Loading...
 4828   พระธรรมวินัย
บ้านธัมมะ
วันที่ 19 ก.ย. 2550
อ่าน 820
 
 จากหนังสือ ..ปรมัตถธรรมสังเขป

    
ในอดีตสมัย ณ สาลวันอันเป็นที่แวะพักแห่งพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราพระผู้มีพระ

ภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงดับขันธปรินิพพานระหว่างไม้สาละคู่   หมดโอกาส

ที่สัตวโลกจะได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์อีกต่อไป  พระผู้มีพระภาคประทาน

พระธรรมวินัย
 ที่ทรงแสดงแล้วไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อทรงดับขันธปรินิพพาน

ไปแล้ว

       พุทธบริษัท ย่อมถวายความนอบน้อมสักการะพระธรรมอันประเสริฐสุดของพระผู้มี

พระภาค  ตามความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัย แม้ผู้ใดเห็นพระวรกายของพระองค์

ได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์   หรือแม้   ได้จับชายสังฆาฏิติดตามพระองค์ไป 

แต่ไม่รู้ธรรม   ไม่เป็นธรรม  ผู้นั้นก็หาได้เห็นพระองค์ไม่   ผู้ใดเห็นธรรม   ผู้นั้นได้ชื่อว่า

ย่อมเห็นตถาคต

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
บ้านธัมมะ
วันที่ 19 ก.ย. 2550
 
     
    
พระพุทธศาสนา คือ พระธรรมคำสอนของ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

มี ๓ ขั้น

๑. ขั้นปริยัติ   ศึกษาพระธรรมวินัย

๒. ขั้นปฏิบัติ  เจริญธรรมเพื่อบรรลุธรรม  ที่ดับกิเลสดับทุกข์

๓. ขั้นปฏิเวธ  รู้แจ้งธรรมที่ดับกิเลส  ดับทุกข์

     พระพุทธดำรัสที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม   ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต   หมายถึงการเห็น

ธรรม   รู้แจ้งธรรม   ที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้   คือ  โลกุตตรธรรม ๙ ขั้นปฏิเวธ  เป็นผล

ของการเจริญธรรม  ขั้นปฏิบัติ  การเจริญธรรมขั้น  ปฏิบัติต้องอาศัยปริยัติ   ด้วยเหตุนี้

ปริยัติ คือ การศึกษาพระธรรมวินัย  จึงเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง  เป็นทางนำไปสู่ พระพุทธ

ศาสนาขั้นปฏิบัติ  และขั้นปฏิเวธ  เป็นลำดับไป

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
บ้านธัมมะ
วันที่ 19 ก.ย. 2550
 


 พระธรรมวินัย   ซึ่งพระอรหันตสาวก   ได้สังคายนาเป็น ๓ ปิฏกนั้น   คือ

๑. พระวินัยปิฏก

๒. พระสุตตันตปิฏก

๓. พระอภิธรรมปิฏก

พระวินัยปิฏก        เกี่ยวกับระเบียบข้อประพฤติ   ปฏิบัติ  เพื่อพรหมจรรย์ขั้นสูงยิ่งขึ้น
                            
                             เป็นส่วนใหญ่

พระสุตตันปิฏก     เกี่ยวกับหลักธรรม ที่ทรงเทศนาแก่บุคคลต่าง ๆ ณ สถานที่ต่าง ๆ 

                            เป็นส่วนใหญ่

พระอภิธรรมปิฏก  เกี่ยวกับสภาพธรรม   พร้อมทั้งเหตุ    และผลของธรรม ทั้งปวง

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ก.ย. 2550
 

     
                                 ขอนอบน้อมแด่พระัรัตนตรัย

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 243

            ข้อความบางตอนจาก อรรถกถามหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา

        บทว่า ทิฏฺโ หิ เม โส ภควา ความว่า หม่อมฉันได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้า

ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง   พระองค์นั้น  โดยประจักษ์ด้วยจักษุคือญาณโดย

การเห็นโลกุตรธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้ว.       จริงอยู่ผู้ใดเห็นธรรม      ผู้นั้น

ชื่อว่า
เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า   เหมือนที่ตรัสไว้ว่า     ดูก่อนวักกลิ   ผู้ใดแลเห็น

ธรรม 
ผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคต   ดังนี้เป็นต้น

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
พุทธรักษา
วันที่ 20 ก.ย. 2550
 

                               ..................ขออนุโมทนา......................

                     ยิ่งศีกษา  ยิ่งเห็นความละเอียด ลึกซึ้งในพระธรรมวินัย

                       ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริง  และน่าค้นคว้าไม่รู้จักจบ.

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.ย. 2550
 


ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง  งามในเบื้องต้น 

งามในท่ามกลาง  และงามในที่สุดค่ะ


ขออนุโมทนา

 

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่