Loading...
 3780   ที่มาของ บทสวด สัพพีติโย วิวัชชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุฯ ?
jirasak0143
วันที่ 23 พ.ค. 2550
อ่าน 17,075
 
 


เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

      บท สามัญญานุโมทนาคาถา (สัพพีติโย วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค  วินัสสะตุฯ)

มีที่มาในพระไตรปิฎก เรื่องใดครับ  เพระจากข้อความข้างล่างนี้ดูแปลก ๆ ครับ

                 พระวินัยปิฎก เล่ม ๕  มหาวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 149

     ภ. พระตถาคตทั้งหลายเลิกให้พรเสียแล้ว ชีวก 

     ชี. ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษ พระพุทธเจ้าข้า 

     ภ. จงว่ามาเถิด ชีวก 

     ชี. พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคและพระสงฆ์ทรงถือผ้าบังสุกุลเป็นปกติอยู่ ผ้า 

สิไวยกะของข้าพระพุทธเจ้าคู่นี้  พระเจ้าปัชโชตทรงส่งมาพระราชทาน เป็นผ้าเนื้อดี

เลิศ ประเสริฐ  ....

ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 23 พ.ค. 2550
 


เวลาพระท่าน  รับทานจากทายกแล้ว  ท่านกล่าวอนุโมทนา  ไม่ใช่ให้พร   
คาถาอนุ-

โมทนา   ที่พระท่านนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน   บางส่วนมีที่มาจาก  
พระไตรปิฎกและ

อรรถกถา   บางส่วนอาจารย์รุ่นหลังแต่งขึ้น  ในภายหลัง 
สัพพีติโย   เป็นต้น ไม่มีที่

มา มีแต่  ยถา วาริวหา  เป็นต้น เท่านั้น


                                                   
            
                                        ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

       น้ำตกลงบนที่ดอน ย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม


                                

                    ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

                            คำอวยพร  

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
devout
วันที่ 23 พ.ค. 2550
 
         
     จากข้อความในพระวินัยปิฎก   ที่ยกมาบางส่วน   เป็นบทสนทนาระหว่าง   พระผู้มี

พระภาค
เจ้าและหมอชีวกโกมารภัท 

    
หมอชีวกฯ   เป็นบุคคลแรก    ที่ได้ขอพรจากพระผู้มีพระภาคฯ   ให้ทรงอนุญาตให้

พระภิกษุ 
สามารถรับถวายจีวร   จากคฤหัสถ์   ซึ่งแต่เดิม   ท่านสามารถใช้สอยได้แต่

เพียงผ้าบังสุกุล
เท่านั้น  นับแต่นั้นเป็นต้นมา  พระภิกษุจึงมีทั้งบังสุกุลจีวรและคฤหัสถ์

จีวร

     ทุกครั้งที่ท่านได้มีโอกาสถวายจีวร  แก่พระภิกษุสงฆ์  ควรน้อมระลึกถึง  หมอชีวกฯ

ผู้
ซึ่งได้ขอพรอันประเสริฐ   และท่านก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันด้วย

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 พ.ค. 2550
 


     คำแปลของ  สัพพิติโย   วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค   วิันัสสตุ  ฯลฯ  

ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป โรคทั้งปวงของท่านจงหาย  อันตรายทั้งปวง  จงอย่ามี

แก่ท่าน 
ท่านจงเป็นผู้มีความสุข   มีอายุยืน  ธรรม 4 ประการ  คือ   อายุ   วรรณะ  สุขะ

พละ   ย่อมเจริญแก่บุคคล 
ผู้มีปกติ  ไหว้กราบ  มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
jirasak0143
วันที่ 25 พ.ค. 2550
 


ขอบคุณครับ

ขอความเจริญยั่งยืนมีแด่ท่านครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
rawut
วันที่ 24 มิ.ย. 2550
 


สัพพิติโย   วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค   วิันัสสตุ  ฯลฯ  

ผมอยากได้บทสวดสัพพีแบบเต็ม ๆ   มีเปล่าครับ   ช่วยลงให้ผมหน่อยนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 มิ.ย. 2550
 


มีบทสวดดังนี้   .-

สัพพีติโย  วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ  มา เต  ภะวัตวันตะราโย  สุขี  

ทีฆายุโก  ภวะ  อภิวาทะนะสีลิสสะ 

นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน  จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ 

อายุ   วัณโณ  สุขัง  พะลัง ฯ

แปลได้ดังน้ .-  

ความจัญไร  ทั้งปวง จงบำราศไป    โรคทั้งปวงของท่านจงหาย

อันตรายทั้งปวง  จงอย่ามีแก่ท่าน    ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุขและมีอายุยืน

ธรรมะ ๔  ประการ  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ   ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ

มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
peem
วันที่ 26 เม.ย. 2558 08:33 น.
 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่