Loading...
 4292   ผิดศีลแล้วแก้ได้อย่างไร
Gigi
วันที่ 18 ก.ค. 2550
อ่าน 4,595
 
 

การที่เราผิดศีล 5 แล้วจะแก้ไขอย่างไร  ศาสนาพุทธมีการสารภาพบาปบ้างไหม

ถ้าผิดศีล 5 แล้วแก้ไขหรือปฏิบัติอย่างไร จึงจะแก้ความผิดได้  เช่น

ศีลขัอ 1 คงจะเอาชีวิตไปคืนไม่ได้ แต่ตั้งสัจจะว่าจะไม่ฆ่า  

ศิลข้อ 2 ถ้าเอาของที่ขโมยมาไปคืนเจ้าของ จะหายผิดศีลหรือเปล่า 

ศิลข้อ 3 สามีไปสารภาพกับภรรยาหรือหญิงบำเรอ จะหายผิดศีลหรือไม่

ศิลข้อ 4 บอกความจริงให้คนที่เราโกหกรู้

ศิลข้อ 5 เลิกทานเหล้าหรือตั้งสัจจะว่าจะไม่ดื่ม

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 18 ก.ค. 2550
 

       ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า      เมื่อบุคคลกระทำกรรมสำเร็จแล้ว

เช่น การฆ่าสัตว์     อกุศลกรรมนั้นแก้ไขไม่ได้  คือ  แก้ให้เป็นกุศลกรรมไม่ได้  สำเร็จ

เป็นอกุศลกรรม   รอโอกาสให้ผลในอนาคต   แต่ผู้ที่เห็นโทษของอกุศลกรรม ย่อมไม่

ประมาทในการเจริญกุศลกรรมทุกประการ    เมื่อรู้ว่าตนผิดพลาดเพราะกิเลสที่มีกำลัง

จึงตั้งใจสมาทาน  งดเว้นจากบาปอกุศลธรรมเหล่านั้น  จึงชื่อว่า  เป็นผู้มีศีล  

       สรุปคือ เมื่อล่วงศีล รู้ตัวว่าผิด ควรตั้งใจสมาทาน งดเว้นต่อไป ว่าจะไม่ทำอย่าง

นี้อีก   สำหรับพระภิกษุเมื่อล่วงศีล แก้ไขได้ด้วยการแสดงอาบัติ (ปลงอาบัติ) คือเปิด

เผยกับภิกษุรูปอื่น     และตั้งใจจะไม่กระทำเช่นนี้อีก   ย่อมพ้นจากอาบัตินั้นได้(อาบัติ

เบา)

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
ajarnkruo
วันที่ 18 ก.ค. 2550
 

       ผู้ที่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยบุคคล      วันหนึ่ง ๆ ก็มีเหตุให้ต้องล่วงศีลข้อใดข้อ

หนึ่งอยู่เสมอ  ขึ้นอยู่กับว่าจะน้อยหรือมาก    เพราะความที่ยังเป็นผู้ที่ไม่มั่นคง    แม้แต่

ความตั้งใจที่จะไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดี ที่เคยระลึกกับตนได้ในอดีต      ก็อาจจะหลงลืมไป

หรือเปลี่ยนแปลงไปได้เวลาเจอสถานการณ์จริง ๆ เข้า       

       อกุศลกรรมที่กระทำสำเร็จแล้ว  ล่วงผ่านไปแล้ว      หนทางให้กลับไปแก้ไขไม่ให้

เกิดนั้นไม่มี   ไม่มีใครสามารถย้อนไปเปลี่ยนแปลงเหตุได้อีก  เพราะกรรมนั้นเป็นสภาพ

ปิดบังที่จะให้ผลในภายหน้า การหวนคิดถึงกรรม      ถ้าไม่เป็นไปในทางกุศล คือ ทาน 

 ศีล ภาวนา (สติไม่เกิด) ก็ย่อมยังทุกข์ใจให้เกิด   
     

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 ก.ค. 2550
 

                      ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

       บาปที่ทำไปแล้วก็เป็นอันทำไปแล้ว แต่เห็นโทษและสำรวมระวังต่อไปได้

ครับ ดังข้อความในพระไตรปิฎก   เรื่อง   พิธีปลงบาปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง 

ลองอ่านดูนะ ว่าเหมือนหรือต่างกับลัทธิอื่นอย่างไร  และจะทำให้เข้าใจว่า  การ

ปลงบาปที่ถูกต้อง คือ ด้วยปัญญาและเห็นโทษจึงไม่ทำสิ่งนั้น  ลองอ่านดูครับ 

 มีประโยชน์มาก

                                             เชิญคลิกอ่าน...

                         พิธีปลงบาปของพระอริยะ [ปฐมปัจโจโรหณีสูตร]

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
ตุลา
วันที่ 19 ก.ค. 2550
 

ขออนุโมทนาค่ะ

และขอรบกวนถามว่า...การขายสุราและบุหรี่จะผิดศีลไหมค่ะ?

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
olive
วันที่ 19 ก.ค. 2550
 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 ก.ค. 2550
 

ตอบความเห็นที่ 7 ขายสุราและบุหรี่ไม่ผิดศีลค่ะ แต่เป็นอาชีพที่คฤหัสถ์ไม่ควรทำค่ะ  

      พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 376
 
                               ๗. วณิชชสูตร

              ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ

           [๑๗๗]    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   การค้าขาย  ๕  ประการนี้       อันอุบาสก

ไม่พึงกระทำ  ๕  ประการเป็นไฉน ?  คือ การค้าขายศัสตรา  ๑ การค้าขายสัตว์  ๑

การค้าขายเนื้อสัตว์  ๑  การค้าขายน้ำเมา ๑   การค้าขายยาพิษ   ๑   ดูก่อนภิกษุ-

ทั้งหลาย   การค้าขาย  ๕  ประการนี้แล   อันอุบาสกไม่พึงกระทำ.   

                                    จบวณิชชสูตรที่  ๗ 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
อิสระ
วันที่ 19 ก.ค. 2550
 

ขออนุโมทนาครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
ตุลา
วันที่ 20 ก.ค. 2550
 

ด้วยความขอบคุณที่ให้ความกระจ่างค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
คนทุกข์ใจ
วันที่ 21 ก.ค. 2550
 

ทำผิดศิลข้อที่ 3  และเมื่อผิดศิลข้อ 3 แล้ว ก็ขาดสติ ทำให้ผิดศิลข้อที่ 5 ตามมา

ด้วยความขาดสติสัมปะชัญญะ ไม่ได้มีเจตนา    จะบาปไหมคะ       ...วอนถามผู้รู้  

ขอความกรุณาช่วยให้ความกระจ่างเพื่อเป็นทานด้วยค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 14  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.ค. 2550
 

ขณะที่ดื่มเหล้ามีเจตนาดื่มผิดศีลข้อ 5     แล้วก็ทำให้ล่วงศึลข้ออื่น ๆ  ตามมาด้วย  ทำ

ให้ฆ่าสัตว์ก็ได้  ประพฤติผิดในกามก็ได้ ฯลฯ     อย่างไรก็ตามต้องมีเจตนาค่ะ   ถึงแม้ว่า

เมาเหล้า  ขณะที่เป็นอกุศลขณะนั้นก็หลงลืมสติ      แต่เจตนาเจตสิกที่เป็นกรรมได้ทำ

สำเร็จไปแล้วค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 15  
ไรท์แจกแล้วไง
วันที่ 21 ก.ค. 2550
 
แก้ด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในลักษณะของสภาพธรรมะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 16  
คนทุกข์ใจ
วันที่ 22 ก.ค. 2550
 

ขอขอบพระคุณ  คุณ wannee.s       ที่ให้ความกระจ่าง... ที่ช่วยให้ดิฉันได้รู้ถึงกฏแห่ง

กรรมมากขึ้น  ต่อไปนี้..จะพยายามทำแต่ความดี ตั้งสติให้ดี  เพราะมีเหตุจึงมีผลที่ตาม

มา..ที่ผิดพลาดไป  จะนำมาเป็นบทเรียนและปรับปรุงแก้ไข เพื่อจะไม่ให้ผิดครั้งต่อๆไป

ค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 17  
Gigi
วันที่ 17 ส.ค. 2550
 

ขออนุโมทนากับทุกท่านค่ะ เคยได้ฟังพระสงฆ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า ศีล ๕ ก็คือ มือ ๒ ข้าง

เท้า ๒ ข้าง ศีรษะ ๑ ศีรษะ ทำสิ่งที่ดี อย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดี  ก็รักษาศีลได้แล้ว แต่บางทีก็

ระลึกได้  บางทีก็ระลึกไม่ได้

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top