ธรรมคืออะไร
โดย nattawan  17 พ.ค. 2567
หัวข้อหมายเลข 47750

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมคืออะไร เบื้องต้นของความรู้ความเข้าใจของทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงไว้ดีแล้วก็คือความเข้าใจว่า ธรรมคืออะไร เพราะไม่ว่าจะศึกษาส่วนใดส่วนหนึ่งในพระไตรปิฎก อรรถกถา เป็นคำที่ตรัสไว้ดีแล้ว จะทิ้งคำว่า ธรรมคืออะไรไม่ได้เลย เพราะว่าเป็นเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุดของความเข้าใจในทุกระดับขั้น

เชิญชม ...

รายการบ้านธัมมะ 4 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ธรรมคืออะไร

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่งความคิดเห็น 1    โดย nattawan  วันที่ 17 พ.ค. 2567

ธรรมหมายถึงสิ่งที่มีจริงๆ เปลี่ยนความจริงของสิ่งนั้นไม่ได้เลย มีลักษณะเฉพาะตน แต่เพียงเท่านี้ก็ไม่เพียงพอต่อความเข้าใจ เพราะต้องรู้ความแตกต่างของแต่ละหนึ่ง แต่ละหนึ่ง แต่ละหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน และต้องรู้ความลึกซึ้งด้วย ถึงสามารถละความยึดถือสิ่งที่มีจริงที่ปรากฎว่าเป็นตัวตน เป็นเรา เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด


ความคิดเห็น 2    โดย nattawan  วันที่ 17 พ.ค. 2567

... ต้องฟังด้วยความมั่นคง ด้วยสัจจะ ด้วยความจริงใจเท่านั้น ที่จะทำให้ค่อยๆ รู้ความจริงได้ จึงต้องมีสัจจบารมี ...


ความคิดเห็น 3    โดย nattawan  วันที่ 17 พ.ค. 2567

แนะนำหนังสือ ...

ธรรมคืออะไร

โดย คำปั่น อักษรวิลัย


ความคิดเห็น 4    โดย nattawan  วันที่ 17 พ.ค. 2567

ตนเทียว เป็นคติของตน


ความคิดเห็น 5    โดย chatchai.k  วันที่ 17 พ.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ