Print 
ปัญญา จะไม่ทำในสิ่งที่ผิด
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  13 ก.ค. 2560
หมายเลข  28989
อ่าน  924

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาธรรม
ที่บ้านธัมมะ ลำพูน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

_____________________

~ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ค่อยๆนำไปสู่ความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เรา

~สัญญา(ความจำ) เป็นธรรม ไม่ใช่เรา เพราะเป็นธรรมที่เกิดกับจิตทุกขณะ

~จิตเกิดเมื่อไหร่ มีสภาพธรรมที่เป็นความจำเกิดกับจิตทุกครั้ง จิตรู้อารมณ์(สิ่งที่จิตรู้)อะไร สัญญาก็จำในอารมณ์นั้น

~คิดดีหรือไม่ดี ไม่ใช่ผลของกรรม แต่เป็นการสะสม

~ความติดข้อง(โลภะ) รู้ว่าไม่ดี แต่เกิดเพราะอะไร? เพราะธรรม เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น เกิดเพราะเหตุปัจจัย

~บุญ เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม ที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศล เป็นธรรม เป็นนามธรรม

~กำลังฟังพระธรรม เป็นบุญหรือเปล่า? เป็นบุญในขณะที่เข้าใจ

~งาที่คั่วยังไม่สุก ใครจะให้สุกได้ไหม? ไม่ได้, กรรมที่ได้กระทำแล้ว ก็เช่นเดียวกัน เมื่อยังไม่ถึงกาลเวลาที่จะให้ผล ผลก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้

~ขอบรรลุมรรคผลนิพพาน ความไม่รู้ ทำให้ไม่รู้ว่าขอใคร ชินกับการขอ แต่ไม่รู้ว่าขอใคร เพราะฉะนั้น สิ่งใดก็ตามที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล ไม่สามารถที่จะเป็นบารมี(คุณความดีที่ทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส)ได้เลย

~ความไม่รู้ ทำให้เป็นนักตาม ไม่มีเหตุผลใดใดเลย มีคนทำก่อน ก็ทำตามๆกัน แต่ก่อนไม่ได้มีการบวชชีพราหมณ์ แต่พอมีการบวชชีพราหมณ์ ก็ทำตามๆ กัน(ด้วยความไม่รู้)

~หลงทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหลาย เพราะความไม่รู้

~พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรือง ถ้าใครก็ตามไม่ได้ฟังธรรมเลย พระศาสนารุ่งเรืองหรือเปล่า?

~ถ้าเป็นอกุศล ก็ไม่ใช่บุญ ถ้าเป็นกุศล(ดีงาม) ก็ชำระจิตที่ไม่ดีงาม เพราะขณะนั้น เจตสิก(สภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต)ที่ดีงาม เกิดขึ้น ทำให้จิตสะอาดปราศจากอกุศล

~ถ้าเข้าใจจริงๆ จะมีสำนักปฎิบัติไหม? มีสำนักปฏิบัติไม่ได้เลย เพราะไม่มีในสมัยพุทธกาล ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่านก็เป็นมหาเศรษฐี ท่านก็ไม่ได้สร้างสำนักปฎิบัติ แต่สร้างพระวิหารต่างๆ เช่น พระวิหารเชตวัน สร้างเป็นที่อยู่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุทั้งหลาย

~สำนักปฎิบัติ เป็นที่อยู่ของใคร? เป็นที่อยู่ของผู้ไม่รู้แน่นอน ผู้หลงเข้าใจผิด และทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย

~ขณะใดที่ไม่เป็นไปด้วยความอยาก แต่เป็นไปด้วยความเห็นที่ถูกต้อง ขณะนั้นเป็นบารมี

~เมื่อบวชแล้ว ไม่ศึกษาธรรมและไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ก็ยิ่งเป็นโทษ

~ถ้าไม่เข้าใจธรรมเลย ไม่เห็นประโยชน์ของธรรมเลย จะมีการบวชเป็นภิกษุ สามเณร ไหม?

~คำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีประโยชน์มาก

~ไม่มีความเข้าใจธรรมเลย เป็นพระหรือเปล่า เป็นผู้ประเสริฐหรือเปล่า เป็นภิกษุในธรรมวินัยหรือเปล่า? ไม่เข้าใจธรรมเลย แต่บวช เป็นบาปหรือเป็นบุญ?

~ใครที่ส่งเสริมให้ใครบวชโดยที่เขาไม่เข้าใจธรรมเลย เป็นบาปหรือบุญ? ตัวเองไม่รู้ แล้วยังส่งเสริมให้คนอื่นเห็นผิด ให้ไม่รู้ ไม่มีทางที่จะเป็นบุญได้เลย แต่เป็นบาป

~พระศาสนามาจากใคร บริสุทธิ์อย่างยิ่งอย่างไร เพื่อคุณประโยชน์มากมายอย่างไร ถ้าไม่รู้อย่างนี้ แต่บวชเพียงเพื่อต้องการให้เต็มจำนวน เป็นบุญหรือเปล่า หรือว่าเป็นบาป?

~มีความต่างกันตรงไหนสำหรับบรรพชิตที่ไม่ได้ศึกษาธรรม ไม่เข้าใจธรรม ไม่ศึกษาพระธรรมวินัย จะใช้คำว่าร้ายหรือเลวยิ่งกว่าชาวบ้านก็ได้ เพราะว่าชาวบ้าน เปิดเผยว่า เขาเป็นคฤหัสถ์ เขาไม่ได้บอกใครว่าเขาเป็นเพศที่ศึกษาธรรม ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตตามพระธรรมวินัย ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นพระภิกษุ ผู้ที่เป็นพระภิกษุต้องมีความประพฤติตามพระธรรมวินัย ไม่อย่างนั้นบวชทำไม?

~บวชแล้วยังต้องศึกษาพระธรรม และประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ทุกอย่าง เป็นการขัดเกลากิเลส พระภิกษุในครั้งโน้นอยู่ด้วยความผาสุกทุกข้อตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ แต่สมัยนี้ภิกษุประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นได้ไหม?

~การบวช เป็นการยากอย่างยิ่ง แม้เป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะฟังธรรม ศึกษาธรรมได้ ขัดเกลากิเลสได้

~มีความเข้าใจถูกและมีความเป็นมิตรที่ดี ที่จะให้ผู้อื่นได้มีความเข้าใจถูกด้วย เป็นบารมีหรือเปล่า? เป็นเมตตาบารมี ไม่หวังร้ายต่อใครเลยทั้งสิ้น พูดคำจริงเพื่อประโยชน์ เพื่อเขาจะได้ไม่เป็นบาป เพื่อจะได้ไม่ชักชวนกันทำบาปกันทั่วประเทศ

~บวชด้วยการจ้างให้บวช บวชด้วยการที่ผู้นั้นไม่มีความประสงค์ที่จะบวช หรือไม่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยเลย การบวชทั้งหมด เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น การรับเงินทอง ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นพระภิกษุ เพราะเหตุว่า ภิกษุเป็นผู้ที่สละอาคารบ้านเรือน เพราะเห็นภัยในสังสารวัฏฏ์

~ภิกษุเป็นผู้ที่คฤหัสถ์ควรเคารพกราบไหว้ในชีวิตที่ประเสริฐเพราะสามารถที่จะสละชีวิตอย่างคฤหัสถ์ได้ แต่ถ้าภิกษุใดไม่เป็นอย่างนี้ เป็นภิกษุหรือเปล่า? ถ้าไม่เป็นภิกษุ เป็นอะไร? เป็นมหาโจร เป็นอลัชชี(ผู้ไม่มีความละอาย) เป็นต้น

~ผู้ที่มีความเข้าใจและหวังดี ก็จะกล่าวคำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เพื่อให้คนที่ได้ฟัง ได้มีความเห็นที่ถูกต้อง

~เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้อง(ปัญญา) แล้ว ปัญญาจะทำสิ่งที่ผิดได้ไหม? (ไม่ได้) เพราะฉะนั้น ถ้าใครที่ยังทำสิ่งที่ผิด ขณะนั้น ไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้อง.

 

 

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
panasda
วันที่ 13 ก.ค. 2560 19:30 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 13 ก.ค. 2560 19:38 น.

กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 13 ก.ค. 2560 20:06 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 13 ก.ค. 2560 20:20 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
วันที่ 13 ก.ค. 2560 20:28 น.

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Boonyavee
วันที่ 13 ก.ค. 2560 22:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Prakaytip
Prakaytip
วันที่ 13 ก.ค. 2560 22:39 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
siraya
วันที่ 14 ก.ค. 2560 07:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
napapongsumran
napapongsumran
วันที่ 14 ก.ค. 2560 07:59 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตที่เกื้อกูลธรรม ให้มีโอกาสได้อ่านให้เข้าใจและมั่นคงในการอบรมเจริญปัญญาให้ยิ่งๆขึ้นไป กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ และกราบอนุโมทนาคณะวิทยากรและท่านที่ร่วมสนทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 14 ก.ค. 2560 11:14 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 14 ก.ค. 2560 11:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
thilda
thilda
วันที่ 15 ก.ค. 2560 00:21 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 16 ก.ค. 2560 11:51 น.

 

          ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ก.ค. 2560 12:29 น.

   ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 17 ก.ค. 2560 15:00 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 ก.ค. 2560 09:41 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ