พระศรีอาริยเมตตรัย
 
natpe
วันที่  13 ก.พ. 2549
หัวข้อหมายเลข  811
อ่าน  1,647
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 ก.พ. 2549

ในจักรวัตติสูตรพระพุทธองค์ทรงเล่าว่า    ในอนาคตจักมีพระพุทธเจ้าพระนามว่า

เมตตรัย มาตรัสรู้      แต่ไม่ได้แสดงพระลักษณะของพระองค์ไว้    เข้าใจว่าต้องมี

ลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ คือ ประกอบด้วย มหาปุริสลักษณะ

๓๒ ประการ และพระอนุพยัญชนะ ๘๐  ประการ      โปรดอ่านข้อความโดยตรง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 14 ก.พ. 2549

    พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑  หน้าที่ 118
 

            คลิกอ่านรายละเอียดที่...

                      พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าเมตไตรย์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 15 ก.พ. 2549

     พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑  หน้าที่ 18
    
               คลิกอ่านรายละเอียดที่.....

                         ว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kchat
วันที่ 21 ก.พ. 2549

พระเมตไตรย์ซึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปนั้น  ได้พบพระโคดมพุทธเจ้าที่ ๒๕ และได้รับพยากรณ์แล้วว่าจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า    ไม่ทราบว่าในสมัยที่ได้พบพระโคดมนั้นเป็นพระโพธิสัตว์พระนามว่าอะไร       จะอ่านได้จากพระไตรปิฎกส่วนไหนครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
study
วันที่ 21 ก.พ. 2549

ยังไม่พบข้อความที่กล่าวถึงเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกและอรรถกถา  มีปรากฏในคัมภีร์รุ่นฎีกาและรุ่นหลังๆ เช่น อนาคตวงค์และปฐมสมโพธิกถา เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วัชร
วันที่ 3 มี.ค. 2549

พระรัตนตรัย

  1. บางครั้งเกิดความรู้สึกลบหลู่พระรัตนตรัย    มีความทุกข์มาก    ความคิดนี้ต่างจากความลังเลสงสัยหรือไม่   
  2. ต้องปฏิบัติหรือแก้ไขอย่างไร  
  3. จะมีวิบากอย่างไรครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
study
วันที่ 3 มี.ค. 2549

การลบหลู่พระรัตนตรัยด้วยกายวาจาหรือใจเป็นอกุศลกรรม   ต่างจากความลังเลสงสัยคือ  เพียงการสงสัยไม่ปลงใจเชื่อในคุณพระรัตนตรัย    ไม่เป็นอกุศลกรรม     เมื่อมีการผิดพลาดพลั้งไปและรู้ตัวว่าผิด   ควรกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย     เป็นการแก้ไขได้ระดับหนึ่ง    วิบากของอกุศลกรรมทุกประเภทให้ผลเป็นทุกข์   เช่น  นำเกิดในทุคติภูมิและทำให้ได้รับสิ่งที่ไม่ดีทางตา ทางหู  เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
kan_abc
วันที่ 19 มิ.ย. 2550
ทุกท่านที่เกิดยุคนี้ จะได้ไปนิพพานทั้งหมดไหม  ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

                          ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

จากความเห็นที่ 8 การหลบหลู่พระรัตนตรัย ควรแก้ไขด้วยการขอขมา และวิบากย่อมส่งผลได้แต่ถ้าไม่ขอขมาจะกั้น การบรรลุธรรมและการไปสุคติภูมิ แต่ถ้าขอขมาต่อพระรัตนตรัย ไม่กั้นมรรคผล(บรรลุ) และการไปสุคติภูมิครับ ลองอ่าน ต.ย การขอขมาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

           เรื่อง การขอขมา อดโทษ ต่อพระรัตนตรัย

   พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑- หน้าที่ 78

                    ข้อความบางตอนจาก อุทุมพริกสูตร

         พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า   นิโครธะ    ความผิดที่ท่านผู้เป็นคนโง่

คนหลง    ไม่ฉลาด    ได้ล่วงเกินแล้ว        เธอจึงได้กล่าวกะเราอย่างนั้น

เพราะเธอเห็นโทษแล้วจึงยอมรับผิด  เรายกโทษแก่เธอ     ผู้ใดเห็นโทษ

สารภาพโทษตามความเป็นจริง   ถือความสังวรต่อไป   นี้เป็นความเจริญ

ในพระวินัยของพระอริยเจ้า   นิโครธะ   ก็เรากล่าวอย่างนี้ว่า  บุรุษผู้รู้  ไม่

โอ้อวด ไม่มีมารยา เป็นคนตรง  จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

     เรื่อง เมื่อขอขมาแล้วย่อมเป็นประโยชน์กับผู้ขอขมา

   
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑- หน้าที่ 94

                    ข้อความบางตอนจาก อรรถกถาอุทุมพริกสูตร

ลำดับนั้น  เขาจึงได้พูดคำนั้นกะนิโครธปริพาชก และแม้สันธานคฤหบดีนั้น

ก็ได้มีความคิดอื่นอีกว่า ปริพาชกนี้ เมื่อเราไม่พูด ก็จักไม่ขอขมาพระศาสดา

และการไม่ขอโทษนั้น   จักเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เขา

ในอนาคต    แต่เมื่อเราพูดแล้วเขาจักขอขมา   การขอขมานั้น    จักเป็นไป

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เขาตลอดกาลนาน  ดังนี้  ทีนั้น    เขา

จึงได้กล่าวคำนั้นกะนิโครธปริพาชก.                            ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

                  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

จากความเห็นที่ 10  ทุก ท่าน ที่เกิดยุคนี้ จะได้ไปนิพพาน ทั้งหมด ไหม?  ทุกคนในยุคนี้สนใจธรรมทั้งหมดหรือเปล่า ?

และคนที่สนใจธรรมทุกคน เข้าใจถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือเปล่า?

คนที่เข้าใจถูกต้องบรรลุทุกคนหรือเปล่าในชาตินี้?

ลองอ่านข้อความในพระไตรปิฎกนะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

เรื่อง สัตว์ทั้งหลายบรรลุนิพพาน มีมากหรือน้อยหรือบรรลุหมด

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๑- หน้าที่ 147

            คลิกอ่านรายละเอียดที่.....

                    ข้อความบางตอนจาก คณกโมคคัลลานสูตร
           
                         ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 มิ.ย. 2550

ตอบความเห็นที่ 8

1.  กล่าวคำขอขมา   พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์   และต่อไปจะสำรวมกาย  วาจา  ใจ  ไม่ทำอีก

      ความคิดลบหลู่  เป็นโทสเจตสิก   ต่างจากความลังเลสงสัยเป็นวิจิกิจฉา  เป็นโมหเจตสิก 

2.  ฟังธรรมให้เข้าใจ จึงจะเห็นถูก

3.  วิบากกรรมเป็นเรื่องของอาจินไตย  ไม่ควรคิด  แต่ให้รู้ว่าอกุศลจิตมีโทษ      เป็นจิตที่เศร้าหมองให้ผลเป็นทุกข์

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

                     ขอนอบน้อมแด่พระัรัตนตรัย

    พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 742

                      คลิกอ่านรายละเอียดที่..... ปมาณเวมัตตะ

                           ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ต.ค. 2552 09:05 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ