คุณค่าของชีวิตที่เหลืออยู่ของทุกคน
หมายเลข  3076
ปรับปรุง  10 มี.ค. 2562