ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำหมันแมวตัวเมีย
 
paisan.ju
วันที่  11 เม.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข  3410
อ่าน  8,524


กระผมขอถามว่า ถ้าเราทำหมันแมวตัวเมีย โดยมีเจตนาเพื่อไม่ต้องการให้แมวมีลูกแมวเพราะมันจะทำให้เป็นภาระในอนาคต  จะทำให้ได้รับวิบากกรรมอะไรบ้าง   และควรทำไหม   หรือมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมครับ  ขอคำแนะนำด้วย


 

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 12 เม.ย. 2550
  ขอเชิญอ่านที่     การทำหมันให้สัตว์  
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 เม.ย. 2550
การทำหมันแมว  ไม่เป็นอกุศลกรรม   ไม่ผิดศีล  5 อยู่ที่เจตนาเราอยากให้เขามีความสุขเขาจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในการออกลูกบ่อย ๆ     
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
devout
วันที่ 12 เม.ย. 2550


      ท่านจะทำหมันเฉพาะแมวตัวเมีย เพราะไม่ต้องการรับภาระในการเลี้ยงลูกแมว แล้ว

แมวตัวผู้ล่ะคะ ควรให้ความยุติธรรมกับทั้งสองเพศนะคะ   เพราะธรรมชาติของสัตว์ย่อม

เกิดความกำหนัดเมื่อถึงฤดูผสมพันธ์    เคยเห็นช้างตกมันมั้ยคะ  ถ้าเป็นสัตว์เล็กก็ฤทธิ์

เดชน้อยกว่านั้น      สัตว์ที่ถูกทำหมันแล้ว    เค้าจะหมดปฏิกิริยาต่อเพศตรงข้ามไปเลย

ไม่เหมือนคนนะคะ  ซับซ้อนกว่าสัตว์เยอะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
devout
วันที่ 12 เม.ย. 2550
ถ้าท่านคิดจะทำหมัน  ควรทำหมันให้กับทั้งสองเพศนะคะ  คือทั้งตัวผู้และตัวเมีย
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornchai.s
วันที่ 12 เม.ย. 2550


      มีเพื่อนผมคนหนึ่ง   เขาไม่กล้าทำหมันให้สัตว์   เพราะเขาคิดถึงอนาคตชาติ ว่าถ้า

ต้องการลูกขึ้นมาเมื่อไร   กรรมที่เกิดจากการทำหมันสัตว์ให้ผล  ก็จะทำให้เขาไม่ได้ลูก

ตามต้องการ   เช่น  ถ้าเกิดเป็นพระราชา แล้วไม่มีลูก อันนี้เป็นเรื่องเลยล่ะครับ      

      ส่วนเรื่องที่คุณดีเวาท์ กล่าวมา  ผมก็เพิ่งทราบ  เป็นความรู้ใหม่ ว่าการทำหมันสัตว์

จะทำให้สัตว์นั้นหมดความต้องการทางเพศไปด้วยทั้งเพศผู้ เพศเมีย อันนี้ก็เป็นข้อควร

พิจารณาเหมือนกัน   สำคัญที่เจตนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
จิต89หรือ121
วันที่ 12 เม.ย. 2550


      ใช่ครับ สำคัญที่เจตนา ส่วนมากทำเพราะไม่ต้องการให้มีลูก (กลัวจะเป็นภาระ) ไม่

ได้คิดไกลไปถึงขนาดที่ว่า ไม่ต้องการให้เขาเจ็บจากการคลอดลูกบ่อย ๆ    และถ้าเป็น

จริงอย่างคุณ devout ว่า      พวกคุณ พร้อมที่จะหมดความต้องการทางเพศด้วยหรือไม่

ในชาติต่อไป  ซึ่งปุถุชนที่หมดความต้องการทางเพศก็ไม่ใช่พระอนาคามีนะครับ(เพราะ

ท่านดับความยินดี พอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อย่างเด็ดขาด) ไม่เหมือนปุถุชนที่

บ่อมิไก๊  คือ ยังมีความอยากทางเพศอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 เม.ย. 2550


      กระผมขอถามว่า  ถ้าเราทำหมันแมวตัวเมีย โดยมีเจตนาเพื่อไม่ต้องการให้แมวมีลูก

แมว เพราะมันจะทำให้เป็นภาระในอนาคต  จะทำให้ได้รับวิบากกรรมอะไรบ้าง  และควร

ทำไหม  หรือมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมครับขอคำแนะนำด้วย

      ต้องเป็นผู้ตรง   ที่เราทำหมันสัตว์เพราะอะไร   เพราะเรารักตัวเอง   ไม่อยากมีภาระ

เดือดร้อนต้องเลี้ยงเยอะ     หรือสงสารสัตว์ว่าสัตว์ตัวนั้นจะต้องมีลูกมาก     ก็รู้กันอยู่ว่า

เจตนาข้อไหน  สำคัญที่เจตนา     ดังนั้น เราก็รู้ๆ กันอยู่  เจตนาไม่ต้องการให้สัตว์มีลูก

เมื่อเป็นเจตนานี้  ไม่ได้หวังดีกับสัตว์แต่หวังดีกับตัวเอง  หมอผ่าตัดรักษาคนไข้ เจตนา

เพื่อรักษา หวังดีกับคนไข้ แต่เจตนาที่ไม่ให้สัตว์มีลูกเพราะรักตัวเองไม่ได้หวังดีกับสัตว์

จึงให้สัตว์ทำหมัน  นี่ก็แสดงให้เห็นว่า  เจตนาของหมอผ่าตัดที่รักษาคนไข้ และเจตนา

ทำหมันสัตว์ตามที่กล่าวมา  ต่างกันโดยสิ้นเชิง  เมื่อเจตนาต้องการไม่ให้สัตว์มีลูก ถาม

ว่าสัตว์อยากมีลูกไหม บางคนบอกว่า ไม่อยากมีแต่จะขอยกพระสูตรเรื่องหนึ่ง ตอนหลัง

สุดว่า    แม้บุคคลบางคนคลอดลูกด้วยความลำบาก กว่าจะคลอดได้  พระพุทธเจ้าถาม

ว่าอยากมีอีกไหม  เขายังบอกว่าอยากมีเลย    ดังนั้น  เจตนาจะให้เขาไม่มีลูกมิใช่หวังดี

กับเขา   แต่เพื่อความสุขของตนที่ไม่ต้องรับภาระ(เป็นผู้ตรง)    ถ้าเจตนานี้ก็เป็นอกุศล

เจตนา    ถามว่าจะได้รับวิบากอะไรบ้าง  วิบากที่ได้รับนั้นมี ปฏิสนธิกาล และปวัตติกาล

อกุศลเจตนานี้  ไม่ครบกรรมบถแน่นอน  เพราะไม่ได้ทำชีวิตสัตว์ให้ตาย  กรรมนั้นจึงไม่

เป็นปัจจัยให้เกิดในอบายภูมิ   แต่การเบียดเบียน  ด้วยล่วงทางวาจาที่ให้ทำหมัน  ด้วย

เจตนาอย่างนั้น ก็ลองคิดกันเองว่าในเมื่อเป็นอกุศลเจตนาเช่นนั้น จะมีผลในปวัตติกาล

คือเมื่อเกิดแล้วหรือไม่ครับ ดังนั้น การที่ทำเพื่อความสุขของตนบนความเดือดร้อนของ

ผู้อื่น ผู้นั้นย่อมไม่ได้รับความสุขในโลกหน้าครับ     ดังนั้น สำคัญที่เจตนาจริงๆ แต่ที่รู้ๆ

กันอยู่นั่นแหละ เจตนาเป็นแบบไหนถ้าเป็นผู้ตรง  ส่วนการทำหมันให้คนไข้ ตัวหมอเอง

มีเจตนาดีแน่นอน และตัวเขาเองก็ยอมให้ทำ    แต่ตัวอย่างนี้ต่างกับเจตนาที่สั่งให้หมอ

ทำหมัน   เพราะไม่ต้องการเป็นภาระของตัวเอง   คนสั่งไม่ต้องการให้สัตว์มีลูก  เจตนา

จึงต่างกันครับ.

       พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 207

                        ข้อความบางตอนจาก สุปปวาสาสูตร           ลำดับนั้นแล   พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่า  พระนางสุปปวาสา-โกลิยธิดา    ทรงมีพระทัยชื่นชมเบิกบานเกิดปีติโสมนัสแล้ว    จึงตรัสถามพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดาว่า    ดูก่อนพระนาง    พึงปรารถนาพระโอรสเห็นปานนี้แม้อื่นหรือ    พระนางสุปปวาสากราบทูลว่า    ข้าแต่พระผู้มีพระ-

ภาคเจ้าผู้เจริญ      หม่อมฉันพึงปรารถนาบุตรเห็นปานนี้แม้อื่นอีก ๗  คน
เจ้าค่ะ.        ลำดับนั้น     พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว    จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า                             ทุกข์อันไม่น่ายินดี     ย่อมครอบงำคนผู้ประมาท                   โดยความเป็นของน่ายินดี            ทุกข์อันไม่น่ารักย่อม                   ครอบงำคนผู้ประมาท   โดยความเป็นของน่ารัก  ทุกข์                   ย่อมครอบงำบุคคลผู้ประมาท  โดยความเป็นสุข.

                   พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 178                                         ข้อความบางตอนจาก ทัณฑสูตร                                    ผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตน     ย่อมเบียดเบียน                               สัตว์ทั้งหลาย  ผู้ใคร่ความสุขด้วยท่อนไม้  ผู้นั้นย่อม                               ไม่ได้ความสุขในโลกหน้า      ผู้ใดแสวงหาความสุข                               เพื่อตน   ย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่ความ                               สุขด้วยท่อนไม้  ผู้นั้นย่อมได้ความสุขในโลกหน้า.

                                                                                     จาก  คนรักสัตว์

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
devout
วันที่ 12 เม.ย. 2550

         ไม่ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ท่านพาสัตว์ไปทำหมันกันนะคะ   แต่ขอให้ใคร่ครวญ
 
พิจารณาให้รอบคอบ    เพราะสัตว์ก็ไม่ต่างอะไรจากคน  คือมี  จิต  เจตสิก  รูป    รักสุข
 
เกลียดทุกข์  จึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของใคร ของสัตว์เลี้ยง
 
หรือของผู้เลี้ยง?    สัตว์เลี้ยงก็เหมือนบริวารนั่นแหละค่ะ  ต้องเลี้ยงเค้าให้เป็นสุข (ตาม
 
อัตภาพ)
 
         จากประสบการณ์ของดิฉัน ซึ่งมีแมวมาออกลูกที่บ้านถึง ๒ ครอก   คือ  ครอกแรก
 
ลูกยังไม่ทันได้หย่านม แม่แมวก็ท้องครอกที่สอง และเป็นตัวเมียทั้งหมด รวมด้วยกัน ๖
 
ชีวิต จึงตัดสินใจทำหมันให้ทั้งหมดเลยเพราะคิดว่าเค้าอยู่กับเรา ดีกว่าการมีชีวิตเร่ร่อน
 
จรจัด    แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นค่ะ ทำหมันกันหมดแล้ว (หมายถึงแมวนะคะ) ก็ไม่วายที่เจ้า
 
แมวตัวผู้จะแวะเวียน ปีนป่ายเข้ามาในบริเวณบ้าน   บางตัวก็เดินขาเป๋มาเชียว (คงผ่าน
 
การสู้รบมาหลายสมรภูมิ) เราก็ไม่ได้กีดกันอะไร ปล่อยให้เป็นเรื่องของสัตว์   แต่สังเกต
 
ได้ว่าแมวตัวเมียทั้ง ๖ ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเลยกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญ    แถมขู่และ
 
ตะปบให้เสียอีกเมื่อเดินเข้ามาใกล้ๆ รู้สึกว่าเค้า (แมวตัวผู้) คงทรมานใจมากเพราะเพียร
 
เฝ้าติดตามร้องเรียกอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนเลย    และถ้าในวันเดียวกันนั้นมีเข้ามาหลาย
 
ตัว บริเวณบ้านของดิฉันจะกลายเป็นสนามรบทันที กัดกันจนแผลเหวอะหวะ น่าสงสาร
 
จริงๆ  จะจับไปทำหมันก็ไม่ได้  เพราะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจริงๆ
 
         จากประสบการณ์ตรงนี้  ก็เลยทำให้รู้สึกว่าผลกระทบไม่ใช่จะมีเพียงแค่สัตว์เลี้ยง
 
ของเราเท่านั้น  แต่ยังกระทบไปถึงสัตว์ตัวอื่นๆ ด้วย  ควรให้ความเป็นธรรมกับสัตว์และ
 
พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าการทำหมันให้สัตว์นั้นประโยชน์สุขของสัตว์ค่ะ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์
 
สุขของมนุษย์

 
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
paisan.ju
วันที่ 15 เม.ย. 2550

ขอขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ  และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน

       ขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Guest
วันที่ 5 มิ.ย. 2550
ฟังจากข้างต้น (ความเห็นส่วนตัว) ไม่ควรมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครอง (ยากที่จะไม่เกิดอกุศล เช่น ความผูกพัน เป็นต้น)
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
meema
วันที่ 19 มิ.ย. 2550


      การทำหมันในสัตว์ (แมว+หมา) ตัวผู้ จะทำให้หมดความต้องการไปด้วยในตัว และ

ในตัวเมีย  น่าจะหมดความต้องการไปในตัวด้วยเหมือนกัน     เพราะรังไข่ ซึ่งเป็นแหล่ง

ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ทำงาน    จะกลายเป็นแมวที่มีระบบร่างกายเหมือนอายุมาก

หรือเหมือนคนสาวที่ไม่มีรังไข่   จะกลายระบบร่างกายเป็นคนที่อายุมาก  และไม่มีความ

ต้องการหมอจึงต้องให้กินฮอร์โมนเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้กลับเป็นสาว แต่ไม่สามารถ

มีลูกได้

 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
pornchai.s
วันที่ 21 มิ.ย. 2550


      จาก คห.8  แสดงว่าแมวตัวผู้ มีความรักในแมวตัวเมีย ที่ทำหมันแล้ว แต่แมวตัวเมีย

หมดความต้องการทางเพศไปแล้ว ความทุกข์ใจจึงไปอยู่ที่แมวตัวผู้   ส่วนแมวตัวเมียที่

ทำหมันแล้ว   จะกลายเป็นแมวที่  เกลียดแมวตัวผู้ไปเลย  (อันนี้เกิดกับแมวตัวเมียที่ทำ

หมันแล้วที่บ้านผมเหมือนกัน)   สำหรับ คห.11 ก็น่าพิจารณา แต่ฮอร์โมนไม่น่าที่จะเป็น

ปัจจัยหลัก ในการทำให้หมดความต้องการทางเพศ     เพราะพระอนาคามีทั้งชาย-หญิง

ฮอร์โมนก็มีปกติ  แต่หมดความต้องการทางเพศแบบถาวร (ทั้งชาตินี้ และชาติหน้า)

 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
udomjit
วันที่ 17 พ.ย. 2550


      ตอนนี้ตีสามกว่า ตื่นมาตั้งใจจะฟังธรรมท่านอาจารย์แต่มีเรื่องในใจจึงเข้ามาสืบค้น

กระดานสนทนาค่ะ  คือ กำลังคิดจะทำหมันแมวตัวผู้ที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็ก (เพราะมีคนมา

ปล่อยไว้ 3 ตัว)  เลี้ยงจนโตเป็นหนุ่ม   นอนด้วยกันกับดิฉันทุกวัน  ตอนนี้เริ่มเที่ยวไกล

เรียนตามตรงว่ากลัวไปไม่กลับ  กลัวไปว่าจะไปซัดเซพเนจร ไม่มีใครดูแล    เพราะเมื่อ

วันที่ 29 เดือนที่แล้ว ไปราชการกลับมา   แมวตัวเมียที่เลี้ยงไว้ (มีคนเอามาปล่อยพร้อม

กับแมวตัวผู้ตั้งแต่เล็ก)ได้หายไป ตามหาอยู่จนทุกวันนี้ สงสาร ไม่รู้ไปกินไปนอนที่ไหน

หรือโดนทำร้ายหรือไม่  สำหรับตัวผู้นอนมองดูอยู่ก็สงสาร กลัวเอาไปทำแล้วเขาจะเจ็บ

และไม่ได้ใช้ชีวิตตามวัย ตามประเภทชีวิตสัตว์ของเขา ตัดสินใจไม่ถูกเลย...  (และเมื่อ

อ่านเรื่องเกี่ยวกับทำหมันสัตว์ทั้ง 3  กระทู้ที่ค้นจากกระดานสนทนาก็ยังตัดสินใจไม่ได้)

ทีติดใจสงสัยคือตำตอบของคุณแล้วเจอกัน.....

                                 "สัตว์ทั้งหลายผู้ใคร่ความสุขด้วยท่อนไม้"

หมายความว่าอย่างไรค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 พ.ย. 2550

ผู้ใคร่ความสุข หมายถึง สัตว์ทั้งหลายรักความสุขครับ แต่คนนั้นเบียดเบียนสัตว์นั้น

ด้วยท่อนไม้ ตีเขาบ้าง  เมื่อทำอย่างนั้นคนที่ตี   ย่อมไม่ได้รับความสุขในโลกหน้า

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
udomjit
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ