ที่มาของ บทสวด สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุฯ ?
 
jirasak0143
วันที่  23 พ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  3780
อ่าน  20,421


เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

      บท สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพีติโย วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค  วินัสสะตุฯ) มีที่มาในพระไตรปิฎก เรื่องใดครับ  เพระจากข้อความข้างล่างนี้ดูแปลก ๆ ครับ

                 พระวินัยปิฎก เล่ม ๕  มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 149

     ภ. พระตถาคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้ว ชีวก 

     ชี. ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษ พระพุทธเจ้าข้า 

     ภ. จงว่ามาเถิด ชีวก 

     ชี. พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคและพระสงฆ์ทรงถือผ้าบังสุกุลเป็นปกติอยู่ ผ้า 

สิไวยกะของข้าพระพุทธเจ้าคู่นี้  พระเจ้าปัชโชตทรงส่งมาพระราชทาน เป็นผ้าเนื้อดีเลิศ ประเสริฐ  ....

ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 23 พ.ค. 2550


เวลาพระท่าน  รับทานจากทายกแล้ว  ท่านกล่าวอนุโมทนา  ไม่ใช่ให้พร   
คาถาอนุ-โมทนา   ที่พระท่านนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน   บางส่วนมีที่มาจาก   พระไตรปิฎกและอรรถกถา   บางส่วนอาจารย์รุ่นหลังแต่งขึ้น  ในภายหลัง  สัพพีติโย   เป็นต้น ไม่มีที่มา มีแต่  ยถา วาริวหา  เป็นต้น เท่านั้น
                                                   
            
                                        ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

       น้ำตกลงบนที่ดอน ย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม
                                                     ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

                            คำอวยพร  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
devout
วันที่ 23 พ.ค. 2550
         
     จากข้อความในพระวินัยปิฎก   ที่ยกมาบางส่วน   เป็นบทสนทนาระหว่าง   พระผู้มีพระภาค
เจ้าและหมอชีวกโกมารภัท       หมอชีวกฯ   เป็นบุคคลแรก    ที่ได้ขอพรจากพระผู้มีพระภาคฯ   ให้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุ  สามารถรับถวายจีวร   จากคฤหัสถ์   ซึ่งแต่เดิม   ท่านสามารถใช้สอยได้แต่เพียงผ้าบังสุกุลเท่านั้น  นับแต่นั้นเป็นต้นมา  พระภิกษุจึงมีทั้งบังสุกุลจีวรและคฤหัสถ์จีวร

     ทุกครั้งที่ท่านได้มีโอกาสถวายจีวร  แก่พระภิกษุสงฆ์  ควรน้อมระลึกถึง  หมอชีวกฯผู้ซึ่งได้ขอพรอันประเสริฐ   และท่านก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันด้วย

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 พ.ค. 2550


     คำแปลของ  สัพพิติโย   วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค   วิันัสสตุ  ฯลฯ  

ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป โรคทั้งปวงของท่านจงหาย  อันตรายทั้งปวง  จงอย่ามีแก่ท่าน  ท่านจงเป็นผู้มีความสุข   มีอายุยืน  ธรรม 4 ประการ  คือ   อายุ   วรรณะ  สุขะพละ   ย่อมเจริญแก่บุคคล  ผู้มีปกติ  ไหว้กราบ  มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jirasak0143
วันที่ 25 พ.ค. 2550


ขอบคุณครับ

ขอความเจริญยั่งยืนมีแด่ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
rawut
วันที่ 24 มิ.ย. 2550


สัพพิติโย   วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค   วิันัสสตุ  ฯลฯ  

ผมอยากได้บทสวดสัพพีแบบเต็ม ๆ   มีเปล่าครับ   ช่วยลงให้ผมหน่อยนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 มิ.ย. 2550


มีบทสวดดังนี้   .-สัพพีติโย  วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ  มา เต  ภะวัตวันตะราโย  สุขี   ทีฆายุโก  ภวะ  อภิวาทะนะสีลิสสะ  นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน  จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ อายุ   วัณโณ  สุขัง  พะลัง ฯแปลได้ดังน้ .-  

ความจัญไร  ทั้งปวง จงบำราศไป    โรคทั้งปวงของท่านจงหายอันตรายทั้งปวง  จงอย่ามีแก่ท่าน    ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขและมีอายุยืนธรรมะ ๔  ประการ  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ   ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 26 เม.ย. 2558 08:33 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ