Loading...
 8749   สัปปุริสธรรม
sirikarn
วันที่ 29 พ.ค. 2551
อ่าน 1,214
 
 

อยากทราบสัปปุริสธรรม 7 ประการ

ขอแสดงความนับถือ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 29 พ.ค. 2551
 

สัปปุริสธรรม คือธรรมของสัตบุรุษผู้สงบ ผู้มีปัญญา
 
         สัปปุริสธรรม  ๗  มีดังนี้

        ๑.  ธัมมัญญู        เป็นผู้รู้จักเหตุ

        ๒.  อัตถัญญู        เป็นผู้รู้จักผล

        ๓.  อัตตัญญู        เป็นผู้รู้จักตน

        ๔.  มัตตัญญู        เป็นผู้รู้จักประมาณ

        ๕.  กาลัญญู         เป็นผู้รู้จักกาลเวลา

        ๖.  ปริสัญญู         เป็นผู้รู้จักบริษัท

        ๗.  ปุคคลัญญู      เป็นผู้รู้จักบุคคล.  

จากสังคีติสูตรหมวด ๗ ครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
sirikarn
วันที่ 29 พ.ค. 2551
 

 กราบขอบพระคุณค่ะ และขอโมทนาสาธุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
นวล
วันที่ 29 พ.ค. 2551
 

มีบุคคล เช่นนี้ ในโลก จะเป็นสุขสักแต่ไหน สาธุ สาธุ

ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
Pararawee
วันที่ 29 พ.ค. 2551
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 พ.ค. 2551
 

ผู้มีปัญญา รู้ว่าสิ่งใดควรเจริญ สิ่งใดควรละ เช่น  อกุศลควรละ กุศลควรเจริญ 

อวิชชาควรละ  ปัญญาควรเจริญ  ฯลฯ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
อนุโมทนา
วันที่ 29 พ.ค. 2551
 

อีกนัยหนึ่ง สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษผู้สงบ มีดังนี้

 เสขปฏิปทาสูตร

     สัปปุริสธรรม 7 ประการ

 เป็นผู้มีศรัทธา   เป็นผู้มีหิริ  เป็นผู้มีโอตตัปปะ  เป็นพหูสูต

 เป็นผู้ปรารภความเพียร  เป็นผู้มีสติ  เป็นผู้มีปัญญา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
suwit02
วันที่ 30 พ.ค. 2551
 
            ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
เจริญในธรรม
วันที่ 30 พ.ค. 2551
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
happyindy
วันที่ 31 พ.ค. 2551
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
khampan.a
วันที่ 1 มิ.ย. 2551
 

สัปปุริสะ   หมายถึง    บุคคลผู้สงบ,    สัปปุริสะ  กับ  สัตบุรุษ  มีความหมายเหมือนกัน 

ในจูฬปุณณมสูตร (มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๒๒) แสดงลักษณะของสัตบุรุษไว้

ดังนี้

   ๑.  ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ (ตามที่คุณอนุโมทนา ได้ยกมาครับ)

  ๒.   มีความภักดีต่อสัตบุรุษ (คบหาสมณพราหมณ์ ผู้ประกอบด้วยสัทธรรม เป็นมิตร)

  ๓.  มีความคิดอย่างสัตบุรุษ (ไม่คิดเบียดเบียนตน    ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น   ไม่คิด-

       เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น)

  ๔.  มีความรู้อย่างสัตบุรุษ (รู้เพื่อไม่เบียดเบียนตน  รู้เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่น  รู้เพื่อ-

      ไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น)

 ๕.   มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษ (งดเว้นจากวจีทุจริต)

 ๖.   มีการงานอย่างสัตบุรุษ (งดเว้นการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เป็นต้น)

 ๗.   มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ (มีความเห็นถูกว่า ทานที่ให้แล้วมีผล เป็นต้น)

 ๘.  ให้ทานอย่างสัตบุรุษ (ให้ทานด้วยความเคารพ เป็นต้น).  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
suwit02
วันที่ 1 มิ.ย. 2551
 
           สาธุ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
orawan.c
วันที่ 2 มิ.ย. 2551
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
ตุลา
วันที่ 2 มิ.ย. 2551
 

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 14  
michii
วันที่ 3 มิ.ย. 2551
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 15  
Koy
วันที่ 10 มิ.ย. 2551
 

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ให้ทราบรายละเอียดค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 16  
prakaimuk.k
วันที่ 10 มิ.ย. 2551
 
   ขออนุโมทนาค่ะ
 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top