คุณค่าของการเข้าใจพระธรรมวินัย
วีดีโอหมายเลข  2869
ปรับปรุง  5 ต.ค. 2561