ณ กาลครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะฯ เดินทางไปอินเดีย ๑๓ - ๒๓ ต.ค. ๕๗
โดย วันชัย๒๕๐๔  12 ต.ค. 2557
หัวข้อหมายเลข 25635

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะฯ จะเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในการนี้ ทางมูลนิธิฯ จะได้นำอุปกรณ์ยึดผอบเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอัครสาวกทั้งสอง ให้ติดแน่นกับบุษบกไม้สักทั้ง ๓ องค์ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จัดสร้างและนำไปถวายไว้ที่พุทธคยาคราวก่อน เพื่อใช้ในการตั้งบูชาและนำเข้าขบวนพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุรอบเมืองคยาประจำปี เพื่อให้ผอบเจดีย์ ติดแน่นกับแป้นไม้ภายในบุษบก ไม่เคลื่อนตัวไปมาขณะใช้งาน ซึ่งจะเป็นเหตุให้ผอบเจดีย์ทองคำประดับอัญมณีล้ำค่าทั้ง ๓ องค์ ที่ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับโอกาสจากทางสมาคมมหาโพธิ์ ให้จัดสร้างและได้นำไปถวายไว้ ณ สมาคมมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา เมื่อหลายปีก่อนนั้น เกิดการเสียหาย เนื่องจากการเคลื่อนที่ไปมา ขณะเข้าขบวนแห่ฯ

สำหรับผู้ที่รับภาระดำเนินการจัดสร้างอุปกรณ์ดังกล่าว คือ ท่านพลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะของกองทัพบกและกรรมการและเลขานุการของมูลนิธิฯ และ อาจารย์พีรพล คล้ายณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ซึ่งทั้งสองท่าน เป็นผู้ดำเนินการสร้าง ผอบเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และผอบเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุของพระอัครสาวกทั้งสองดังกล่าวอีกด้วย นอกจากนั้น ทางสมาคมมหาโพธิ์ ยังได้ขอให้ทางมูลนิธิฯจัดหาหมอนรองเทินศีรษะ สำหรับไว้ใช้ในการอัญเชิญบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ออกจากห้องเก็บรักษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบนมัสการบูชาไปให้ใหม่ แทนใบเก่าที่ใช้มานาน และเริ่มชำรุด ซึ่งทางสมาคมฯ ขอมา ๓ ใบ แต่ทางมูลนิธิฯได้สร้างไปถวายทั้งสิ้น ๖ ใบ

นอกจากการไปเจริญกุศลประการต่างๆ มีการถวายของดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และ การไปกราบนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง และ สนทนาธรรมตามกาล ณ สถานที่อันเคยเป็นที่ประทับของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระสาวกทั้งหลายในอดีตแล้ว ทางมูลนิธิฯ และ คณะของท่านอาจารย์ ยังได้นำสิ่งของต่างๆ มากมายไปเจริญกุศล มีทั้งย่ามและสิ่งของที่จะนำไปถวายแด่พระภิกษุ และ การจัดเลี้ยงเพลพระภิกษุนานาชาติ ที่พุทธคยา ดอกไม้ที่จะนำไปแต่งภายในพระมูลคันธกุฎีวิหาร ที่สารนาท พาราณสี และพานพุ่มที่งดงาม วิจิตรบรรจง อย่างยิ่ง ที่นำไปบูชาสักการะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ้าห่มพระพุทธรูปปางพุทธปรินิพพาน ที่กุสินารา ผ้าห่มพระสถูปที่สารนาท ที่กุสินารา ที่พุทธคยา ที่ลุมพินี ที่เวสาลี ทั้งผ้าห่มต้นโพธ์พระอานนท์ที่พระเชตวันมหาวิหาร ผ้าห่มต้นสาละที่กุสินารา เป็นต้น

[เล่มที่ 13] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ หน้าที่ 308

ข้อความบางตอนจาก มหาปรินิพพานสูตร สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็น ของกุลบุตรผู้มีศรัทธา. สังเวชนียสถาน ๔ เป็นไฉน.

สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี่ ๑

สังเวชนียสถาน เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ๑

สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตยังธรรมจักรอันยวดยิ่งให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑

สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑

อานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งเหล่านั้นแล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาจักมาด้วยระลึกถึงว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้บ้าง พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้บ้าง พระตถาคตยังธรรมจักรอันยวดยิ่งให้เป็นไปในที่นี้บ้าง พระตถาคตเสร็จปรินิพพานแล้ว ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้บ้าง

ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใส จักกระทำกาละ ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.

กราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆ ท่าน

ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียใน ณ กาลครั้งนี้ด้วยครับความคิดเห็น 1    โดย namarupa  วันที่ 12 ต.ค. 2557

♤ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของ

คุณวันชัย

เป็นอย่างยิ่งค่ะ♤


ความคิดเห็น 2    โดย tanrat  วันที่ 13 ต.ค. 2557

กราบอนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศลทุกท่านที่เดินทางไปอินเดียเพื่อการนี้ค่ะ สาธุค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย pulit  วันที่ 13 ต.ค. 2557

กราบเท้าบูชาคุณ และกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง ขอบพระคุณ คุณวันชัย ที่กรุณานำข่าวบุญ และภาพที่งดงามมาให้ได้เห็น ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของทุกๆ ท่าน


ความคิดเห็น 4    โดย ประสาน  วันที่ 13 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 5    โดย siraya  วันที่ 13 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย Noparat  วันที่ 13 ต.ค. 2557

กราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย และ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย j.jim  วันที่ 13 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย เรือนแก้ว  วันที่ 13 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 9    โดย เรือนแก้ว  วันที่ 13 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 10    โดย peem  วันที่ 13 ต.ค. 2557

ขอกราบอนุโมทนาในทุกๆ กุศลจิตของผู้ร่วมเดินทางครั้งนี้คะ


ความคิดเห็น 11    โดย Dechachot  วันที่ 13 ต.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 12    โดย wirat.k  วันที่ 13 ต.ค. 2557

กระผมยังไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน

จะรอติดตามข่าวการเจริญกุศลอันยิ่งใหญ่ของคณะท่านอาจารย์

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับ


ความคิดเห็น 13    โดย papon  วันที่ 13 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 14    โดย thilda  วันที่ 13 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 15    โดย ธนฤทธิ์  วันที่ 14 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 16    โดย เมตตา  วันที่ 14 ต.ค. 2557

กราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งาม และ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 17    โดย Boonyavee  วันที่ 14 ต.ค. 2557

ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ภู่งามและทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 18    โดย รู้จบลงที่รู้  วันที่ 14 ต.ค. 2557

กราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย ค่ะ


ความคิดเห็น 19    โดย nopwong  วันที่ 15 ต.ค. 2557

ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 20    โดย ผู้ร่วมเดินทาง  วันที่ 15 ต.ค. 2557

กราบเท้าอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวันชัย และ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วยครับ


ความคิดเห็น 21    โดย ch.  วันที่ 17 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 22    โดย dron  วันที่ 17 ต.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 23    โดย dron  วันที่ 17 ต.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 24    โดย nattawan  วันที่ 24 ต.ค. 2557

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 25    โดย orawan.c  วันที่ 28 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ