พระธรรมวินัย
 
บ้านธัมมะ
วันที่  19 ก.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข  4828
อ่าน  855

จากหนังสือ ..ปรมัตถธรรมสังเขป     ในอดีตสมัย ณ สาลวันอันเป็นที่แวะพักแห่งพวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงดับขันธปรินิพพานระหว่างไม้สาละคู่   หมดโอกาสที่สัตวโลกจะได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์อีกต่อไป  พระผู้มีพระภาคประทาน พระธรรมวินัย ที่ทรงแสดงแล้วไว้เป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ว

       พุทธบริษัท ย่อมถวายความนอบน้อมสักการะพระธรรมอันประเสริฐสุดของพระผู้มีพระภาค  ตามความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัย แม้ผู้ใดเห็นพระวรกายของพระองค์ได้สดับพระธรรมเทศนาจากพระโอษฐ์   หรือแม้   ได้จับชายสังฆาฏิติดตามพระองค์ไป แต่ไม่รู้ธรรม   ไม่เป็นธรรม  ผู้นั้นก็หาได้เห็นพระองค์ไม่   ผู้ใดเห็นธรรม   ผู้นั้นได้ชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 19 ก.ย. 2550
     
    
พระพุทธศาสนา คือ พระธรรมคำสอนของ  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามี ๓ ขั้น

๑. ขั้นปริยัติ   ศึกษาพระธรรมวินัย๒. ขั้นปฏิบัติ  เจริญธรรมเพื่อบรรลุธรรม  ที่ดับกิเลสดับทุกข์๓. ขั้นปฏิเวธ  รู้แจ้งธรรมที่ดับกิเลส  ดับทุกข์

     พระพุทธดำรัสที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม   ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต   หมายถึงการเห็นธรรม   รู้แจ้งธรรม   ที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้   คือ  โลกุตตรธรรม ๙ ขั้นปฏิเวธ  เป็นผลของการเจริญธรรม  ขั้นปฏิบัติ  การเจริญธรรมขั้น  ปฏิบัติต้องอาศัยปริยัติ   ด้วยเหตุนี้ปริยัติ คือ การศึกษาพระธรรมวินัย  จึงเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง  เป็นทางนำไปสู่ พระพุทธศาสนาขั้นปฏิบัติ  และขั้นปฏิเวธ  เป็นลำดับไป

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 19 ก.ย. 2550


 พระธรรมวินัย   ซึ่งพระอรหันตสาวก   ได้สังคายนาเป็น ๓ ปิฏกนั้น   คือ

๑. พระวินัยปิฏก๒. พระสุตตันตปิฏก๓. พระอภิธรรมปิฏก

พระวินัยปิฏก        เกี่ยวกับระเบียบข้อประพฤติ   ปฏิบัติ  เพื่อพรหมจรรย์ขั้นสูงยิ่งขึ้น
                            
                             เป็นส่วนใหญ่พระสุตตันปิฏก     เกี่ยวกับหลักธรรม ที่ทรงเทศนาแก่บุคคลต่าง ๆ ณ สถานที่ต่าง ๆ                             เป็นส่วนใหญ่ พระอภิธรรมปิฏก  เกี่ยวกับสภาพธรรม   พร้อมทั้งเหตุ    และผลของธรรม ทั้งปวง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ก.ย. 2550

     
                                 ขอนอบน้อมแด่พระัรัตนตรัย

  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔ - หน้าที่ 243

            ข้อความบางตอนจาก อรรถกถามหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา        บทว่า ทิฏฺโ หิ เม โส ภควา ความว่า หม่อมฉันได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้า
ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง   พระองค์นั้น  โดยประจักษ์ด้วยจักษุคือญาณโดยการเห็นโลกุตรธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้ว.       จริงอยู่ผู้ใดเห็นธรรม      ผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า   เหมือนที่ตรัสไว้ว่า     ดูก่อนวักกลิ   ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคต   ดังนี้เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 20 ก.ย. 2550

                               ..................ขออนุโมทนา......................                     ยิ่งศีกษา  ยิ่งเห็นความละเอียด ลึกซึ้งในพระธรรมวินัย                       ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริง  และน่าค้นคว้าไม่รู้จักจบ.
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.ย. 2550


ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง  งามในเบื้องต้น 

งามในท่ามกลาง  และงามในที่สุดค่ะ


ขออนุโมทนา

 

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ