สมาธิ อานาปานสติ สิ่งที่เข้าใจผิดมาตลอด

     เพราะชาวพุทธยังไม่เข้าใจสมาธิ และอานาปานสติอีกมาก จึงหลงไปสำนักปฏิบัติ หลงไปตามลัทธิอ้างพุทธวจน เจาะจงทำอานาปานสติ หลงไปตามครูสมาธิ ทั้งหมดคือวิกฤตพระพุทธศาสนา เพราะความไม่รู้ เผยแพร่ให้คนที่เข้าใจผิดได้เข้าใจถูก ดำรงพระพุทธศาสนา

หมายเลข  3941
ปรับปรุง  1 ต.ค. 2562