Loading...
 9379   ทำไมคนเราถึงฆ่าตัวตาย!
LNS
วันที่ 26 ก.ค. 2551
อ่าน 1,985
 
 

อะไรนะที่ทำให้คนเราอยากตาย     ...แค่ความอยากคงไม่มีกำลังพอถึงลงมือฆ่าตัวตาย

ต้องมีอะไรบางอย่างส่งเสริมแน่ๆใช่ไหม     ...มีเหมือนกันที่เกิดความคิดนี้ หลายครั้ง...

กลัว  "บาป"  ผลของกรรมเพราะเคยได้ยินมาว่าไม่ดี แต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ดีอย่างไร   ผลกรรม

ของการฆ่าตัวตายเป็นอย่างไรหรือ?   และพอจะแนะนำการปฎิบัติตนอย่างไรให้พ้นจาก

ความคิดนี้ได้บ้าง  ...อย่าบอกให้ฟังธรรมนะ      ...ข้อนี้ทราบอยู่แล้วและพยายามทำอยู่

สงสัยว่าตัวเองขณะนี้  จิตตกมากแน่ๆ ถึงได้ถามคำถามแบบนี้    แต่ก็ขออนุโมทนาล่วง

หน้าสำหรับคำตอบ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 27 ก.ค. 2551
 

ความคิดเรื่องฆ่าตัวตาย หรือ ความคิดเรื่องอื่นๆก็ดี  เกิดเพราะการเคยคิด   เคยทำ

เรียกว่า สะสมเป็นอุปนิสัย      ทั่วๆ ไปก็มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย  

หลากหลาย เช่น พยายามอย่าอยู่คนเดียว   ให้มีกิจกรรมกับเพื่อนๆอยู่เสมอ เป็นต้น

แต่คำแนะนำเหล่านั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง ไม่สามารถห้ามความคิดของเขาได้ตลอด

ไป   ชาตินี้ไม่ฆ่า ชาติหน้าก็อาจจะฆ่าอีกก็ได้ แต่ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรม

ของพระพุทธเจ้า  ดับกิเลสอันเป็นสาเหตุของความคิดฆ่าตัวตายได้  ย่อมไม่คิดฆ่า

ตัวตายอีกเลย     สำหรับความคิดฆ่าตัวตายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประสบอยู่  ไม่ใช่

ความคิดที่ฉลาดเลย ผู้ที่มีปัญญาท่านไม่คิดเช่นนั้น   และอย่าคิดว่าตายไปแล้วจะ
 
ไม่มีปัญหาอย่างนี้อีก อาจจะมากกว่าที่เป็นอยู่หลายร้อยหลายพันเท่าก็ได้    ควรคิด

ว่าปัญหาทั้งหลายมีทางแก้ไขให้ดีได้    สรุปคือ แนะนำให้สะสมอบรมเจริญปัญญา

จนกว่าดับความคิดที่จะฆ่าตัวตาย  

เชิญคลิกอ่านเพิ่มที่       อยากทราบว่าการฆ่าตัวตายบาปหรือไม่ 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
ajarnkruo
วันที่ 27 ก.ค. 2551
 

อยากตายเพราะสะสมความเศร้าหมองด้วยอกุศลจิตมา   ไม่ใช่แค่วันเดียว  ชาติ

เดียว แต่สะสมมาแล้วแสนโกฏิกัปป์นับไม่ถ้วน     และในชาตินี้ ก็ยังจะต้องมีการ

สะสมเพิ่มขึ้นต่อไป  ด้วยอกุศลจิตที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดได้อีก  อกุศลจิตที่เกิดแต่

ละครั้ง จะสะสมอยู่ในจิตแต่ละดวงที่เกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีกำลัง

มากขึ้น เมื่อได้โอกาสเมื่อไร ก็จะแสดงออกมาทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ 

 

ที่บอกว่า เกิดความคิดนี้หลายครั้ง ก็เป็นเพราะไม่ได้เคยคิดมาแค่ครั้งเดียว   แต่

เคยคิดอย่างนี้มาแล้วมากมายก่อนหน้านี้   สะสมจนเป็นอุปนิสัย    เมื่อเกิดเหตุ-

การณ์อะไรขึ้น ก็อาจจะกลับมามีความคิดอย่างนี้ได้อีก และที่ชาตินี้เกิดความคิด

อย่างนี้  ก็แสดงให้เห็นถึงการสะสมมาก่อนหน้าว่าไม่ใช่น้อยๆ เลย   ต่อให้ใครจะ

บอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ดีอย่างไร   แต่ถ้าไม่ใช่ด้วยความเข้าใจของตนเอง  ปัญญา

นั้นก็ยังไม่มีกำลังจะทำอะไรกับอกุศลได้  เพราะความคิดที่จะแยบคายขึ้น จนไม่

ไหลไปตามกำลังของอกุศล    ต้องมาจากการเจริญปัญญารู้ความจริงของธรรมะ

เท่านั้น    ส่วนความคิดในทางโลกที่วิเคราะห์สาเหตุของการฆ่าตัวตายไปต่างๆ

นาๆ โดยมากเป็นไปกับอกุศลจิต   ไม่ได้เป็นไปกับการละความเห็นผิดใดๆ หรือ

ความสงสัยใดๆ ได้จริงๆ เลย

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
prakaimuk.k
วันที่ 27 ก.ค. 2551
 

      การประสบกับปัญหาต่างๆ การไม่สมหวัง และความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  เมื่อ

ความรู้สึกเหล่านี้มีกำลังแรงขึ้น ถูกปรุงแต่งมากขึ้น จากความคิดหรือจินตนาการในด้าน

ลบของตนเอง ก็อาจเป็นสาเหตุให้ทำลายชีวิตตนเองได้  ซึ่งทั้งหมดก็มีรากฐานมาจาก

กิเลส ความโลภ โกรธ หรือหลงทั้งสิ้น.....

    การศึกษาพระธรรม ให้ค่อยๆเข้าใจมั่นคงขึ้น ในเรื่องของทุกข์ สาเหตุแห่งทุกข์ และ

การดับทุกข์ เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องเหตุเรื่องผล  เข้าใจชีวิตยิ่งขึ้น จะเป็นปัจจัยให้ค่อยๆ

เห็นความทุกข์ของตนเป็นเรื่องธรรมดา ทุกคนต้องมีทุกข์เหมือนกันหมด เพียงแต่มาใน

รูปแบบต่างกันตามการสะสม.....

     ขณะที่คุณ LNS ฟังธรรม  ขณะนั้นก็เป็นกุศลแล้วค่ะ อย่างน้อยก็ละความคิดฟุ้งซ่าน

ต่างๆที่จะคิดฆ่าตัวตายไปได้หนึ่งขณะ   ถ้ามีความตั้งใจที่จะฟังธรรมได้นานๆก็ละไปได้

หลายขณะนะคะ     และในที่สุดพระคุณของการเข้าใจธรรม ก็อาจจะทำให้เลิกคิดฆ่าต้ว

ตายไปเลย  หันมาเพียรศึกษาพระธรรมอย่างจริงจังมากขึ้น....

      ธรรมะและปัญญาเท่านั้นค่ะ ที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆในชิวีตได้อย่างถูกต้องสมเหตุ

สมผล อย่าทิ้งพระธรรมค่ะ ..... 

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
พุทธรักษา
วันที่ 27 ก.ค. 2551
 


มีชีวิตอยู่ ทำความดี ดีกว่าค่ะ

เพราะฆ่าตัวตายไปแล้ว

ไม่สามารถทราบได้ว่ายังมีโอกาสได้ทำความดีหรือไม่

ไม่มีใครที่มีแต่ความสุข  ไม่มีความทุกข์

ทุกข์ได้ ก็สุขได้ สลับกันอยูตลอด

เวลาสุข ก็อยากให้นานๆ และไม่มีความอยากที่จะตาย

เวลาทุกข์ แม้รู้สึกว่านานจนทนไม่ได้ อยากฆ่าตัวตายให้พ้นๆไป

แม้ขณะที่ทุกข์ก็เรียนรู้ ลักษณะของความทุกข์ได้

เมื่อทุกข์ได้ ก็หมดได้ ตามหลัก ความไม่เที่ยง

และคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า

เมื่อผ่านจุดนี้ไปได้  ก็เป็นช่วงเวลาของความสุข

เหมือนในอดีตที่ผ่านมา หากตรองดูให้ดี

ความทุกข์ ความสุข

เป็นธรรมดาของผู้เกิดมาทุกคนต้องประสบ

เปรียบเหมือนฤดูกาล

ที่ต้องมีหน้าฝน หน้าร้อน หน้าหนาว

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ ก็ต้องประสบ

แล้วที่ผ่านมาแล้ว ผ่านมาได้ไง?

แล้วจะผ่านไปอีกครั้ง(อย่างผู้มีสติ) มิได้หรือ?

.......................................

ขอให้ระลึกถึงคุณของผู้มีความดีเป็นเครื่องอยู่ .. 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ก.ค. 2551
 

คนที่สะสมการฆ่าบ่อย ๆ   เศษของกรรมเป็นเหตุปัจจัยให้ถูกคนอื่นฆ่า  หรือฆ่าตัวเองก็

ได้   ในพระไตรปิฏกก็มีแสดงไว้ แม้แต่คนที่ได้ฌานก็ยังคิดฆ่าตัวตาย เช่น พระโคธิกะ 

ท่านได้ฌานและเสื่อมจากฌานหลายครั้ง  ท่านคิดว่าคติของคนที่เสื่อมจากฌานไม่แน่

นอน   ท่านก็เลยฆ่าตัวตาย แล้วพิจารณาสังขารสุดท้าย   ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

และก็ปรินิพพานค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
เซจาน้อย
วันที่ 27 ก.ค. 2551
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
suwit02
วันที่ 28 ก.ค. 2551
 
                              สาธุ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
Komsan
วันที่ 29 ก.ค. 2551
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
LNS
วันที่ 10 ส.ค. 2551
 

ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำ  LNS เองได้ออกไปทำกิจกรรมอื่นบ้างก็รู้สึกดีขึ้นจริง  แต่

อย่างว่าไม่ถาวรเลย   ความคิดของเราเองนิ่ตัดออกยากจริงๆ ยิ่งรู้ว่าเป็นความคิดที่เคย

สะสมมาแล้วหลายๆชาติ  ก็ยิ่งเศร้านะ ทำไมเราถึงได้บาปจัง กลัวไม่อยากให้มีความคิด

แบบนี้สะสมไปถึงชาติอื่นๆเลย  LNSจะพยายามฟังธรรม ศึกษาให้มากขึ้น และจะทำตน

ให้มีประโยชน์กับผู้อื่นในชาตินี้

       web board นี้ดีนะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมากๆ  อย่างน้อย LNS ก็รู้สึกมีเพื่อน สหายธรรม

ที่คอยรับรู้และแนะนำข้อคิดดีๆ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
เมตตา
เมตตา
วันที่ 10 ส.ค. 2551
 

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

ทุกๆความเห็นมีประโยชน์มากน่ะค่ะ ดีใจมากค่ะที่คุณ LNS ดีขึ้น  ความคิดที่คิดจะฆ่าตัว

ตายที่ได้สะสมมาเนิ่นนานในอดีตไม่สามารถจะทำให้หยุดคิดได้โดยเร็ว แต่ถ้าได้มี

โอกาสมาฟังพระธรรมมีความเข้าใจในพระธรรมว่าสภาพธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะ

เหตุปัจจัย ไม่มีใครที่จะไปทำให้สภาพธรรมใดเกิดขึ้นได้ จึงควรที่จะอบรมเจริญปัญญา

ให้เกิดความเห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่สัตว์  บุคคล  ตัวตนใดๆ

แม้แต่ความเศร้า  ความกลัว ก็เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  ไม่มีใคร

สามารถบังคับไม่ให้ความเศร้า  ความกลัวเกิดขึ้นหรือไม่ให้เกิดขึ้นได้ จึงควรค่อยๆ

อบรมเจริญปัญญาให้เกิดความเห็นถูกในสภาพธรรมตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียง

สภาพธรรม ไม่ใช่เรา สัตว์ บุคคลใดๆ ฉนั้นจึงควรที่จะอบรมเจริญความเห็นถูกสะสม

เป็นอุปนิสัยดีกว่าที่จะสะสมความคิดที่จะฆ่าตัวตายเป็นอุปนิสัยน่ะค่ะ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 13 ส.ค. 2551
 

ระลึกว่า "ความคิดฆ่าตัวตายเป็นสภาพธรรม ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใคร" นะครับ

ระลึกได้ก็เกิดสัมปชัญญะ คือ ปัญญา ครับ

ความเศร้าหมองเกิดจากที่เราคิดนั่นแหละ

คำถามของคุณทำให้หลายท่านเกิดกุศลจิต เมตตา กรุณา ครับ

ขออนุโมทนา

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword keyword : -

Back to Top