Print 
สติปัฎฐาน 4
 
nee
วันที่  15 ธ.ค. 2548
หมายเลข  590
อ่าน  3,015

1.   เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเจริญสติปัฎฐานถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้

2.   ที่ว่าอบรมเจริญปัญญา  อบรมอย่างไร

3.   คำว่าอธิษฐาน หมายความว่าอย่างไร   

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 15 ธ.ค. 2548

๑. ต้องเทียบเคียงกับหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎก  และอรรถกถา  และปรมัตถธรรมว่าตรงกันไม่ขัดแย้งกัน

๒. อบรมเจริญปัญญาด้วยการฟัง  ด้วยการพิจารณา  ศึกษาสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

๓. คำว่า "อธิษฐาน" หมายถึงการตั้งใจมั่น  ไม่หวั่นไหว  เช่น ข้อความพุทธวงค์ว่า
        

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 15 ธ.ค. 2548

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒  หน้าที่ 156
        
อธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์ ผู้ยอมสละชีวิตอธิษฐานวัตร อย่างนี้ว่ามารดาบิดาไม่เป็นที่เกลียดชังของเรา ตัวก็ไม่เป็นที่เกลียดชังของเรา พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรา เพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานวัตร.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 15 ธ.ค. 2548

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒  หน้าที่ 241   

     ลำดับนั้น  สุเมธบัณฑิตนั้น  ใคร่ครวญยิ่งขึ้นไปว่า  อันพุทธการกธรรมทั้งหลาย  มีเท่านี้เท่านั้นก็หาไม่ ก็เห็นอธิษฐานบารมีอันดับแปด  จึงสอนตนเองอย่างนี้ว่า  ดูก่อนสุเมธบัณฑิต  ตั้งแต่นี้ไป ท่านต้องบำเพ็ญแม้แต่อธิษฐานบารมี ตั้งอธิษฐานใดไว้ ก็เป็นผู้ไม่คลอนแคลนในอธิษฐานนั้น ชื่อว่าภูเขา เมื่อลมพัดมากระทบทุกทิศก็ไม่หวั่นไม่ไหว นิ่งอยู่ในที่ของตนเท่านั้น  ฉันใด  ถึงตัวท่านเมื่อไม่คลอนแคลนในอธิษฐานของตน  ก็จักเป็นพระพุทธเจ้า ฉันนั้นเหมือนกัน ก็อธิษฐาน  อธิษฐานบารมีอันดับแปดไว้มั่น  และด้วยเหตุนั้น จึงตรัสว่าท่านจงสมาทานอธิษฐานบารมีอันดับแปดนี้ ไว้ให้มั่นก่อนท่านเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้นแล้ว  ก็จักบรรลุพระโพธิญาณได้.  ภูเขาหิน  ที่ไม่หวั่นไหว ตั้งมั่นดีแล้ว ย่อมไม่ไหวด้วยลมแรงกล้า ย่อมตั้งอยู่ในฐานของตน  ฉันใด.  ถึงตัวท่าน  ก็จงไม่หวั่นไหว ในอธิษฐานบารมีทุกเมื่อ  ฉันนั้นเหมือนกัน  ท่านถึงฝั่งแห่งอธิษฐานบารมีแล้ว  จึงจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
natre
วันที่ 6 เม.ย. 2556 08:43 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ