Loading...
 468   ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรหรือสัมภเวสีอย่างไร
cherry
วันที่ 27 ต.ค. 2548
อ่าน 6,175
 
 
จึงจะได้ผลดีที่สุด  กรณีที่ทำปาณาติบาตโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 27 ต.ค. 2548
 

         การที่จะทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือสัมภเวสี  ควรจะทราบว่าบุคคลเหล่า

นั้นหมายถึงใคร   คำว่า  " เจ้ากรรมนายเวร "   คำนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

         พระพุทธองค์    แสดงการทำบุญอุทิศให้กับผู้มีพระคุณ  ที่ท่านล่วงลับไปแล้ว

ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวร  

         คำว่า " สัมภเวสี "  คือ ผู้ที่แสวงหาที่เกิด  คำนี้อรรถกถาอธิบายว่า หมายถึง

ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ได้แก่ ปุถุชนทั้งหมด พระโสดาบัน

พระสกทาคามี   พระอนาคามี  เป็นสัมภเวสี

        เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่  เชิญรับฟังได้จาก  dhamma00097

เจ้ากรรมนายเวร  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
บ้านธัมมะ
วันที่ 27 ต.ค. 2548
 

เมื่อท่านได้กระทำสิ่งที่เป็นกุศล

ไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นใดๆ ทาน ศีล ภาวนา เช่น

การให้วัตถุสิ่งของเป็นทาน การให้ธรรมะเป็นทาน

เมื่อกระทำกุศลแล้ว ท่านสามารถอุทิศส่วนกุศลที่ท่านทำแล้ว

หากผู้อื่นได้ล่วงรู้และร่วมอนุโมทนาในกุศลนั้น

ก็เป็นกุศลจิตของผู้นั้นเอง ผู้นั้นก็จะได้อานิสงส์ของกุศลนั้น

ท่านอาจกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล ดังนี้

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้ว

แด่บุพพการี มีมารดาบิดา เป็นต้น

แด่ญาติและมิตรสหายผู้ล่วงลับไปแล้ว

แด่เทพและอมนุษย์ทั้งหลาย

ขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้โดยทั่วกันเทอญ

หากท่านเหล่านั้นอยู่ในภพภูมิที่สามารถล่วงรู้และร่วมอนุโมทนา

ก็เป็นกุศลจิตของท่านผู้นั้น

ฟังคำกล่าวอุทิศส่วนกุศล   คลิกที่...dhamma02666   
กล่าวอุทิศส่วนกุศล

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
คุณ
วันที่ 31 พ.ค. 2553 15:50 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
คุณ
วันที่ 31 พ.ค. 2553 15:50 น.
 

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
lovedhamma
วันที่ 21 ก.พ. 2555 15:32 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่