ข้อปฏิบัติไม่ผิดและข้อปฏิบัติผิด
หมายเลข  3947
ปรับปรุง  9 ต.ค. 2562