สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา
 
อู่
วันที่  1 พ.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข  5341
อ่าน  20,408

ขอความกรุณาอนุเคราะห์ อธิบายความหมายและความเกี่ยวเนื่องกัน ของคำเหล่านี้ อย่าง

ละเอียดลึกซึ้งด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 1 พ.ย. 2550

     ขอเชิญคลิกอ่านที่กระทู้นี้ครับ 

      สุตตมยปัญญา  

     จินตามยปัญญา

     ภาวนามยปัญญา 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ครูโอ
วันที่ 1 พ.ย. 2550

เชิญคลิกฟังครับ  -->  ปัญญา  3  ระดับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
udomjit
วันที่ 4 พ.ย. 2550

เข้าไปคลิกอ่าน ตามที่มูลนิธิฯ แนะนำตามความคิดเห็นที่  1  แล้ว   ไม่ทราบว่าเข้าใจถูก

หรือเปล่าว่า      จินตมยปัญญาและภาวนามยปัญญา    เราทั้งหลายไม่สามารถ     เพราะ

จินตามยปัญญา มหาสัตว์เท่านั้นที่สามารถ และภาวนามยปัญญาก็ต้องเป็นไปในสมาบัติ ขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 5 พ.ย. 2550
ในบางแห่งหมายถึงอย่างนั้น  แต่ในบางแห่งหมายถึงอีกอย่างหนึ่ง
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
udomjit
วันที่ 5 พ.ย. 2550
ขอบคุณค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
--MoN--Pp--
วันที่ 3 ส.ค. 2554 00:18 น.

ประโยค๙ - อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 376

           แท้จริง  บัณฑิตเชื่อในพระผู้มีพระภาคว่า  พระผู้มีพระภาคทรง

ทราบสมรรถภาพพิเศษแห่งธรรมทั้งหลาย  โดยอาการทุกอย่าง  จึงทรง

แสดงปัจจัย ๒๔  ไว้ดังนี้  ควรทำ  สุตมยญาณ ให้เกิดขึ้นว่า  ธรรมเหล่านี้

มีความพิเศษอย่างนี้  แล้วทำความพากเพียรเพื่อตรัสรู้ความพิเศษแห่ง

ปัจจัยนั้น  ด้วย  จินตามยญาณ  และภาวนายญาณ ฯ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 ส.ค. 2554 09:12 น.

เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปัจจัย 24 ผู้ที่ศึกษาควรมีศรัทธาเชื่อในในพะรธรรมที่พระองค์แสดง

คือ ปัจจัย 24 ว่าเป็นธรรมที่พิเศษลึกซึ้งอย่างยิ่ง อันเกิดจากปัญญาที่สำเร็จจากการฟังคือ

สุตมยปัญา และเห็นประโยชน์พากเพียรอบรมปัญญา       ด้วยจินตามยปัญญาและภาวนา

มยปัญญาเพื่อตรัสรู้ความจริงที่เป็นปัจจัย 24 นั้นครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ