ปัญญาและความตรงหยั่งลงอริยสัจจธรรม
หมายเลข  3883
ปรับปรุง  24 ส.ค. 2562