ความทุกข์
 
เจิด
วันที่  14 ก.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  4260
อ่าน  477

รู้สึกท้อแท้  เหนื่อยล้า  ทั้งกายและใจ   เหมือนว่าช่วงนี้ได้รับ  วิบากกรรม ทั้ง 4 ทวาร
 
เข้าใจครับว่าเป็นกรรมของเราเอง ไม่มีใครมาทำให้ เพราะว่ายังมีเรา จึงต้องทุกข์ครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 15 ก.ค. 2550

ความรู้สึกสุข  ความรู้สึกทุกข์  ความรู้สึกโสมนัส  ความรู้สึกโทมนัส  ความรู้สึกไม่สุขไม่

ทุกข์(อุเบกขา) และธรรมะอื่นๆ ก็เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัย  ไม่ใช่

เรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา    

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เจิด
วันที่ 15 ก.ค. 2550

อนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kchat
วันที่ 15 ก.ค. 2550

ทุกข์ใจเพราะกิเลส ทุกข์กายเพราะผลของกรรม คือ วิบากทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจไม่มี

ใครทำให้ เราทำเองควรมีเมตตาต่อกัน

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 ก.ค. 2550

ทุกข์ทางกายเป็นผลของกรรมใคร ๆ  ก็หนีไม่พ้น   แต่ทุกข์ทางใจเป็นกิเลสของเราเอง

คนที่มีัปัญญาทุกข์กาย แต่ท่านไม่ทุกข์ใจ   เพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสภาพธรรมะที่

เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป  ไม่เที่ยง   เพราะฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชึวิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ajarnkruo
วันที่ 15 ก.ค. 2550

ทุกข์กายก็เป็นทุกข์  สุขกายก็เป็นทุกข์   ทุกข์ใจก็เป็นทุกข์  สุขใจก็เป็นทุกข์

ความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา 

"อนิจจัง   ทุกขัง  อนัตตา"   

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 15 ก.ค. 2550

                                    ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยตราบใดที่ยังมีกิเลสมากก็ยังทุกข์เป็นธรรมดา       ไม่ได้หมายความว่าเมื่ออบรมปัญญาฟังธรรม ผลของการฟังธรรมคือให้ทุกข์น้อยลง     ไม่ใช่อย่างนั้นครับ เพราะเป็นปัญญาขั้นการฟัง   แต่การฟังธรรมด้วยความเข้าใจคือ     รู้ตามความเป็นจริง ขั้นการฟังว่าเป็นธรรม   แม้ไม่ใช่จะประจักษ์หรือรู้ทันที     แต่ค่อย ๆ อบรม ค่อย ๆ มั่นคงในขั้นการฟัง ว่าเป็นธรรม      พระโสดาบันก็ยังทุกข์ใจแต่ท่านก็ไม่ได้ยึดถือความทุกข์ใจว่าเป็นเรา  แต่เป็นธรรม   ศึกษาธรรมเพื่อเข้าใจความจริง     เข้าใจว่ามีกิเลสมาก   เข้าใจว่าเป็นธรรมและเมื่อรู้ตามความเป็นจริงว่ามีกิเลสมาก        และทุกข์เพราะมีการเกิดมาจึงทุกข์   ผู้มีปัญญาจึงแสวงหาทางที่จะดับการเกิด   ซึ่งก็มีบุคคลที่ชี้ทางนั้นแล้ว   ขึ้นอยู่กับเราเองแล้วหละว่า เมื่อเป็นทุกข์อย่างนี้   จึงไม่ละเลยที่จะเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมที่ถูกต้อง             เพื่อที่จะได้เข้าใจหนทางจนถึงการดับกิเลส    ที่จะไม่ต้องทุกข์อีกครับกำลังใจที่ดี  คงไม่มีอะไรที่ประเสริฐไปกว่าการเข้าใจธัมมะ  เพราะเมื่อเข้าใจ เมื่อนั้นไม่

ทุกข์    ตั้งใจฟังธรรมนะครับ   ลองอ่านข้อความในพระไตรปิฎกนะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 15 ก.ค. 2550

เรื่อง เมื่อประสบทุกข์อย่างนี้ควรหาหนทางที่ดับทุกข์ด้วยการฟังธรรมที่ถูกต้อง  ถ้าไม่ฟังธรรมก็ไม่ใช่ความผิดคนอื่น                       แต่เป็น ความผิดเราผู้เดียว

                        ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

  ไม่ฟังธรรม หาใช่ความผิดใคร เป้นตัวเรา [สุเมธดาบส]

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 15 ก.ค. 2550

            เรื่อง  เมื่อทุกข์อย่างนี้แล้วควรแสวงหา              สิ่งที่ประเสริฐ(พระธรรม)เพื่อดับทุกข์

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้า 413 

                ข้อความบางตอนจาก ปาสราสิสูตร

                        ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

                     แสวงหา [ปาสราสิสูตร]

                      ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 16 ก.ค. 2550

สาธุ  ....  ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ตุลา
วันที่ 16 ก.ค. 2550

ขอบูชาคุณพระรัตนตรัย

ความทุกข์...เกิดจากความคิดและกิเลสของตัวเราใช่ไหมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
non_thammarapim
วันที่ 16 ก.ค. 2550

non love pim แค่นี้ก็ไม่มีทุกข์แล้ว!

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
mon
วันที่ 16 ก.ค. 2550

ทุกข์   เพราะ    อยากมี    อยากเป็น 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 16 ก.ค. 2550

ทุกข์เพราะมีการเกิด 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 ก.ค. 2550

ทุกข์เพราะอวิชชาและตัณหาเป็นปัจจัย

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ก.ค. 2550

ทุกข์เพราะไม่รู้ความจริง ความจริงคือสภาพธัมมะที่มีในขณะนี้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

 

ขออนุโมทนา


 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ตุลา
วันที่ 17 ก.ค. 2550

ด้วยความขอบคุณสำหรับความเห็นของทุกท่านค่ะ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
oom
oom
วันที่ 17 ก.ค. 2550

ถ้าคุณไม่รู้จักทุกข์  ก็จะไม่มีทางพ้นทุกข์ได้  ความทุกข์เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่พึงปรารถนา แต่ก็หนีไม่พ้น เพราะมันมีอยู่ในรูป นาม ขันธ์ 5  ตามธรรมชาติของทุกคน  นี่คือความจริงของชีวิต

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
เจิด
วันที่ 17 ก.ค. 2550
ขออนุโมทนา ทุกท่านครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ก.ค. 2550

    คนที่มีกิเลสมากก็ทุกข์มาก คนที่มีกิเลสน้อยก็ทุกข์น้อย   ส่วนคนที่มีปัญญาจะไม่

ทุกข์เลย 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
ตุลา
วันที่ 20 ก.ค. 2550

การที่มีปัญญานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ แต่จะพยายามสะสมเพื่อให้เกิดทุกข์ให้น้อยเท่า

ที่จะทำได้ โชคดีที่มีกัลยาณมิตรที่ดีคอยแนะนำ ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ไรท์แจกแล้วไง
วันที่ 21 ก.ค. 2550
ปัญญาเอาเราออก
 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 22 ก.ค. 2550

non love pim แค่นี้ก็ไม่มีทุกข์แล้ว!

ไม่ง่ายอย่างที่หนูคิดนะลูก ถ้าง่ายอย่างที่หนูคิด....ก็คงไม่มีเว็บไซต์นี้

…..และพวกเราก็คงไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป (ขั้นพระอรหันต์เชียวนะลูก อย่าทำเป็นเล่นไป)

 

ความทุกข์ทั้งหมดทางใจ.…..เกิดขึ้นเพราะ……..เราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ……. คาถาสำคัญ…ท่องเอาไว้นะคะท่าน……………..

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ก.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
phao
วันที่ 30 ก.ค. 2550

ทุกข์เพราะดื่มสุราอีกหนึ่งอย่าง

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ