แก่นแท้พระพุทธศาสนาหมายเลข  5024
ปรับปรุง  27 ก.ย. 2564