ก่อนเปลี่ยนภพภูมิเกิด สะสมสิ่งประเสริฐก่อนตาย
หมายเลข  3966
ปรับปรุง  9 ธ.ค. 2562