Loading...
 4558   อินทรีย์ 5 กับ พละ 5
WS202398
วันที่ 15 ส.ค. 2550
อ่าน 37,862
 
 

อินทรีย์ 5 กับ พละ 5 ประกอบด้วยข้อธรรมใดครับ ต่างกันอย่างไรครับ

โพชฌงค์ ๗ ประกอบด้วยข้อธรรมใด มีความหมายอย่างไรครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 15 ส.ค. 2550
 

เชิญคลิกอ่าน....

                     อินทรีย์ ๕ [สุทธิกสูตร ]                

                             พละ๕ [พลสังยุต]                        

        โพชฌงคสังยุต [หิมวันตสุตร]

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
study
วันที่ 15 ส.ค. 2550
 

เชิญคลิกอ่าน...

ชื่อว่าโพชฌงค์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
แล้วเจอกัน
วันที่ 15 ส.ค. 2550
 

                ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

อินทรีย์ 5  และ พละ 5  ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ปัญญา

อินทรีย์ คือ ความเป็นใหญ่      พละ คือ ความไม่หวั่นไหว


อินทรีย์ 5

ศรัทธา คือ สัทธินทรีย์   มีความเป็นใหญ่ ในสภาพธัมมะของตนคือ น้อมใจเชื่อ

วิริยะ คือ วิริยินทรีย์       มีความเป็นใหญ่ ในการประคองไว้

สติ คือ สตินทรีย์           มีความเป็นใหญ่ในการระลึก 

สมาธิ คือ สมาธินทรีย์    มีความเป็นใหญ่ ในการไม่ฟุ้งซ่าน

ปัญญา คือ ปัญญินทรีย์  มีความเป็นใหญ่ในการเห็นตามความเป็นจริง

------------------------------------------------------------------------------------------------

พละ 5

สัทธาพละ    มีความไม่หวั่นไหว ในความไม่มีศรัทธา

วิริยะพละ     มีความไม่หวั่นไหว ในความไม่เกียจคร้าน

สติพละ        มีความไม่หวั่นไหว ในความไม่ประมาท

สมาธิพละ     มีความไม่หวั่นไหวไป เพราะความฟุ้งซ่าน

ปัญญาพละ   มีความไม่หวั่นไหวไป ในความไม่รู้     

---------------------------------------------------------------------------------------------

     พละ5  และ อินทรีย์ 5 เหมือนกันโดยองค์ธรรม  เพียงแต่อธิบายคนละนัย คือ ความ

เป็นใหญ่และความไม่หวั่นไหว    เปรียบเหมือน แม่น้ำ มีเกาะอยู่ตรงกลาง   พึงทราบว่า

แม่น้ำสองสาย  ที่แบ่งโดยเกาะตรงกลาง ก็เป็นสายน้ำเดียวกันและก็ย่อมบรรจบกัน  ดัง

เช่น อินทรีย์ 5 และพละ 5 ครับ  ประการที่สำคัญ ที่ลืมไม่ได้ คือ อินทรีย์ 5 และพละ 5

ก็คือการอบรมเจริญปัญญาเพื่อบรรลุมรรคผล   ในขณะที่อบรมสติปัฏฐาน ก็ชื่อว่าอบรม

อินทรีย์ 5 และพละ 5 ด้วยครับ    ดังนั้น กิจที่สำคัญคือ เข้าใจเรื่องการอบรมปัญญาคือ

การเจริญสติปัฏฐาน ว่าคืออย่างไรครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

โพชฌงค์ 7

    
 เป็น ธรรมเครื่องตรัสรู้  หมายความว่า   ถ้าจะบรรลุธรรม ก็ต้องประกอบด้วยธรรมเจ็ด

ประการนี้ ครับ ซึ่งการอบรมสติปัฏฐาน ที่บริบูรณ์ก็ย่อมทำให้ โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์ครับ

ดังนั้น สิ่งที่ควรตระหนักคือ เข้าใจหนทางคือการเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้อง

ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
แล้วเจอกัน
วันที่ 15 ส.ค. 2550
 

เชิญคลิกอ่าน...

โพชฌงค์อินทรีย์และพละ 
          
ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 ส.ค. 2550
 

อินทรีย์ 5  กับพละ 5  โดยสภาพธรรมไม่ต่างกัน  แต่ต่างกันโดยกำลัง  เช่น  มีศรัทธา

น้อย  หรือมีศรัทธามาก  ฯลฯ      ต่างกันโดยความเป็นใหญ่  เช่น  ปัญญาเป็นใหญ่ใน

ขณะนั้น  หรือศรัทธาเป็นใหญ๋ในขณะนั้น

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
ไรท์แจกแล้วไง
วันที่ 18 ส.ค. 2550
 
ขอให้เจริญในธรรม
 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
คุณ
วันที่ 30 เม.ย. 2552 15:42 น.
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
pamali
วันที่ 14 ธ.ค. 2555 17:18 น.
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 ก.พ. 2557 12:12 น.
 

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่