พระเชตวันวิหาร สถานที่อันพระพุทธเจ้าทั้งปวง มิได้ทรงละเลยแล้ว
 
pirmsombat
วันที่  9 พ.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข  5472
อ่าน  920

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ 153


แต่ในสมัยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย  เศรษฐีนามว่า  อนาถบิณฑิกะ 

ซื้อที่โดยการปูลาด  กหาปณะจำนวนโกฏิ    แล้วให้สร้างสังฆารามประมาณ ๘ กรีส 

ลงในพื้นที่นั้นนั่นแหละ.      ได้ยินว่า  ที่นั้นเป็นสถานที่อันพระพุทธเจ้าทั้งปวงมิได้

ทรงละเลยแล้ว.


จากพระสุตันตปิฏก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๑  หน้าที่ 153 (เล่ม 55)


ที่พระเชตวันวิหารนี้ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เสด็จมาประทับ จากพระสูตรอื่นๆ  พระผู้

มีพระภาคทรงจำพรรษา  ที่นี่  นานที่สุดดือ ๑๙ พรรษา  เทศนาพระสูตร ๘๗๑ สูตร 

ที่รู้จักกันดีคือ มงคลสูตร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
takecare
วันที่ 9 พ.ย. 2550

                                   ขอบูชาคุณพระรัตนตรัย

      พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 303

         อนึ่ง มีสถานที่  ๔ แห่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละเว้น.   โพธิบัลลังก์

เป็นสถานที่ไม่ทรงละ  ย่อมมีในที่แห่งเดียวกันแน่นอน. สถานที่ประกาศพระธรรมจักร

ก็ไม่ทรงละ  อยู่ในป่าอิสิปตนมิคทายวันเท่านั้น.  ในเวลาเสด็จลงจากเทวโลก   ใกล้ประตูสังกัสสนครย่างพระบาทแรก   ก็ไม่ทรงละ.   สถานที่เท้าเตียงทั้งสี่ตั้งอยู่      ที่

พระคันธกุฎีในพระเชตวันวิหารก็ไม่ทรงละเหมือนกัน.    แม้พระวิหารก็ไม่ทรงละ   แต่

พระวิหารนั้นเล็กบ้าง   ใหญ่บ้าง.
       

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
takecare
วันที่ 9 พ.ย. 2550

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 434

                                             ปาสราสิสูตร

..............จริงอยู่ขึ้นชื่อว่า    เจตียสถานอันติดแน่น ๔ แห่ง   คือ   สถานที่ตั้งมหาโพธิ-บัลลังก์ ๑   สถานที่ประกาศพระธรรมจักรในป่าอิสิปตนะ ๑    สถานที่เป็นที่ประดิษฐาน

บันไดครั้งเสด็จลงจากเทวโลก ณ สังกัสสนคร ๑   สถานที่ตั้งพระแท่น (ปรินิพพาน) ๑. 

   

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 พ.ย. 2550
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ