August 2017 - Thailand (Bangkok, Kaeng Krachan, Nakorn Nayok & Bang Sai)


  Thailand, August 2107

  Bangkok (at the Foundation)

  (Eve, Alan, Daniel & friends)

    5 August, afternoon
    12 August, afternoon
    19 August, afternoon *

  Kaeng Krachan

  (Alan, Ciong, Nana, Ha & friends)

    8 August, morning
    8 August, afternoon
    9 August, morning
    9 August, afternoon
    10 August, morning *

  Nakorn Nayok

  (Ian, Alan, Sukin, Nana & friends)

    15 August, morning
    15 August, afternoon
    16 August, morning
    16 August, afternoon
    17 August, morning

  Bang Sai

  (Sarah, Nina, Sundara, Metta & friends)

    22 August, morning
    22 August, afternoon

  Informal discussions

  (Ian, Alan & friends)

    Informals

  www.dhammastudygroup.org


  Topic 79
  18 Sep 2020