การเห็นเป็นกุศลหรืออกุศลวิบากอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหม
โดย audience  21 เม.ย. 2549
หัวข้อหมายเลข 1106

ตื่นเช้าขึ้นมามองออกไปในสวนที่บ้าน เห็นนกชนิดต่างๆ นกเป็นสัตว์ที่ดูสวยงามดี แต่บางคนดูแล้วอาจไม่คิดว่าสวย ไม่ทราบว่าการที่ได้เห็นนกเป็นกุศลวิบาก หรือ อกุศลวิบาก การเห็นเป็นวิบาก และต้องเป็นกุศลหรืออกุศลวิบากอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหม ช่วยให้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยครับ


ความคิดเห็น 1    โดย study  วันที่ 21 เม.ย. 2549


วิบากคือผลของกรรม กรรมเป็นเหตุมีทั้งกุศลกรรม และอกุศลกรรม ผลของกรรมที่เป็น

วิบากจึงมีทั้งกุศลวิบากและอกุศลวิบาก แต่การจะกล่าวว่าเห็นอะไรบ้างเป็น กุศลวิบาก

หรือเห็นอะไรบ้างเป็นอกุศลวิบากไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการกำหนดว่ากุศลวิบาก อกุศล

วิบากไม่ได้อยู่ที่ความพอใจความชอบใจแต่อยู่ที่วิบากเป็นตัวกำหนดบางอย่างที่ชัดเจน

ก็พอจะอนุมานได้ว่าเป็นกุศลวิบากทางตา เช่น เห็นพระพุทธองค์ เห็นเทพทั้งหลาย

ส่วนอกุศลวิบากทางตา เช่นเห็นอุจจาระ เห็นสุนัขเน่า เป็นต้น แต่บางสิ่งที่ไม่ได้แสดง

ไว้ชัดเจนก็ยากที่จะตัดสินว่าเป็นอะไร คงไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปตัดสินในทุกสิ่งทุก

อย่างว่าเป็นอะไร อย่างตัวอย่างที่ท่านยกมาเรื่องการเห็นนก นกก็มีหลายประเภท นก

ที่สวยงามมากก็มี งามปานกลางก็มี งามเล็กน้อยก็มี และการเห็นสัตว์สิ่งของอื่นอีกมาก

มาย เป็นการยากที่ไปตัดสินและคงไม่มีข้อสิ้นสุดของปัญหา แต่การรู้ลักษณะของนาม-

ธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ย่อมมีที่สิ้นสุด คือการตรัสรู้อริยสัจ-

ธรรมเป็นพระอรหันต์ ปรินิพพานไม่ต้องกลับมาเห็น ได้ยินอีก

อ่านข้อความโดยตรงจากพระสูตร

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 463

เชิญคลิกอ่านที่อิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์