สัมมากัมมันตะ
 
panee.r
วันที่  16 ก.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  4265
อ่าน  4,363

ขอให้ยกตัวอย่างสัมมากัมมันตะ (การงานชอบ)  ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 16 ก.ค. 2550

สัมมากัมมันตะ  คือ  การงานชอบ  ได้แก่   การเว้นจากกายทุจริต ๓   คือ  เว้น

จากการฆ่าสัตว์    เว้นจากการลักทรัพย์   เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร       ในชีวิต

ประจำวันถ้าขณะใดที่มีเจตนาวิรัตติ์งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้นชื่อ

ว่าสัมมากัมมันตะ  ดังข้อความในพระไตรปิฎกว่า

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 25        [๓๗]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉน   เจตนาเครื่อง งดเว้นจากปาณาติบาต   อทินนาทาน    จากอพรหมจรรย์   นี้เรียกว่า   สัมมา-กัมมันตะ.  
      
               
พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 290  [๑๖๖]   สัมมากัมมันตะ  เป็นไฉน  ?          ความงดเว้นจากการฆ่าสัตว์     ความงดเว้นจากการลักทรัพย์    ความงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  นี้เรียกว่า  สัมมากัมมันตะ.                       

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panee.r
วันที่ 16 ก.ค. 2550

เวลาที่เกือบจะฆ่าสัตว์ที่กัดต่อยเรา  แต่ก็ปัดออกไปเบาๆ  และละเว้นการฆ่านั้นก็เป็นศีลแล้ว แต่ถ้ารู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏในขณะนั้น  ก็เป็นสัมมากัมมันตะในมัคค์มีองค์ ๘

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 16 ก.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
devout
วันที่ 19 ก.ค. 2550

จะเป็นมรรคมีองค์ ๖ ( มีสัมมากัมมันตะเกิดร่วมด้วย )ได้     ต้องเป็นการวิรัติที่เกิดพร้อม

สติสัมปชัญญะในขณะนั้น   ไม่มีเราที่วิรัติ    ไม่มีใคร   สิ่งใดที่กำลังถูกวิรัติ   มีแต่เพียง

สภาพธรรมล้วนๆเท่านั้นที่กำลังปรากฎ  สภาพธรรมในขณะนั้นไม่มีชื่อ   แต่เป็นสภาวะ

ที่กำลังรู้ชัดจริงๆ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ