loading...
 3847   จุดประสงค์คืออะไร
vichit
วันที่ 30 พ.ค. 2550
อ่าน 4,781
 
 
 

  ความคิดเห็นที่ 1  

  ความคิดเห็นที่ 2  
จิต89หรือ121
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 


จุดประสงค์เบื้องต้นคือ  เข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏขณะนี้  ตามความเป็นจริง จุดประสงค์ขั้นสูงสุดของกุลบุตรในพระธรรมวินัยนี้ คือ ดับกิเลสหมดสิ้น  ถึงความเป็นพระอรหันต์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 

      
     เพราะอาศัยการฟังธรรม   สะสมปัญญาไว้ภพหน้า  เหตุปัจจัยพร้อม 
ในอนาคตได้ฟังธรรม   จะได้เป็นอุปนิสัยบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ  ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
Guest
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 
ฟังธรรมดีกว่าฟังอย่างอื่น
 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
แวะเข้ามา
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 


จะได้ยินเสียงอะไร  ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเหมือนกัน 

การฟังพระธรรม  เป็นโสตวิญญาณกุศลวิบาก 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
แล้วเจอกัน
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 

               
                                 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
จุดประสงค์ของการฟังธรรมคืออะไร

ต้องเป็นผู้ตรงตั้งแต่ต้นว่าเราฟังธรรมเพื่ออะไร  ถ้าเริมต้นถูก ทุกอย่างก็ถูกถ้าเริ่มต้น ผิดทุกอย่างก็ผิด1. ฟังเพื่อเข้าใจในสิ่งที่ฟังเท่านั้น 2. ฟังเพราะเห็นประโยชน์ของพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะดับกิเลสได้3. ฟังเพื่อความเข้าใจถูกมากขึ้น4. ฟังมิใช่เพื่อรู้มาก5. ฟังมิใช่เพื่อจะได้ไม่ถูกติเตียนว่าไม่ได้ฟังพระธรรม6. ฟังมิใช่เพื่อโต้ตอบ หรือแก้ข้อโต้แย้ง 7. ฟังมิใช่เพื่อคนอื่นจะรู้เราว่าเป็นผู้มีศรัทธา เป็นต้น                 ดังจะขอแสดงข้อความในพระไตรปิฎกดังนี้

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
แล้วเจอกัน
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 

                
                       เรื่อง จุดประสงค์ในการฟังธรรมที่ถูกต้อง
      พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ 389                       ข้อความบางตอนจาก ปุญญกิริยาวัตถุสูตร    การที่คนฟังธรรมด้วยจิตอ่อนโยน มุ่งแผ่ประโยชน์เกื้อกูล มีโยนิโสมนสิการไปว่า    นี้เป็นอุบายให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น    แน่นอน    นี้เป็นบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการฟังธรรม.   แต่การที่คน ๆ  หนึ่ง  ฟังธรรมด้วยคิดว่า ชนทั้งหลายจักรู้จักเราว่า  เป็นผู้มีศรัทธาด้วยวิธีนี้     ไม่มีผลมากเลย.   

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
แล้วเจอกัน
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
แล้วเจอกัน
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 
  

  ความคิดเห็นที่ 10  
แล้วเจอกัน
วันที่ 30 พ.ค. 2550
 

     
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 448
         
                                        ธัมมัสสวนสูตร                 ว่าด้วยอานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕ ประการ         [๒๐๒]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย     อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการนี้๕  ประการเป็นไฉน   คือ   ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง  ๑       ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว  ๑  ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ ๑     ย่อมทำความเห็นให้ตรง  ๑  จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส  ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อานิสงส์ในการฟังธรรม  ๕  ประการนี้แล.
                       
                               ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  

  ความคิดเห็นที่ 12  
prakaimuk.k
วันที่ 31 พ.ค. 2550
 
อนุโมทนาค่ะ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 13  
อิสระ
วันที่ 31 พ.ค. 2550
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 14  
พุทธรักษา
วันที่ 25 ก.ค. 2551
 


ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  

  ความคิดเห็นที่ 15  
เซจาน้อย
วันที่ 27 ก.ค. 2551
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
loading...