Loading...
 669   เรียนพระอภิธรรม
boing747
วันที่ 7 ม.ค. 2549
อ่าน 6,251
 
 

ครับผมอยากถามนะครับ คือ ผมสนใจที่จะเรียนหลักสูตรพระอภิธรรม ไม่ทราบว่าที่ไหน

เปิดสอนบ้างครับ  เท่าที่ผมค้นหาใน  net   มีหลายสำนักเหลือเกิน   แต่ละสำนักมีหลัก

สูตรต่างกัน  ถามพระที่เรียน มจร ที่พิษณุโลก ก็บอกว่าเรียน 7 ปี    ดูใน  net  ก็บอกว่า

มีหลักสูตรเรียนทาง net   ผมอยากขอคำแนะนำทางมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาว่า 

ผมควรเริ่มต้นสมัครเรียนที่ใด   ที่เรียนเฉพาะเสาร์  หรือ  อาทิตย์ 

             รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 7 ม.ค. 2549
 

การเรียนพระอภิธรรมตามหลักสูตร     เรียนที่ไหนก็ได้ คือ หาที่สะดวกใกล้บ้าน ที่กทม.

มีสอนหลายแห่ง เช่น วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ วัดระฆัง เป็นต้น แต่ที่สำคัญคือเราต้อง

รู้ว่า พระอภิธรรมไม่ใช่อยู่ในตำรา พระอภิธรรมไม่ใช่แผนผังจิตวงกลมเป็นดวงๆ   ความ

จริงพระอภิธรรม คือ ทุกๆ ขณะในชีวิตของเรา  เช่น  จิตเห็น  จิตได้ยิน  จิตคิดนึก  โล-

ภะ  โทสะ  โมหะ  ความสุข  ความทุกข์  ความริษยา  ความเมตตากรุณา    รูปเย็น-ร้อน

อ่อน-แข็ง    เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นอภิธรรม  

          ในพระอภิธรรมปิฎก พระพุทธองค์แสดงเรื่อง จิต เจตสิก รูป และ นิพพาน   โดย

นัย
ต่าง ๆ          แต่เราจะรู้ลักษณะของจิต เจตสิก รูป ที่เกิดขึ้นที่ตัวเรา ว่าเป็นเพียงจิต

เจตสิก รูป ที่เกิดขึ้นทำกิจไม่ใช่ตัวตนของเรา    นี่คือ การศึกษาตัวจิต เจตสิก และ รูป

หรือ  อภิธรรมจริงๆ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
study
วันที่ 1 มี.ค. 2549
 

เมื่อศึกษาแล้ว  อย่าลืมจุดประสงค์ว่า ศึกษาทำไม  ขณะนี้อภิธรรมอยู่ไหน  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
devout
วันที่ 27 ต.ค. 2549
 

         การศึกษาพระอภิธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ     เพราะเป็นการศึกษาสิ่งที่ตรัสรู้ของ

พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งทรงพากเพียรบำเพ็ญพระบารมีถึง ๔ อสงไขยยิ่งด้วย

แสนกัป   ผู้ใดที่
กล่าวว่าพระอภิธรรมง่าย   เรียนไม่กี่ปีก็จบ   อ่านเองก็ได้     ผู้นั้นกำลัง

ลบหลู่พระปัญญาคุณ
ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า    จุดประสงค์ของการเรียนพระ

ธรรม  ไม่ใช่เพื่อสอบ  เพื่อ
ประกาศนียบัตร   หรือเพื่อรู้มาก จดจำมาก   แต่เพื่อให้เข้าใจ

ความจริงในสิ่งที่กำลังปรากฎใน
ชีวิตประจำวัน     เพื่อละคลายความเห็นผิด   ความติด

ข้อง และความไม่รู้ที่สะสมมาเนิ่นนานใน
สังสารวัฏฏ์  เพราะฉะนั้นศึกษาเท่าไรก็ไม่มีวัน

จบหรอกค่ะ    จนกว่าจะเป็นพระอเสขบุคคล
คือพระอรหันต์เท่านั้น

ขออนุโมทนาทุกท่านที่เป็นผู้ไม่ประมาทในพระธรรม

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 28 ต.ค. 2549
 

อยากบอกให้ฟังว่าที่ท่านมาพบเวปนี้  ขออนุโมทนาด้วย เพียงแต่ว่าขอให้ฟังหัวข้อการ

บรรยายต่างๆของท่านอาจารย์ที่มีอยู่ในเวปนี้ก่อน   ตอนใดก็ได้ที่ท่านสนใจ   แล้วค่อย

คิดต่อว่าจะเรียนพระอภิธรรมกับใครดี?

ขอให้โชคดีนะครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 พ.ย. 2549
 
จุดประสงค์การเรียนพระอภิธรรมจริง ๆ  แล้ว  เพื่อให้เข้าถึงความไม่มีสัตว์  บุคคล 

ตัวตน  มึแต่  จิต เจตสิก  รูป    เกิดขึ้นมีปัจจัยปรุงแล้วก็ดับไป
 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
pornpaon
วันที่ 26 พ.ย. 2549
 

 

          ดิฉันเคยตั้งใจไปเรียนพระอภิธรรมอยู่  3 - 4 เดือนค่ะ คือ  ตอนหลังจากที่ได้ฟัง

เสียงท่านอาจารย์สุจินต์ทางวิทยุได้ประมาณ 4 - 5 เดือนแล้ว        ( เรียนทุกวันอังคาร

ตั้งใจไปเพราะอยากเข้าใจคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ฟังจากท่านอาจารย์เพิ่มมากขึ้น )ไม่ใช่เรื่อง

ง่ายเลย   และรู้สึกได้ว่าคงต้องเรียนกันชั่วชีวิตแน่ ๆ   ดีที่พระอาจารย์ที่ท่านสอน  ท่าน

ไม่ได้เน้นให้เรียนเพื่อไปสอบวัดความจำ หรือเพื่ออวดใครว่าฉันได้เท่าไหร่แล้ว   ไม่งั้น

คงเลิกเรียนตั้งแต่สัปดาห์แรก   

         ต่อมาดิฉันเกิดมีงานทำแบบประจำ   ไม่สามารถจัดเวลาให้ตรงกับการเรียนต่อได้

จึงได้เลิกเรียนไป     แต่ถ้าจะให้ละเอียดและตรงกับสภาพธรรมจริง ๆ    ดิฉันว่าฟังการ

สนทนาธรรมและธรรมบรรยายของท่านอาจารย์ให้บ่อย  ให้มาก     ก็จะเกิดความคุ้นชิน

และค่อย ๆ  เข้าใจพระอภิธรรมเพิ่มขึ้นทีละน้อยได้เองค่ะ( ความคิดเห็นส่วนตัว ซึ่งอาจ

ถูกหรือผิดก็ได้ :  ดิฉันว่าถ้าดิฉันไปสอบพระอภิธรรมก็คงตก     เพราะมีแต่ความเข้าใจ

เท่าที่ปัญญาในขณะนั้นจะเข้าใจได้         แต่ดิฉันไม่มีความสามารถในการจำศัพท์แสง

ดิฉันเรียนรู้เหมือนเรื่องเรียนภาษาอังกฤษ  คือ ใช้งานจริง  ใช้บ่อย   เข้าใจการใช้ภาษา

และคำศัพท์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง     เข้าใจด้วยการซึมซับทีละเล็กทีละน้อยทุก

วัน อาจารย์ทดสอบความเข้าใจภาษาทีไรก็ผ่าน  แต่สอบหลักภาษาเมื่อไรก็ตกทุกทีไป

เรื่องหลักไวยากรณ์ของดิฉันตามมาทีหลังจริง ๆ ค่ะ      จำชื่อ Tense ไม่ได้หรอก   แต่รู้

ความแตกต่างของความหมายเมื่อใช้ Tense ต่างกัน   ดิฉันเรียนเหมือนเด็กอนุบาลเลย

ละค่ะ  หลายเรื่องดิฉันก็ยังเป็นแบบนี้ รวมทั้งเรื่องการศึกษาพระธรรมด้วยค่ะ )
 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
K
K
วันที่ 30 พ.ย. 2549
 

หากต้องการเรียน  “หลักสูตรพระอภิธรรม”  เรียนที่ไหนก็ได้           ตามที่มีผู้แนะนำไว้

 แต่ถ้าหากต้องการเรียน “พระอภิธรรม”  ขอให้เริ่มด้วยการทำความเข้าใจในขั้นต้นก่อน

ว่าพระอภิธรรม คืออะไร   เพราะ  ถ้าหากไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ต้องการ

ศึกษา   ก็อาจศึกษา และถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์


 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
chai_dan
วันที่ 2 ธ.ค. 2549
 

   ขออนุโมทนากับทุกความเห็นของทุกท่าน เพราะทุกความเห็นมีประโยชน์มากสำหรับ

เจ้าของคำถามผมขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้     การจะมีความรู้ได้ต้องมีการเรียนรู้

ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน  ฟัง  หรือเข้าชั้นเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด    ที่กล่าวมานี้

สามารถรู้ได้ตามความเหมาะสมของการศึกษา    แต่ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ที่ศึกษา

ว่าต้องการประกาศนียบัตร   เพื่อรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน   หรือรู้เพื่อละ  

      ความเห็นเพิ่มเติมนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผม  ที่ได้รับการสะสมจากการฟังเทป

วิทยุ  อ่านหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน  

        ถ้าความเห็นของผมไม่ถูกต้องผมขออภัยทุกท่านไว้ ณ.ที่นี้ดัวย

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 14  
rakdhamma
วันที่ 2 ก.ค. 2551
 

ท่านผู้รู้กรุณาแนะนำสถานที่เรียนพระอภิธรรมด้วยค่ะ  ดิฉันก็สนใจและมีความตั้งใจ

จะเรียน  ดิฉันอยู่แถวบางรัก เจริญกรุง   มีเวลาว่างวันเสาว์-อาทิตย์   พอจะมีที่ไหน

ใกล้บ้านแนะนำบ้างมั๊ยคะ  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับคำแนะนำ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่