พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้น
โดย khampan.a  28 ก.ย. 2563
หัวข้อหมายเลข 33036

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๔๕]

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้น


ข้อความในปรมัตถโชติกา อรรถกถา ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ นิธิกัณฑ์ มีข้อความที่ทรงอุปมา พระผู้มีพระภาคที่ทรงแสดงธรรมเกื้อกูลแก่สัตว์โลกโดยละเอียด ว่า

“พระองค์ทรงเปรียบเหมือนพ่อค้าที่ขายสินค้า แล้วก็พรรณนาคุณประโยชน์ของสินค้าที่ขาย นานาประการ เพื่อที่จะให้คนฟัง เห็นประโยชน์แล้วก็ซื้อสินค้านั้นไป”

เพราะฉะนั้น พระองค์ทรงแสดงเรื่องของกุศลธรรมไว้มาก และทรงแสดงชี้แจงเรื่องของอกุศลธรรมทั้งหมดไว้โดยละเอียด เพื่อที่จะให้เห็นโทษของอกุศล และเห็นคุณของการอบรมเจริญกุศล โดยประการที่จะทำให้ผู้ฟังได้พิจารณาบ่อยๆ เนืองๆ มากๆ โดยประการทั้งปวง เพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้กุศลจิตเกิดขึ้น แต่พระมหากรุณาของพระองค์มากมายกว่าเป็นพ่อค้าที่พรรณนาคุณประโยชน์ของสินค้า เพราะเหตุว่ามิได้ทรงมุ่งหวังสิ่งใดเพื่อพระองค์เองเลย นอกจากเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังที่จะให้เกิดศรัทธา เกิดกุศลจิตตามลำดับขั้นที่ควรจะเป็นไปได้


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัยความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 13 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ