เรื่องราวของการถือศีล8และการถือศีลอุโบสถ?
 
เจริญในธรรม
วันที่  22 ม.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  7084
อ่าน  8,161

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและเป็นที่พึ่งอันสูงสุด

1.  ที่ผมเคยได้ยินมา   บุญแห่งการถือศีล 8 ทำไมถึงน้อยกว่าถือศีลอุโบสถ   ทั้งๆ ที่ก็ถือข้อวัตรเหมือนกัน 8 ข้อ แต่ต่างกันที่เป็นวันธรรมดากับวันพระ?

2.  มีอานิสงค์ของการถือศีลอุโบสถแสดงในพระไตรปิฏกไว้อย่างไรบ้างครับรักษาครึ่งวันอานิสงค์เท่ากับทรัพย์ของพระมหากษัตริย์ 1 ชาติ จริงดังเช่นนั้นหรือครับ

3.  เคยได้ยินมาว่าในทุกวันพระ  จะมีการแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์     และพระ-อินทร์จะให้ลูกของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4  มาจดรายชื่อคนที่รักษาศีลอุโบสถบนโลก 

 3.1  มีแสดงอยู่ที่เล่มใหนของพระไตรปิฏกครับ พอดีอยากอ่านครับ

 3.2  และทำไมต้องมาจดชื่อครับ  มีผลต่อเทวดาชั้นดาวดึงส์อย่างไรถึงต้องมาจดชื่อ ใช้เครื่องมืออะไรจดครับ  เพราะมนุษย์ที่รักษามีมากมายครับ

4.  การรักษาหากเป็นวันที่เราต้องทำงานที่บริษัทเราสามารถจะสมาทานศีลมารักษาได้หรือไม่เพราะเห็นเขาบอกว่ารักษาที่วัดดีกว่า ศีลจะไม่ด่างพร้อย

           ขออนุโมทนาครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 22 ม.ค. 2551

๑.  ยังไม่พบคำอธิบายความต่างกันอานิสงส์ของศีล ๘ กับอุโปสถศีล๒.  ขอเชิญอ่านข้อความจากวิตถตสูตรที่ยกมา (ความเห็นที่ ๒ )๓.  ขอเชิญอ่านข้อความในปฐมราชสูตรที่ยกมา (ความเห็นที่ ๓)๔.  ในวันรักษาอุโบสถ ควรเว้นจากกิจการงานอันเป็นธุระกิจ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 22 ม.ค. 2551
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 22 ม.ค. 2551
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 22 ม.ค. 2551

เคยได้ยินเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่เพิ่งได้อ่านเองวันนี้ขอบพระคุณ คุณ study ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ม.ค. 2551

               ขอนอบน้อมด่พระรัตนตรัย
ข้อ 1.  ที่ผมเคยได้ยินมา   บุญแห่งการถือศีล 8 ทำไมถึงน้อยกว่าถือศีอุโบสถ   ทั้งๆ ที่ก็ถือข้อวัตรเหมือนกัน 8 ข้อ แต่ต่างกันที่เป็นวันธรรมดากับวันพระ?

คำว่า อุโบสถ มีความหมายหลายประการ เช่น หมายถึงวัน คือ วัน 15 ค่ำเป็นวันอุโบสถ

เป็นต้น อุโบสถหมายถึง ศีล เช่น อยู่รักษาอุโบสถ คือ ศีล 8 ดังนั้น ในเรื่องของกุศลจึง

อยู่ที่จิต ไม่ใชอยู่ที่วันครับ ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นวันนี้บุญจะมากกว่าวันนี้  ถ้ารักษาวันนั้น  แต่

อยู่ที่จิตเป็นสำคัญไม่ว่าวันไหน   หากแต่ว่า อุโบสถมีหลายความหมายตามที่ได้อธิบาย

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ม.ค. 2551

ข้อ 2 . มีอานิสงค์ของการถือศีลอุโบสถแสดงในพระไตรปิฏกไว้อย่างไรบ้างครับรักษาครึ่งวันอานิสงค์เท่ากับทรัพย์ของพระมหากษัตริย์ 1 ชาติ จริงดังเช่นนั้นหรือครับเชิญคลิกอ่าน...อานิสงส์ของอุโบสถศีลอุโบสถศีลกึ่งหนึ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ม.ค. 2551

 3.2  และทำไมต้องมาจดชื่อครับ มีผลต่อเทวดาชั้นดาวดึงส์อย่างไรถึงต้องมาจดชื่อ ใช้เครื่องมืออะไรจดครับ  เพราะมนุษย์ที่รักษามีมากมายครับเพื่อจะได้ทราบว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้เป็นผู้ทำกุศลหรืออกุศลมากจึงมาจดชื่อโดยใช้แผ่น

ทองคำ ถ้ามนุษย์ปัจจุบันทำกุศลมาก แผ่นทองคำก็มาก ถ้ามนุษย์ทำกุศลน้อย แผ่น

ทองคำก็น้อย และเทวดาเมื่อทราบว่ามนุษย์ทำกุศลน้อย ก็จะมีเทวดาอุบัติน้อยด้วยก็

จะไม่ได้เล่นกันมากเหมือนแต่ก่อนครับ ขออนุโมทนา  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 165

                                  ข้อความบางตอนจาก.....

                           อรรถกถาปฐมราชสูตร

         ต่อมาในวัน  ๑๔ ค่ำ   แม้บุตรของท้าวมหาราชทั้ง ๔ ก็ถือเอาแผ่นทอง

นั้นแล้วท่องเที่ยวไป   จดชื่อและโคตรตามนัยนั้นนั่นแล.   ในวัน  ๑๕ ค่ำ  อัน

เป็นวันอุโบสถนั้น  ท้าวมหาราชทั้ง ๔  ก็จดชื่อและโคตรลงไปในแผ่นทองนั้น

นั่นแล้วตามนัยนั้น.       ท้าวมหาราชทั้ง  ๔  นั้นทราบว่า   เวลานี้มีมนุษย์น้อย

เวลานี้มีมนุษย์มาก  ตามจำนวนแผ่นทอง.    พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายเอา

ข้อนั้น จึงตรัสคำเป็นต้นว่า สเจ ภิกฺขเว อปฺปกา  โหนฺติ มนุสฺสา ดังนี้.

 

บทว่า  ปริปูริสฺสนฺติ  อสุรกายา  ความว่า  อบาย  ๔  จักเต็มแน่น.   ด้วยเหตุนี้ 

เทวดาชั้นดาวดึงส์  จึงเสียใจว่า   พวกเราจักไม่ได้เล่นนักษัตร  ท่ามกลางหมู่

เทวดาในเทวนครที่เคยเต็มแน่น.      แม้ในสุกปักษ์ก็พึงทราบความหมายโดยอุบาย นี้แล.
                ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 23 ม.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 23 ม.ค. 2551

 

          ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 30 ม.ค. 2551

ก็ยังเกิดข้อสงสัยอยู่ดีว่า ศีล 8 และศีลอุโบสถ ทำไมอานิสงส์ถึงต่างกันทั้งๆที่ก็มีข้อวัตรเหมือนกัน 8 ข้อ      แต่ต่างกันที่วันพระ กับ วันธรรมดา

ขอข้อแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
study
วันที่ 3 ก.พ. 2551

อานิสงส์มากหรือน้อยอยู่ที่สภาพจิตเป็นสำคัญ  คือกุศลขั้นทาน หรือขั้นศีลก็ตาม

ทานและศีลของผู้ไม่มีปัญญา มีอานิสงส์น้อยกว่า ผู้มีปัญญาให้ทาน รักษาศีล

 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
หมอ
วันที่ 30 มิ.ย. 2554 14:40 น.

        ไม่ทราบว่าคุณ "เจริญในธรรม" ได้รับคำตอบหรือยัง  เพราะไม่เห็นมาโพสต์อีก  ก็คงต้องถือโอกาสนี้สนทนาธรรมกับท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการถือศีลอุโบสถ ศีล 8 และศีล 5ดังนี้นะครับ

        ทราบมาโดยการศึกษาจากโปรแกรมพระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน  ในพระอภิธรรมปิฎก กล่าวว่า  ศีล 5 และศีล 8 สามารถถือปฏิบัติได้ทุกวันเท่าที่จะมีความสามารถปฏิบัติได้  แต่ศีลอุโบสถนั้น  จะสามารถถือปฏิบัติได้เพียงเฉพาะวันพระเท่านั้น  ได้แก่วันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ และ 14 ค่ำ (ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม)

        มูลเหตุที่การถือศีล 8 กับศีลอุโบสถมีอานิสงส์ไม่เท่ากัน  ก็เนื่องมาจากเหตุดังข้างต้นประการหนึ่ง คือศีล 8 นั้นสามารถรักษาได้ทุกวัน(แม้แต่วันพระ และแม้จะมีข้อปฏิบัติ 8 ข้อเหมือนกันก็ตาม) ประการที่ 2 มีพระพุทธบัญญัติให้อุบาสกอุบาสิกามีการถือศีลอุโบสถ เนื่องเพราะศีลอุโบสถมีอานิสงส์มากยิ่งด้วยเจตนาที่งดเว้นข้อปฏิบัติอย่างผู้ครองเรือนให้ปราณีตยิ่งขึ้น  ทำให้ใกล้หรือง่ายต่อการปฏิบัติสมาธิและภาวนามากขึ้น เพราะสมาธิและภาวนา จะบริสุทธิ์ได้ ก็ด้วยการถือศีลที่บริสุทธิ์มากกว่าศีลปกติ  ทำให้ใกล้ฝั่งพระนิพพานมากยิ่งขึ้น ศีลอุโบสถนี้มีความพิเศษคือ หากเป็นพระอริยบุคคลชั้นอนาคามี (ไม่ว่าโดยการสดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์โดยตรง หรือมาน้อมนำไปปฏิบัติจนบรรลุธรรมชั้นนี้ด้วยตนเอง)  ก็จะมีศีลอุโบสถนี้ตลอดชีวิตโดยอัตโนมัติ และท่านจะไม่ยอมผิดศีลแม้นิดเดียวทั้งกาย วาจา และใจ

       ประการที่ 3 พระโพธิสัตว์ที่กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทุกพระองค์  จะถือปฏิบัติศีลอุโบสถมาทุกพระองค์ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พวกเรานับถือกันอยู่นี้  ก็ได้ทรงตรัสเล่าชาดกคือพระชาติที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์กำลังสร้างบารมีอยู่ชาติหนึ่งที่รู้จักกันดี คือพระมหาชนก  เมื่อพระองค์ยังทรงแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทร เมื่อทรงเห็นพระจันทร์วันเพ็ญและกำหนดรู้โดยพระปัญญาแล้ว จึงทรงบ้วนพระโอษฐ์ด้วยน้ำทะเลและสมาทานศีลอโบสถกลางทะเลนั้นเอง

        ประการที่ 4 วันอุโบสถ ซึ่งมีความหมายดังที่คุณ "แล้วเจอะกัน" อธิบายนั้น เป็นความหมายตามคำเรียกชื่อวัน  แต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือ  วันอุโบสถเป็นวันพระ  เมื่อเป็นวันพระ ก็จัดเป็นวันที่มีการส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรม ทำบุญ ทำทาน รักษาศีล และภาวนากันมากกว่าวันปกติทั่วไป  และนับเป็นวันแห่งอภัยทาน ย่อมละเว้นการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ผิดลูกผิดเมียและเสพเมถุน พูดปด ดื่มน้ำเมา กินอาหารหลังเที่ยง ตกแต่งร่างกายดูการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรี การนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่ ให้ยิ่งกว่าปกติ 

        เมื่อวันอุโบสถ  มีเหตุคือความพิเศษดังกล่าวทั้ง 4 ประการเป็นอย่างน้อย แต่ด้วยอานิสงส์มากมายยิ่งกว่าสมบัติพระจักรพรรดิ์และสวรรค์ชั้นใด ๆ พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติให้มีการถือศีลอุโบสถด้วยเหตุนี้

        ประการที่ 5 ที่ขอแถมให้นะครับ  คือ การกล่าวสมาทานในการถือศีลต่างกันครับ  สำหรับศีล 8และศีล 5 ใช้คำกล่าวคล้ายกัน (ศีล 5 กล่าวว่า "มะยัง ภันเต วิสุงวิสุงรักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะปัญจะศีลานิยาจามะ" ศีล 8 กล่าวว่า มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะศีลานิยาจามะ" แต่ศีลอุโบสถมีคำกล่าวมากกว่านั้น มีขั้นตอนมากกว่านั้นครับ ซึ่งหมอไม่สะดวกที่จะนำคำกล่าวและขั้นตอนการถือศีลอูโบสถมาให้อ่านได้ทั้งหมด คงต้องไปศึกษาเองนะครับ

        การถือศีล 8 และศีลอุโบสถนั้น มีข้อต่างที่สำคัญคือ เนื่องจากศีล 8 นั้นสามารถรักษาได้ทุกวัน การผิดศีลด้วยความไม่ตั้งใจย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้น การผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง ยังถือว่าไม่เป็นไร แต่อุโบสถศีลเป็นศีลพวง หมายถึงศีลทุกข้อนั้นเปรียบดังพวงกุญแจที่มีสายร้อยกุญแจ 8 ดอก (ศีล 8 ข้อ) ไว้เพียง 1 เส้น  สายที่ร้อยกุญแจคือความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันของศีลทุกข้อ  การที่ศีลขาดก็คือสายกุญแจที่ร้อยนั้นขาดแล้ว ก็ย่อมทำให้ลูกกุญแจทั้ง 8 หลุดออกจนหมดนั่นเอง ซึ่งก็หมายความว่า ศีลอุโบสถนี้ขาดทะลุไปเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้  จึงต้องสำรวมระวัง กาย วาจา ใจ ตลอดเวลา ใช้สติระลึกถึงศีลไปตลอดตั้งแต่เช้าวันที่กล่าวสมาทานไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวัน จึงจะเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์มีอานิสงส์ผลบุญมาก

        ขอจบการสนทนาธรรมไว้แต่เพียงนี้  เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้.

       

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ