การขายหวยกับกินสุราของมึนเมาอะไรบาปกว่ากันคะ
โดย Mertilda  29 ธ.ค. 2565
หัวข้อหมายเลข 45442

การขายหวยกับกินสุราของมึนเมาอะไรบาปกว่ากันคะความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อที่ควรจะได้พิจาณา คือ บาป คืออะไร? บาป เป็นสภาพธรรมฝ่ายที่ไม่ดี เป็นสภาพที่ต่ำทราม ว่าโดยสภาพธรรมแล้ว อกุศลธรรมทั้งหมด เป็นบาป แต่บาปก็มีหลายระดับ ถ้าไม่ถึงขั้นที่เป็นอกุศลกรรมบถ เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น ก็ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดผล คือ วิบากในภายหน้า แต่ก็สะสมเป็นอุปนิสัยที่ไม่ดีต่อไป แต่ถ้าอกุศลหรือบาปนั้นมีกำลังถึงขั้นทำอกุศลกรรม เช่น ฆ่าผู้อื่น คดโกงผู้อื่น เป็นต้น นั่น สามารถเป็นเหตุให้เกิดผลในภายหน้า มีการเกิดในอบายภูมิ เป็นต้น ได้ อย่างเช่น คนขายหวย ถ้ามีเจตนาทุจริต ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย ย่อมเป็นอกุศลกรรมบถ เป็นบาปที่สามารถให้ผลในภายหน้า ซึ่งจะต่างกันกับขณะที่ขายตามปกติ ตามราคาที่กำหนดไว้ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การขายหวย ตลอดจนถึงการซื้อหวย ก็ไม่ดี ทั้งนั้น ไม่พ้นจากการสะสมอกุศล คือ โลภะ ความติดข้องต้องการให้มากขึ้น
สำหรับการดื่มสุรา ก็ไม่พ้นจากอกุศลอีกเหมือนกัน การดื่มสุรา เป็นปากทางแห่งความเสื่อม สามารถก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ เป็นเหตุให้ก่อการทะเลาะวิวาท บั่นทอนกำลังปัญญา ทำให้เสียชื่อเสียง ผู้นั้น ก็เป็นผู้ไม่มีความละอาย และทำให้เสียทรัพย์ด้วย แทนที่จะนำทรัพย์ไปทำประโยชน์อย่างอื่น แต่ก็มาเสียกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ จึงไม่ควรเอาข้ออ้างมาอ้างที่จะเป็นเหตุให้ตัวเองได้ดื่มสุรา เพราะเหตุว่า การดื่มสุราผิดศีล และ ถ้ามึนเมาแล้วถึงกับไปทำร้ายผู้อื่น เบียดเบียนผู้อื่น นั่นคือ เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีต่อไปในภายหน้าได้
โทษของการดื่มสุรา ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ มีดังนี้

[เล่มที่ 37] พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ ๔๙๕

"ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การดื่มน้ำเมาคือ สุราและเมรัย อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว กระทำไห้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุด ย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์"

ดังนั้น แทนที่จะคิดว่าอย่างไหนจะบาปมากกว่ากัน ก็ควรจะได้เข้าใจว่า ทั้งสองอย่าง คือ ทั้งขายหวย ทั้งการดื่มสุรา นั้น เป็นอกุศล เป็นบาป ไม่ดี ผู้หวังความเจริญในชีวิต ไม่ควรเข้าใกล้ ครับ
...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 2    โดย Mertilda  วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 30 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ