Print 
ธรรมะ
 
nee
วันที่  21 ธ.ค. 2548
หมายเลข  601
อ่าน  2,440

1. สติปัฎฐานกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไร

2. ธรรมะข้อไหนที่เจริญแล้วทำให้เราไม่ประมาทกับชีวิต 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2548

๑. คำว่า "สติปัฏฐาน" กับคำว่า " วิปัสสนา " โดยมากท่านใช้ในความหมายเดียวกัน คือ  ผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน  คือ  ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่สมถภาวนา (ฌานจิต)  แต่ในบางครั้ง วิปัสสนา ท่านใช้ในความหมายปัญญาที่สมบูรณ์ (วิปัสสนาญาณ)

๒. การเจริญมรณสติระลึกถึงความตายเนืองๆ  ย่อมละความประมาทในชีวิตได้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2548

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 140

     ฯลฯ   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร   สตรี  บุรุษคฤหัสถ์ หรือ บรรพชิต  จึงควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า   เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย  ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกาย   วาจา  ใจ   เมื่อ เขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนือง ๆ   ย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรี  บุรุษ  คฤหัสถ์ หรือ บรรพชิต  จึงควรพิจารณาเนือง  ๆ ว่า  เรามีความ ตายเป็นธรรมดา  ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้.  ฯลฯ  

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ