Loading...
 5612   โอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
pirmsombat
วันที่ 21 พ.ย. 2550
อ่าน 872
 
 

พึงทราบในคาถาที่สอง. 

บทว่า สพฺพปาปสฺส  ได้แก่    อกุศลทุกชนิด.

บทว่า อกรณ         คือ      ไม่ให้เกิดขึ้น. 

บทว่า กุสลสฺส         ได้แก่    กุศลอันมีในภูมิ ๔.

บทว่า อุปสมฺปทา     คือ       ได้เฉพาะ.   

บทว่า  สจิตฺตปริโยทปน  คือ    ยังจิตของตนให้สว่าง.   


ก็บทนั้นย่อมมีได้โดยความเป็นพระอรหันต์    ด้วยประการดังนี้

บรรพชิตควรละบาปทั้งปวงด้วยศีลสังวร     ยังกุศลให้ถึงพร้อม

ด้วยสมถะและวิปัสสนาทั้งหลาย    ยังจิตให้ผ่องแผ้วด้วยอรหัต-

ผล นี้เป็นคำสอน คือ เป็นโอวาท   คือ  เป็นคำตักเตือนของพระ-

พุทธเจ้าทั้งหลาย.

...............................................................

นี้เป็นคาถาที่สอง ของโอวาทปาฏิโมกข์ คือ

ละอกุศลทั้งปวง ได้แก่อกุศลทุกชนิด

        
บรรพชิตควรละบาปทั้งปวงด้วยศีลสังวร

ยังกุศล ได้แก่ กุศลอันมีในภูมิ ๔ ให้ถึงพร้อมด้วยสมถะ

และวิปัสสนาทั้งหลาย   ยังจิตให้ผ่องแผ้ว คือหมดกิเลส

ด้วยอรหัตตผล


นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์  ครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
แช่มชื่น
วันที่ 21 พ.ย. 2550
 
ละได้จริง  พระอรหันต์ทั้งหลายท่านละได้แล้ว   ส่วนปุถุชนก็จีรกาลภาวนาครับ

ขออนุโมทนาครับ 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
แล้วเจอกัน
วันที่ 21 พ.ย. 2550
 

ไม่ใช่ตัวตนที่ละชั่ว ทำความดีหรือทำจิตให้บริสุทธ์ แต่เกิดจากการเข้าใจพระธรรม

และธรรมนั้นเอง ทำหน้าที่ ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธ์ ทุกอย่างเป็นธรรมและเป็น

อนัตตา บังคับบัญชาไม่ได้

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
อิสระ
วันที่ 22 พ.ย. 2550
 
ขอออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 พ.ย. 2550
 

ผู้ใดประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ผู้นั้นย่อมพ้นทุกข์ใด้ในวันหนึ่งค่ะ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top