Loading...
 4568   กิเลส 1500 .... ตัณหา 108
oom
วันที่ 16 ส.ค. 2550
อ่าน 3,937
 
 

เคยได้ยินได้ฟังว่าคนเรามีกิเลส 1500 และมีตัณหา 108 หมายความว่าอย่างไร 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550
 

                                    ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ตัณหา 108

ตัณหาหรือโลภะ ความยินดี พอใจ ติดข้อง

ตัณหา แบ่งเป็น 3 คือ

1.กามตัณหา

2.ภวตัณหา (ความยินดีพอใจในความเห็นผิดว่าเที่ยง)

3.วิภวตัณหา (ความยินดีพอใจในความเห็นผิดว่าขาดสูญ)

แบ่งเป็น ตัณหา 18 เมื่อ แบ่งในความยินดีพอใจในอายตนะภายใน 6 (6 คูณ 3)

แบ่งเป็น ตัณหา 18 เมื่อ แบ่งในความยินดีพอใจในอายตนะภายนอก 6 (6 คูณ 3)

รวมเป็น ตัณหา 36   แบ่งเป็น ความยินดี พอใจ ใน 1.อดีต  2.อนาคต 3.ปัจจุบัน

(36 คูณ 3 ) จึงเป็น ตัณหา 108

กิเลส 1500 หมายถึง หมู่กิเลสทั้งหมดนั่นเอง โดยมี โลภะ โทะ โมหะ เป็นประธาน

หรือเป็นหัวหน้าของกิเลสที่เหลือครับ ซึ่งจะละกิเลส 1500 ได้หมดก็ต้องเป็นพระอรหันต์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550
 

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

ตัณหา ๑๐๘ (สติปัฏฐานสูตร)

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550
 

                 เรื่อง กิเลส ๑๕๐๐

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๘ ภาค ๑ - หน้าที่ 188

         อีกอย่างหนึ่ง  ญาณในมรรคทั้ง ๔  เรียกว่า  โพธิ,    ญาณที่เรียกว่า

โพธิ    เพราะทำหมู่กิเลส ๑,๕๐๐ ทั้งสิ้นให้สิ้นไป   ด้วยญาณนั้นนั่นแหละ

แล้วบรรลุพระนิพพาน. 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550
 


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๘ ภาค ๑ - หน้าที่ 620

บทว่า  กิเลสา  ฌาปิตา  มยฺห ความว่า กิเลสทั้งหมดนับได้ ๑,๕๐๐

ซึ่งอยู่ในจิตตสันดานของข้าพระองค์  อันข้าพระองค์เผา   คือทำให้ซูบซีด

เหือดแห้ง   พินาศไปแล้ว   ด้วยอรหัตมรรคญาณที่แทงตลอดแล้ว.  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550
 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑- หน้าที่ 388

 อีกอย่างหนึ่ง   บรรดากิเลส  ๑,๕๐๐  มีราคะ  โทสะ  โมหะ  เป็นประธาน

เมื่อละทิฏฐิได้ด้วยโสดาปัตติมรรค          กิเลสทั้งหมดนำสัตว์ไปสู่อบาย

พร้อมกับทิฏฐิ       ย่อมละได้ด้วยการตั้งอยู่ในที่เดียวกัน     ด้วย  ปหานะ,

ในกิเลสตั้งอยู่ในทีเดียวกันโดยการเกิดร่วมกัน     

                          ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ    

                            ... กิเลส 1500 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550
 


   พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ 728

          บทว่า  โลกสมุทโย  ได้แก่ตัณหา   ตามสุตตันตนัย  แต่ตามอภิธรรมนัย

ได้แก่กิเลส      ๑,๕๐๐    พร้อมด้วยอภิสังขารทั้งหลาย.  บทว่า  ปหีโน  ได้แก่

ทรงละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้   ด้วยอำนาจสมุจเฉทปหาน    ด้วยอรหัตมรรค-

ญาณที่โพธิมณฑล. 

                     ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
oom
วันที่ 17 ส.ค. 2550
 

ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูลเป็นความรู้  คงเป็นเรื่องที่ยากมาก  ที่จะทำให้กิเลส

ของคนเราหมดไปได้ง่ายๆ    เพราะดูแล้วมีทั้งกิเลสในอดีต ปัจจุบัน    อนาคตอีก

เยอะไปหมด สักกี่ภพกี่ชาติถึงจะกำจัดหมด  แต่ก็จะเพียรพยายามเพื่อจะได้ไม่ต้อง

มาเกิดอีก

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
ไตรสรณคมน์
วันที่ 18 ส.ค. 2550
 

กิเลส 1500  คือ

           อารมณ์ 150 x กิเลส 10 = กิเลส 1,500

           อารมณ์ 150 หมายถึง อารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลส  คือ ธรรม 75 [อรูปธรรม 53

 (คือจิต 1 + เจตสิก 52) + รูปรูป* 18 + อากาสธาตุ 1 + ลักขณรูป** 3] x 2 (ภายใน +

 ภายนอก)

* มหาภูตรูป 4, ปสาทรูป 5, วิสัยรูป 4, ภาวรูป 2, หทัยรูป 1, ชีวิตรูป 1 และอาหารรูป 1

**  ลักขณรูปมี 4  แต่อุปจยรูป และ สันตติรูป นับรวมเป็น 1 จึงนับลักขณรูปเป็น 3

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 18 ส.ค. 2550
 

กิเลสจะมากแค่ไหน  ก็ไม่พ้น โลภมูลจิต  8  โทสมูลจิต  2   โมหมูลจิต  2   รวมทั้ง

หมด 12 ดวงค่ะ  ขณะนี้ที่เห็นเป็นวิบาก หลังจากเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบก็เป็นกิเลส 

ถ้าสติเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏว่าเป็นธรรมอย่างหนึ่ง  เป็น

ปัญญาขั้นการอบรมค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
ajarnkruo
วันที่ 19 ส.ค. 2550
 

ละเอียดยิบจริง ๆ กิเลสของคนเรา  ปุถุชนมีกันครบทุกตัวเลย   

ขออนุโมทนาครับ 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
Komsan
วันที่ 20 ส.ค. 2550
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
K
วันที่ 22 ส.ค. 2550
 

ขออนุโมทนา

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top