สัปปุริสธรรม
 
sirikarn
วันที่  29 พ.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  8749
อ่าน  1,258

อยากทราบสัปปุริสธรรม 7 ประการ

ขอแสดงความนับถือ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 29 พ.ค. 2551

สัปปุริสธรรม คือธรรมของสัตบุรุษผู้สงบ ผู้มีปัญญา
 
         สัปปุริสธรรม  ๗  มีดังนี้        ๑.  ธัมมัญญู        เป็นผู้รู้จักเหตุ        ๒.  อัตถัญญู        เป็นผู้รู้จักผล        ๓.  อัตตัญญู        เป็นผู้รู้จักตน        ๔.  มัตตัญญู        เป็นผู้รู้จักประมาณ        ๕.  กาลัญญู         เป็นผู้รู้จักกาลเวลา        ๖.  ปริสัญญู         เป็นผู้รู้จักบริษัท        ๗.  ปุคคลัญญู      เป็นผู้รู้จักบุคคล.   จากสังคีติสูตรหมวด ๗ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
sirikarn
วันที่ 29 พ.ค. 2551

 กราบขอบพระคุณค่ะ และขอโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
นวล
วันที่ 29 พ.ค. 2551

มีบุคคล เช่นนี้ ในโลก จะเป็นสุขสักแต่ไหน สาธุ สาธุ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Pararawee
วันที่ 29 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 29 พ.ค. 2551

ผู้มีปัญญา รู้ว่าสิ่งใดควรเจริญ สิ่งใดควรละ เช่น  อกุศลควรละ กุศลควรเจริญ 

อวิชชาควรละ  ปัญญาควรเจริญ  ฯลฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 29 พ.ค. 2551

อีกนัยหนึ่ง สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษผู้สงบ มีดังนี้ เสขปฏิปทาสูตร     สัปปุริสธรรม 7 ประการ

 เป็นผู้มีศรัทธา   เป็นผู้มีหิริ  เป็นผู้มีโอตตัปปะ  เป็นพหูสูต  เป็นผู้ปรารภความเพียร  เป็นผู้มีสติ  เป็นผู้มีปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
suwit02
วันที่ 30 พ.ค. 2551
            ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 30 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
happyindy
วันที่ 31 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
khampan.a
วันที่ 1 มิ.ย. 2551

สัปปุริสะ   หมายถึง    บุคคลผู้สงบ,    สัปปุริสะ  กับ  สัตบุรุษ  มีความหมายเหมือนกัน  ในจูฬปุณณมสูตร (มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๒๒) แสดงลักษณะของสัตบุรุษไว้ดังนี้   ๑.  ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ (ตามที่คุณอนุโมทนา ได้ยกมาครับ)  ๒.   มีความภักดีต่อสัตบุรุษ (คบหาสมณพราหมณ์ ผู้ประกอบด้วยสัทธรรม เป็นมิตร)  ๓.  มีความคิดอย่างสัตบุรุษ (ไม่คิดเบียดเบียนตน    ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น   ไม่คิด-       เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น)  ๔.  มีความรู้อย่างสัตบุรุษ (รู้เพื่อไม่เบียดเบียนตน  รู้เพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่น  รู้เพื่อ-      ไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น) ๕.   มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษ (งดเว้นจากวจีทุจริต) ๖.   มีการงานอย่างสัตบุรุษ (งดเว้นการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เป็นต้น) ๗.   มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ (มีความเห็นถูกว่า ทานที่ให้แล้วมีผล เป็นต้น) ๘.  ให้ทานอย่างสัตบุรุษ (ให้ทานด้วยความเคารพ เป็นต้น).  

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
suwit02
วันที่ 1 มิ.ย. 2551
           สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 2 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ตุลา
วันที่ 2 มิ.ย. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
michii
วันที่ 3 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Koy
วันที่ 10 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ให้ทราบรายละเอียดค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
prakaimuk.k
วันที่ 10 มิ.ย. 2551
   ขออนุโมทนาค่ะ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ