ความหมายของคำว่า “ธรรมะ” คืออะไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  6609
อ่าน  18,324

 

          ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง    พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม คือ ตรัสรู้ความ

จริงของสิ่งที่มีจริง ๆ สิ่งที่มีจริง ๆ    ก่อนการตรัสรู้ ไม่มีใครพบว่าเป็นธรรมะ

เพราะเห็นว่าเป็นคน เป็นสัตว์ เป็นเรา เป็นเขา เป็นวัตถุสิ่งต่างๆ    แต่เมื่อทรง

ตรัสรู้แล้ว    ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง

ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ไม่ใช่วัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่เที่ยง    แต่ลักษณะ

ของธรรมนั้น   เป็นสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้   ซึ่งจะต้องค่อย ๆ ไตร่ตรอง

ตามลำดับ เช่น ขณะนี้อะไรจริง   กำลังเห็นมีจริง ๆ สิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆ

เสียงมีจริง ๆ   จิตที่ได้ยิน รู้เสียงนั้นมีจริง ๆ   ความสุขมีจริง   ความทุกข์มี

จริง  ลักษณะของแข็งมีจริง สภาพที่กำลังรู้แข็งมีจริง    ทั้งหมดนี้เป็นธรรม           เพราะฉะนั้น ก็จะต้องศึกษาให้ทราบว่า    ที่เคยยึดถือว่าเป็นเรา  แต่

ถ้าไม่มีตัวธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏ  เราก็ไม่มี    แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้

สภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดเกิดขึ้น    เพราะความไม่รู้ก็เลยถือว่าสิ่งที่เกิด

นั้นเป็นเรา  หรือว่าเป็นของเรา เช่น รูปตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้า   มีเหตุปัจจัย

ปรุงแต่งเกิดขึ้น    แต่เพราะความไม่รู้ก็ยึดถือรูปนั้นว่าเป็นเรา    แม้แต่สภาพ

ของจิตใจ  หรือความรู้สึกเป็นสุข  เป็นทุกข์ ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย    แต่

เมื่อไม่รู้ก็ยึดถือสภาพธรรมนั้น ๆ ว่าเป็นเรา

          เพราะฉะนั้น  จากการที่เคยเป็นเราทั้งหมด   ความรู้โดยการศึกษา

จะทำให้เข้าใจว่า   เป็นสภาพธรรมแต่ละชนิด ซึ่งมีจริง ๆ    ที่มีจริง ๆ เพราะ

ว่าเกิดขึ้นปรากฏ   ถ้าไม่เกิดปรากฏ ก็ไม่มีใครสามารถจะไปรู้ ไปเห็น ไปเข้า

ใจได้    แต่เพราะว่าในขณะนี้เอง สิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่มีจริง และเกิดขึ้นแล้วจึงปรากฏ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป   ตรงกับไตรลักษณะที่ว่า อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา คือ สภาพธรรมใดที่มีปัจจัยเกิดขึ้น    สภาพธรรมนั้นเกิดแล้วดับไป ไม่เที่ยง เป็นอนัตตา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 17 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 17 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
buntham-2488
วันที่ 21 ก.ย. 2553 10:21 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
นกขมิ้น
วันที่ 6 มี.ค. 2555 11:25 น.

สาธุ  สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
youcando24
วันที่ 24 ก.ย. 2555 11:06 น.

เริ่มต้นในสิ่งที่ถูกต้อง จะได้ไม่เสียเวลามากไปกว่า ผมค้นหามานานแล้วครับ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะทำงานทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 3 ส.ค. 2557 16:41 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ