การเกิดแก่เจ็บตาย
 
Guest
วันที่  20 พ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  3755
อ่าน  4,985
การเกิดแก่เจ็บตายมีผลจากชาติปางก่อนหรือไม่อย่างไร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 21 พ.ค. 2550

       โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึง  เกิด  แก่ เจ็บ ตาย  หมายถึงความเป็นไปของสัตว์โลก ซึ่ง

เป็นที่ประชุมกันของรูปนามขันธ์ห้า(จิต เจตสิก รูป)     ขันธ์ห้าที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันนี้

เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากชาติปางก่อน   เพราะชาติก่อนมีเหตุ คือกรรม  จึงเป็นปัจจัยทำ

ให้มีการเกิด(ปฏิสนธิ) เมื่อมีความเกิดจึงมี ความแก่  และความตาย   เพราะชาติปัจจุบัน

นี้กระทำเหตุให้เกิดภพใหม่ต่อไปจึงมีการเกิด  แก่  และตาย ในภพต่อไปอีกสืบเนื่องกัน

อย่างนี้      เพราะมีขันธ์ห้าสืบเนื่องกันเป็นไปจึงเรียกว่า  สังสารวัฏฏ์      ผู้ที่อบรมเจริญ

ปัญญาจนบรรลุความเป็นพระอรหันต์    ชื่อว่าดับเหตุของการเกิดขึ้นในภพใหม่  เรียกว่า

ผู้สิ้นวัฏฏะทุกข์  สิ้นชาติ  สิ้นกรรม  สิ้นวิบาก

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
werayut.s
วันที่ 21 พ.ค. 2550

 

ทันทีที่เกิดมาก็เป็นผลของกรรมแล้ว

 ซึ่งแล้วแต่ว่าวิบากจิตประเภทใดทำกิจปฏิสนธิ

ถ้าปฏิสนธิจิตเป็นอกุศลวิบาก

คือเป็นผลของอกุศลกรรม ก็เกิดในนรก เกิดเป็นเปรต เกิดเป็นอสุรกาย

 เกิดเป็นสุนัข เกิดเป็นเสือ เกิดเป็นไก่ เป็นต้น

 

ถ้าเป็นผลของกุศลอย่างอ่อนมาก แม้เกิดเป็นมนุษย์

อกุศลกรรมก็เบียดเบียน ทำให้มีรูปร่างพิการตั้งแต่กำเนิด ตาบอด หูหนวก เป็นต้น

เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส และคิดนึก

ขณะเห็นเป็นผลของกรรม   ได้ยินก็เป็นผลของกรรม   ได้กลิ่นก็เป็นผลของกรรม

ลิ้มรสจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็เป็นผลของกรรม

ทุกภพทุกชาติที่เกิดมา

เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส และคิดนึกถึงสิ่งที่เห็น

คิดนึกถึงเสียงที่ได้ยิน คิดนึกถึงกลิ่น คิดนึกถึงรส คิดนึกถึงสิ่งที่กระทบสัมผัส

 ตั้งแต่เกิดจนตายก็เท่านั้นเอง

 

จากหนังสือ ......เกิดแก่เจ็บตาย

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 21 พ.ค. 2550

การเกิดแก่เจ็บตายมีผลจากชาติปางก่อนหรือไม่อย่างไร 

       ถ้าไม่มีขันธ์ ๕ หรือ นามธรรม รูปธรรม  ก็จะไม่มีสัตว์  ไม่มีการเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย

เมื่อว่าโดยสัจจะความจริงโดยปรมัตแล้ว      สัตว์ก็ถูกบัญญัติขึ้นเพราะการประชุมรวมกัน

ของขันธ์ ๕  หรือนามธรรมและรูปธรรม     ดังนั้น  ขณะที่สัตว์เกิด ก็คือ ขณะที่จิตเกิดขึ้น

ขณะนั้น   ก็ชื่อว่าเป็นปัจจุบัน       ขณะที่จิต    ที่ดับไปแล้ว    ก็ชื่อว่าเป็นอดีต    ไม่ใช่

ปัจจุบัน     ดังนั้น การเชื่อมโยงระหว่างชาติก่อนและชาตินี้      ก็แค่เพียงจิตดวงหนึ่งดับ

ไป  และจิตดวงหนึ่งเกิดสืบต่อ  (จุติจิตดับไปปฏิสนธิจิตเกิดต่อ)    ดังนั้น   การเกิด  แก่

เจ็บ     ตาย   ก็มีได้โดยอาศัยการสืบต่อของขันธ์ ๕ มีจิตเป็นต้น      ที่เกิดดับสืบต่อกัน

ครับ  ซึ่งการเกิด   แก่  เจ็บ  ตาย  ก็ต้องมีผลมาจากจิตดวงก่อนๆ  (ชาติปางก่อน)  เป็น

ปัจจัยครับ 

        เชิญคลิกอ่านที่นี่.........

        ชีวิตของสัตว์เป็นการสืบต่อของจิต [อรรถกถาอุปเนยยสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 พ.ค. 2550

ที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดมาจาก  อวิชชา  เป็นมูล  คือ  การหมุนไปแห่งภพชาติ   ได้แก่ 

อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร  สังขารเป็นปัจจัยให้เกิด..นามรูป ฯลฯ ชรามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปััจจัย ฯลฯ  และเราจะดับอวิชชาที่เป็นเหตุให้เราเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่ในภพดับได้ด้วยการอบรมวิชชา คือ ปัญญาเท่านั้นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
mbcz0053
วันที่ 16 ก.พ. 2551

ครับผม

สบายดีครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
mbcz0053
วันที่ 16 ก.พ. 2551
   มีความสุข ความเจริญใจ
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ