ปปัญจธรรม
 
Bom
วันที่  8 เม.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข  3371
อ่าน  3,746
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 เม.ย. 2550


ปปัญจธรรม คือ กิเลสอันเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า โดยมากทรงแสดงไว้ ๓  ประเภท

คือ  ตัณหา มานะ ทิฏฐิ    ว่าเป็น ปปัญจธรรม แต่ในบางแห่งแสดงไว้มากกว่า ๓

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 357

                                               เชิญคลิกอ่านที่
                                                         v
                                                         v
                                                         v

           ผู้ก้าวล่วงปปัญจธรรม คือ ผู้ข้ามพ้นความเศร้าโศกคร่ำครวญแล้ว

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 9 เม.ย. 2550


      ขณะใดที่มีความต้องการ  อยากจะรู้เร็วๆ อยากจะให้สติเกิด  ขณะนั้นก็เป็นธัมมะ

เครื่องเนิ่นช้า เพราะเป็นโลภะที่มีความต้องการ ซึ่งโลภะไม่เป็นเหตุให้มีความเข้าใจ

ธัมมะเพิ่มขึ้น หรือให้สติเกิด  แต่ทำให้เนิ่นช้าที่จะเข้าใจธัมมะและสติเกิดครับ   หรือ

ขณะใดที่เป็นอกุศล (ราคะ โทสะ โมหะ และตัณหา มานะ ทิฏฐิ) เกิดขณะใด   ก็เป็น

เครื่องเนิ่นช้าที่จะอบรมเจริญปัญญา        ที่สำคัญ  ทิฏฐิหรือความเห็นผิด  ย่อมเป็น

เครื่องเนิ่นช้า เพราะเข้าใจหนทางผิดว่าเป็นหนทางถูก  ย่อมเนิ่นช้าที่จะไปสู่หนทาง

ดับกิเลสครับ                                      ขอน้อบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 9 เม.ย. 2550

      ปปัญจธรรม  แปลว่า  ธรรมที่เป็นเครื่องเนิ่นช้า   เช่น  ตัณหาความติดข้อง

ในกามคุณ 5 ทำให้ภพชาติยิ่งยาวออกไป  มานะ ความสำคัญตนว่าเก่งกว่าเขา

ทิฎฐิความเห็นผิด ทำให้ภพชาติที่ยาวอยู่แล้วยิ่งยาวออกไปอีก   

                  อกุศลทั้งหลายเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Jans
Jans
วันที่ 1 ก.พ. 2553 23:35 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ