อิทัปปัจจยตา
 
h_peijen
h_peijen
วันที่  8 ส.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  4484
อ่าน  2,025
ขอทราบความหมายของ อิทัปปัจจยตา  ขอบพระคุณมากค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 ส.ค. 2550

อิทัปปัจจยตา  คือ  พูดถึงความเป็นปัจจัยแก่กันและกันของสภาพธรรมะ  ขอยกตัวอย่างจากพระไตรปิฏกค่ะ

                                        เชิญคลิกอ่าน...                  ปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลม [ปฐมโพธิสูตร]  

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 9 ส.ค. 2550

ขอเพิ่มเติมความเห็นที่ ๑ , ๒ ข้อความจากอรรถกถาดังนี้

       พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 445

พึงเห็นเนื้อความอย่างนี้ว่า ยํ อิทํ   หมายเอาปฏิจจสมุปบาทพึงเห็นเนื้อความ

อย่างนี้ว่าโย อยํ ดังนี้. บทว่า อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปฺปาโท ความว่า ปัจจัย

แห่งธรรมเหล่านี้ชื่อว่า อิทปฺปจฺจยา.   อิทปฺปจฺจยา นั่นแล ชื่อว่า อิทปฺปจฺจยตา

อิทปฺปจฺจยตา นั้นด้วย ปฏิจจสมุปบาทด้วย  เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า อิทัปปัจจยตา

ปฏิจจสมุปบาท.         คำว่าอิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปปาโท นี้เป็นชื่อของปัจจัยมีสังขาร เป็นต้น.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
olive
วันที่ 9 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
natnicha
วันที่ 9 ส.ค. 2550
สฬายตนะ หมายความว่าอะไรคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ajarnkruo
วันที่ 9 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
udomjit
วันที่ 9 ส.ค. 2550

เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้   พระองค์ตรัสรู้อริยสัจจ์ก่อนใช่ไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นจึงใคร่ครวญพิจารณาปัจจัยตามปฏิจสมุปบาท

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 9 ส.ค. 2550

ความเห็นที่ 5 สฬายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ     

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 9 ส.ค. 2550

                 ขอนอบน้อมแด่พระัรัตนตรัย

จากความเห็นที่ 7 เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้   พระองค์ตรัสรู้อริยสัจจ์ก่อนใช่ไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นจึง

ใคร่ครวญพิจารณาปัจจัยตามปฏิจสมุปบาทเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็ตรัสรู้ สภาพธัมมะที่มีจริงในขณะนี้ รู้เหตุของธรรม และ

การดับเหตุของธรรม ซึ่ง   ก็คืออริยสัจ 4 และปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง   เพียงแต่

แสดงโดยนัย ต่างๆกัน   ก็ไม่พ้นจากสภาพธัมมะที่มีจริงในขณะนี้ ว่าต้องมีเหตุ

เกิด และความดับของเหตุนั้นเป็นต้น ดังนั้น จึงไม่ใช่ ไปแยกว่า ตรัสรู้อริยสัจ 4

ก่อนแล้ว ค่อยไปใคร่ครวญ ปฏิจจสมุปบาท เพราะขณะที่ตรัสรู้ อริยสัจ 4 ก็ชื่อ

ว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทด้วยครับ ดังนั้น ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น แสดงโดยนัย

ต่างกัน เช่น ตรัสรู้อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท ตรัสรู้ขันธ์ ธาตุ อายตนะ แต่ก็ไม่

พ้นสภาพธัมมะที่มีจริงในขณะนี้ ที่มีเหตุปัจจัยอาศัยกันและกันครับ ดังจะขอยก

ข้อความในพระไตรปิฎกครับ                                         เชิญคลิกอ่าน...
               

               ตรัสรู้ อริยสัจ 4 ก็ชื่อว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทด้วย                    
                             

                         ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
natnicha
วันที่ 10 ส.ค. 2550

ขอบคุณสำหรับคำตอบ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ