Loading...
 999   สัจจธรรม คืออะไร?
email
วันที่ 1 เม.ย. 2549
อ่าน 9,561
 
 

ในพระพุทธศาสนา สัจจธรรม คืออะไร?

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 3 เม.ย. 2549
 

สัจจธรรม คือธรรมะที่มีจริง เป็นจริงแท้ ไม่วิปริต

เชิญคลิกอ่านได้ที่.....

สัจจธรรมคือ ธรรมที่มีจริง

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
study
วันที่ 3 เม.ย. 2549
 

 เชิญคลิกอ่านได้ที่....

ปัญญา ชื่อว่า อภิสมัย [วิภังค์]

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
study
วันที่ 3 เม.ย. 2549
 

          พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒- หน้าที่ 174

    บทว่า  พุทฺธา   คือผู้ตรัสรู้สัจจะ  ๔.    บทว่า   อิมํ  ธมฺมํ  คือ สัจจธรรม ๔.

บทว่า  สจิตฺตํ  ปจฺจลทฺธา    ได้แก่  กลับได้ความคิดของตนเอง.

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑-หน้าที่ 15
   
   ความจริง         การตรัสรู้สัจจธรรม          ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

แม้เป็นไปอยู่ด้วยพระองค์เองทีเดียว  โดยเป็นสยัมภูญาณ  ชื่อว่า  มีผู้ตรัสรู้ตาม

เพราะเป็นเหตุแห่งการตรัสรู้สัจจธรรม    ของสัตว์ทั้งหลาย    หาประมาณไม่ได้.

ก็การบรรลุสัจจะนั้น    ของเหล่าสัตว์ผู้หาประมาณมิได้  เหล่านี้  ย่อมไม่เป็นเหตุ

แห่งการตรัสรู้สัจจธรรมของสัตว์   แม้คนเดียว.  ชื่อว่า สาวก  เพราะเกิดในที่สุด

แห่งการฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดา.     การตรัสรู้สัจจธรรมของพระ-

สาวกทั้งหลาย   ชื่อว่า  สาวกสัมโพธิ.

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
prachern.s
วันที่ 4 เม.ย. 2549
 

       สัจจธรรมของพระอริยะมี ๔ ได้แก่ ทุกขอริยสัจจ์ สมุทัยอริยสัจจ์ นิโรธอริยสัจจ์

มรรคอริยสัจจ์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
neo
วันที่ 18 ก.พ. 2550
 
นิพพาน  การดับกิเลสและกองทุกข์ เป็น  โลกุตตรธรรม  เป็นจุดหมายสูงสุดในพระ

พุทธศาสนา โลกุตตรธรรม  ธรรมอันมิใช่ของโลก, สภาวะพ้นโลก มี  ๙  ได้แก่ มรรค

๔  ผล ๔  นิพพาน ๑ สุญญตา  "ความเป็นสภาพสูญ"  ความว่าง

๑.  ความเป็นสภาพที่ว่างจากความเป็น  สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา   เฉพาะอย่างยิ่ง

ภาวะที่ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา คือ ไร้ตัวมิใช่ตน  ว่างจากความเป็นตน  ตลอดจนว่างจาก

สาระต่างๆ เช่น สาระ คือความเที่ยง  สาระคือความสวยงาม สาระคือความสุข เป็นต้น,

โดยปริยาย หมายถึง หลักธรรมฝ่ายปรมัตถ์ ดังเช่น  ขันธ์ ธาตุ อายตนะ และปัจจยาการ

( อิทิปัจจยตา หรือ ปฎิจจสมุปบาท )  ที่แสดงว่า    แต่ตัวสภาวะให้เห็นความว่างเปล่า

ปราศจากสัตว์ บุคคล  เป็นเพียงธรรมหรือกระบวนธรรมล้วนๆ

๒.  ความว่างจากกิเลส  มีราคะ  โทสะ  โมหะ  เป็นต้น  ก็ดี     สภาวะที่ว่างจากสังขาร

ทั้งหลายก็ดี หมายถึง  นิพพาน

๓.  โลกุตตรมรรค   ได้ชื่อว่าเป็นสุญญตาด้วยเหตุผล ๓ ประการคือ   เพราะลุด้วย

ปัญญาที่กำหนดพิจารณาความเป็นอนัตตา     มองเห็นภาวะที่สังขารเป็นสภาพว่าง

(จากความเป็นสัตว์ บุคคลตัวตน)  เพราะว่างจากกิเลสมีราคะ  เป็นต้น  และเพราะมี

สุญญตา  คือ   นิพพาน  เป็นอารมณ์

๔.  ความว่าง    ที่เกิดจากกำหนดหมายในใจ      หรือทำใจเพื่อให้เป็นอารมณ์ของจิต

ในการเจริญสมาบัติ  เช่น  ผู้เจริญอากิญจัญญายตนสมาบัติ    กำหนดใจถึงภาวะว่าง

เปล่าไม่มีอะไรเลย
 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
webdh
วันที่ 18 ก.พ. 2550
 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
webdh
วันที่ 18 ก.พ. 2550
 

      ไม่ได้หมายความว่า  ว่างแล้วไม่มีอะไรเลย    แต่จริงๆแล้วมีสภาพธัมมะ   แต่สภาพ

ธัมมะ นั้นว่างจากตนจากเรา  ของเรา     เป็นเพียงธัมมะเท่านั้นครับ       ซึ่งตรงนี้แหละ

 ปัญญาจะต้องรู้ว่า   ไม่ใช่ตน   เป็นเพียงธัมมะ  ด้วยการมีสติระลึกสภาพธ้มมะที่มีขณะ

นี้ครับ


โดยสมาชิก : แล้วเจอกัน  


       ที่ว่าโลกนี้ว่างเปล่า    ว่างจากสัตว์  บุคคล   ตัวตน    เห็นมีจริง  ได้ยินมีจริง   ได้

กลิ่นมีจริง  ลิ้มรสมีจริง  กระทบสัมผัสมีจริง  มีปัจจัยปรุงแต่ง  เกิดขึ้น  ตั้งอยู่แล้วดับไป

หาสาระไม่ได้       แต่ปุถุชนถูกอวิชชาปิดบังไม่รู้    สภาพธรรมะตามความเป็นจริง     ก็

ต้องอบรมปัญญาต่อไปค่ะ   ขออนุโมทนาค่ะ

โดยสมาชิก : wannee.s 

         แม้แต่คำว่า     โลกเป็นของว่าง      ในยุคนี้ก็มีการตีความกันไปต่างๆนานา    จึง

ต้องอบรมเจริญปัญญาให้มากๆ    ฟังพระธรรมให้เข้าใจจริงๆ

โดยสมาชิก : medulla 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
neo
วันที่ 18 ก.พ. 2550
 

      พระผู้มีพระภาคตรัสว่า   ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา   เพราะฉะนั้น   จะไม่มีอะไรเลย

ที่เป็นตัวตน  ว่างแล้วมีอะไรเหลืออยู่    มีสภาพธัมมะ นั้นเป็นอย่างไร  เมื่อรูปขันธ์ทั้ง ๕

ดับ ไม่เหลือแม้แต่ กลาป ปรมาณู  จิตจะคงสภาวะอยู่ได้อย่างไร    เมื่อกายดับ   จิตดับ

ไม่จุติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  ย่อมดับหมด  นิพพาน  สุญญตา  ไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเลย

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
chaichara
วันที่ 19 ก.พ. 2550
 

      สัจจธรรมในพระพุทธศาสนาคืออะไร   ความจริงของธรรมชาติ ก็คืออันนั้น   เพราะ

สภาวะแห่งความจริงไม่ใช่สิ่งที่แบ่งแยก  แบ่งลัทธิ  แบ่งศาสนาได้    ศาสนาพุทธ   คือ

สมมุติสัจจะ แต่ปรมัตถสัจจะ คือ สัจจธรรม

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
neo
วันที่ 19 ก.พ. 2550
 

สมมติสัจจะ    จริงโดยสมมติ  คือ โดยความตกลงหมายรู้ร่วมกันของมนุษย์ เช่น  นาย

ก.  นาย  ข.  ช้าง  ม้า  มด  โต๊ะ  หนังสือ  พ่อ  แม่  ลูก เพื่อน เป็นต้น ซึ่งเมื่อกล่าวตาม

สภาวะ หรือโดยปรมัตถ์แล้ว  ก็เป็นเพียงสังขาร  หรือนามรูป  หรือขันธ์ ๕ เท่านั้น   ตรง

กันข้ามกับปรมัตถสัจจะ

ปรมัตถสัจจะ   จริงโดยปรมัตถ์   คือ   ความจริงโดยความหมายสูงสุด เช่น รูป เวทนา

 สัญญา สังขาร  วิญญาณ

ปรมัตถ์        1. ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน        2. ความหมายสูงสุด,   ความ

หมายที่แท้จริง เช่น ในคำว่า ปรมัตถธรรม     ปรมัตถธรรม    สภาวะที่มีอยู่โดยปรมัตถ์

สิ่งที่เป็นจริง  โดยความหมายสูงสุด   ตามหลักอภิธรรมว่ามี ๔  คือ  จิต   เจตสิก  รูป 

นิพพาน

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -