รู้จักคิดละจิตทุกข์เศร้าโศก


หมายเลข  5022
ปรับปรุง  27 ก.ย. 2564