Print 
ใจร้อนระงับด้วยธรรมอะไร
 
nee
วันที่  22 ธ.ค. 2548
หมายเลข  604
อ่าน  3,234

1. ปกติเป็นคนใจร้อน  ทำอะไรรวดเร็ว  จะระงับด้วยธรรมข้อไหนดี

2. ปฎิบัติธรรมในชีวิตประจำวันคืออะไร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 24 ธ.ค. 2548

พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา   เป็นธรรมเพื่อละกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง พระอริยสาวกทั้งหลายเมื่อฟังพระธรรม และประพฤติปฏิบัติตามจึงละกิเลสได้เป็นผู้เย็นสนิทไม่มีความใจร้อน และเครื่องเศร้าหมองจิตและพ้นจากทุกข์ทั้งปวง สรุปคือ   จะละกิเลสได้ต้องอบรมปัญญาด้วยการฟังพระธรรมและเจริญกุศลทุกประการ     จึงจะเป็นคนดีขึ้นเป็นคนใจเย็นขึ้นตามลำดับจนถึงความเป็นพระอรหันต์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ใจเย็นอย่างสูงสุด

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 24 ธ.ค. 2548

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 19                        

ประกาศด้วยข้ออุปมา         

     บัดนี้ จะกล่าวอธิบายคำที่ว่าจะประกาศพระสรณตรัยนั้น  ด้วยข้ออุปมาทั้งหลาย   ก็ในคำนั้น   พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระจันทร์เพ็ญ   พระธรรมเปรียบเหมือนกลุ่มรัศมีของพระจันทร์    พระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่เอิบอิ่มด้วยรัศมีของพระจันทร์เพ็ญที่ทำให้เกิดขึ้น   พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อน ๆ   พระธรรมดังกล่าวเปรียบเหมือนข่ายรัศมีของดวงอาทิตย์นั้น   พระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตย์นั้นกำจัดมืดแล้ว.    พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนเผาป่า  พระธรรมเครื่องเผาป่า  คือ กิเลส เปรียบเหมือนไฟเผาป่า   พระสงฆ์ที่เป็นบุญเขต   เพราะเผากิเลสได้แล้ว    เปรียบเหมือนภูมิภาคที่เป็นเขตนา    เพราะเผาห่าเสียแล้ว.  พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ่พระธรรมเปรียบเหมือนน้ำฝน    พระสงฆ์ผู้ระงับละอองกิเลสเปรียบเหมือนชนบทที่ระงับละอองฝุ่นเพราะฝนตก.  พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสารถีที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายฝึกม้าอาชาไนย  พระสงฆ์เปรียบเหมือนฝูงม้าอาชาไนยที่ฝึกมาดีแล้ว.  พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนศัลยแพทย์   [หมอผ่าตัด]  เพราะทรงถอนลูกศร คือทิฏฐิได้หมด    พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายที่ถอนลูกศรออกได้พระสงฆ์ผู้ถอนลูกศร คือทิฏฐิออกแล้ว  เปรียบเหมือนชนที่ถูกถอนลูกศรออกแล้ว.    
     อีกนัยหนึ่ง  พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนจักษุแพทย์เพราะทรงลอกพื้นชั้นโมหะออกได้แล้ว  พระธรรมเปรียบเหมือนอุบายเครื่องลอกพื้น [ตา]   พระสงฆ์ผู้มีพื้นชั้นตาอันลอกแล้ว  ผู้มีดวงตาคือญาณอันสดใส   เปรียบเหมือนชนที่ลอกพื้นตาแล้ว  มีดวงตาสดใส. อีกนัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ผู้ฉลาด  เพราะทรงสามารถกำจัดพยาธิ  คือกิเลสพร้อมทั้งอนุสัยออกได้ พระธรรมเปรียบเหมือนเภสัชยาที่ทรงปรุงถูกต้องแล้ว    พระสงฆ์ผู้มีพยาธิ คือกิเลส และอนุสัยอันระงับแล้ว  เปรียบเหมือนหมู่ชนที่พยาธิระงับแล้ว   เพราะประกอบยา.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 24 ธ.ค. 2548

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๑ ภาค ๑  หน้าที่ 21             

     อีกนัยหนึ่ง   พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ทาง  พระธรรมเปรียบเหมือนทางดี หรือพื้นที่ที่ปลอดภัย  พระสงฆ์เปรียบเหมือนผู้เดินทางถึงที่ที่ปลอดภัย   พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนายเรือที่ดี  พระธรรมเปรียบเหมือนเรือ    พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้เดินทางถึงฝั่ง.  พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนป่าหิมพานต์  พระธรรมเปรียบเหมือนโอสถยาที่เกิดแต่ป่าหิมพานต์นั้น   พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ไม่มีโรคเพราะใช้ยา.   พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ประทานทรัพย์    พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์    พระสงฆ์ผู้ได้อริยทรัพย์มาโดยชอบเปรียบเหมือนชนผู้ได้ทรัพย์ตามที่ประสงค์.  พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์  พระธรรมเปรียบเหมือนขุมทรัพย์  พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ได้ขุมทรัพย์.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 24 ธ.ค. 2548

     อีกนัยหนึ่ง  พระพุทธเจ้าผู้เป็นวีรบุรุษเปรียบเหมือนผู้ประทานความไม่มีภัย    พระธรรมเปรียบเหมือนไม่มีภัย    พระสงฆ์ผู้ล่วงภัยทุกอย่าง   เปรียบเหมือนชนผู้ถึงความไม่มีภัย    พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ปลอบ   พระธรรมเปรียบเหมือนการปลอบ  พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ถูกปลอบ พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนมิตรดี  พระธรรมเปรียบเหมือนคำสอนที่เป็นหิตประโยชน์   พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ประสบประโยชน์ตน เพราะประกอบหิตประโยชน์.  พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบ่อเกิดทรัพย์   พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์ที่เป็นสาระ  พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ใช้ทรัพย์ที่เป็นสาระ   พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ทรงสรงสนานพระราชกุมาร   พระธรรมเปรียบเหมือนน้ำที่สนานตลอดพระเศียร  พระสงฆ์ผู้สรงสนานดีแล้วด้วยน้ำคือพระสัทธรรมเปรียบเหมือนหมู่พระราชกุมารที่สรงสนานดีแล้ว.  พระพุทธจ้าเปรียบเหมือนช่างผู้ทำเครื่องประดับ  พระธรรมเปรียบเหมือนเครื่องประดับ   พระสงฆ์ผู้ประดับด้วยพระสัทธรรมเปรียบเหมือนหมู่พระราชโอรสที่ทรงประดับแล้ว.  พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นจันทน์    พระธรรมเปรียบเหมือนกลิ่นอันเกิดแต่ต้นจันทน์นั้น   พระสงฆ์ผู้ระงับความเร่าร้อนได้สิ้นเชิงเพราะอุปโภคใช้พระสัทธรรม เปรียบเหมือนชนผู้ระงับความร้อน เพราะใช้จันทน์ พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบิดามอบมฤดกโดยธรรม  พระธรรมเปรียบเหมือนมฤดก   พระสงฆ์ผู้สืบมฤดกดือพระสัทธรรม  เปรียบเหมือนพวกบุตรผู้สืบมฤดก.    พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดอกปทุมที่ปาน   พระธรรมเปรียบเหมือนน้ำอ้อยที่เกิดจากดอกปทุมที่บานนั้น  พระสงฆ์เปรียบเหมือนหมู่ภมรที่ดูดกินน้ำอ้อยนั้น.  พึงประกาศพระสรณตรัยนั้น   ด้วยข้ออุปมาทั้งหลายดังกล่าวมา ฉะนี้.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 31 พ.ค. 2552 19:20 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
พุทธรักษา
วันที่ 31 พ.ค. 2552 20:53 น.

ขอบพระคุณค่ะ......................ขออนุโมทนา......................


 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ