การสอนธรรมะของพระภิกษุ.
โดย Kuat639  9 ก.พ. 2567
หัวข้อหมายเลข 47377

เหตุใดการสอนธรรมะของภิกษุ.ในชีวิตที่ได้ยินได้ฟัง.จึงเป็นเรื่องราว.มีสัตว์ บุคคล.ไม่มีพระภิกษุองค์ไหนเลยในประวัติศาสตร์ที่สอนให้เข้าใจว่าไม่มีสัตว์บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด..เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว.ในคำสอนที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.เป็นอย่างไร? และคนดีคนชั่วในปัจจุบันทางธรรมะ.คืออย่างไร.ในเมื่อมีแค่.จิต เจตสิก รูป.เท่านั้น..ขอความเข้าใจด้วยครับ..ความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 12 ก.พ. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
บุคคลผู้ที่แสดงสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง หาได้ยาก เพราะพระธรรมยาก ละเอียด ลึกซึ้งอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาพระธรรมด้วยความเคารพ ด้วยความตั้งใจ จริงใจ ด้วยความเห็นประโยชน์จริงๆ ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลย
ที่กล่าวถึง คนชั่ว คนดี นั้น โดยความเป็นธรรมแล้ว ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน มีแต่ธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไป เพราะอกุศลธรรม (อกุศลจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) เกิดขึ้นเป็นไปในขณะใด ก็เป็นคนชั่วแล้วในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ในขณะที่กุศลธรรม (กุศลจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) เกิดขึ้น ก็เป็นคนดีแล้วในขณะนั้น เพราะสภาพธรรมฝ่ายดีเกิดขึ้นเป็นไป
การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม ก็จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกค่อยๆ เกิดขึ้น ค่อยๆ เจริญขึ้น ขัดเกลาความไม่รู้ และกิเลสอื่นๆ กล่าวได้ว่าเป็นการขัดเกลาความเป็นคนชั่วไปทีละเล็กทีละน้อย เมื่อมีความเข้าใจถูกต้องแล้ว คุณความดีทั้งหลายก็จะเจริญขึ้นคล้อยตามปัญญาที่เจริญขึ้น เป็นประโยชน์เท่านั้น เพราะคุณความดีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆ เลยทั้งกับตนเองและผู้อื่น ครับ
... ยินดีในกุศลของคุณ Kuat639 และทุกๆ ท่านด้วยครับ ...


ความคิดเห็น 2    โดย Kuat639  วันที่ 21 มิ.ย. 2567

การเทศนามี 2 แบบ.

1.ปรมัตถเทศนา (ของจริง)

2.สมมุติเทศนา (สมมติใช้ในการสื่อสารให้รู้ว่าหมายถึงอะไร?) เพื่อให้เข้าใจ ข้อ 1 (ของจริง) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สูงสุด (ปัญญา)