Print 
การสร้างวิหารทาน คือ ที่อยู่อาศัยถวายอุทิศสงฆ์ที่จรมาทั้ง ๔ ทิศ
 
แต้ม
แต้ม
วันที่  11 ก.ค. 2560
หมายเลข  28980
อ่าน  207

ผมขอเรียนถามถึง  การสร้างวิหารทาน  คือ  ที่อยู่อาศัยถวายอุทิศสงฆ์ที่จรมาทั้ง ๔  ทิศ  หมายความว่าถวายอะไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ก.ค. 2560 10:25 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การสร้างถวายวิหาร คือ เป็นที่อาศัยอยู่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่จะได้อาศัย เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง  อย่างเช่นบุคคลในอดีต มีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ที่ได้ถวายพระวิหารเชตวัน  พวกเจ้าศากยะ พระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ถวายนิโครธาราม เป็นต้น  ความดี  ย่อมเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์  เมื่อถึงคราวที่ความดีให้ผล ก็ย่อมให้ผล เป็นผลที่ดี เท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่ความดีจะให้ผลที่ไม่ดี

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ ๔๔๙  
                     เสนาสนะย่อมป้องกันเย็นร้อน  สัตว์ร้าย  งู  ยุง  ความหนาวในฤดูหนาวและฝนทั้งลมแดดอันกล้าที่เกิด  เสนาสนะก็ป้องกันได้ การถวายวิหารแก่สงฆ์  เพื่อเร้นอยู่เพื่อความสุข  เพื่อเพ่งฌานและเพื่อเจริญวิปัสสนา  พระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ  เพราะเหตุนั้นแล  คนผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน  พึงสร้าง วิหารอันรื่นรมย์  ให้ภิกษุเหล่าพหูสูตอยู่ในวิหารนั้นเถิด    พึงถวายข้าวน้ำ  ผ้าและเสนาสนะแก่ท่านเหล่านั้น   ด้วยน้ำใจอันผ่องใสในท่านผู้ปฏิบัติตรงเขารู้ธรรมอันใดในพระศาสนานี้แล้ว  จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ  ย่อมดับสนิท ท่านภิกษุพหูสูตเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมนั้น  อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาแล.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ก.ค. 2560 19:23 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ที่น่าพิจารณา คือ การทำกิจที่ควรทำของคฤหัสถ์ที่มีต่อบรรพชิตนั้น  ก็สามารถที่ทำได้ตามควร  แต่ไม่ใช่การถวายเงินแก่พระภิกษุ   แม้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  และ นางวิสาขามิคารมารดา  ซึ่งเป็นผู้มีทรัพย์มาก  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นพระโสดาบันบุคคล  การถวายทานของท่าน  อย่างเช่น การถวายพระเชตวันมหาวิหารของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และ การถวายปุพพาราม ของนางวิสาขามิคารมารดา แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายทรัพย์เป็นจำนวนมากตั้งแต่การซื้อสถานที่ เป็นต้น     แต่ก็ไม่มีการถวายเงินแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่เป็นผู้ที่สละทรัพย์ ดำเนินงานต่างๆ จนพระเชตวันมหาวิหาร และ ปุพพาราม แล้วเสร็จ    ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประมุข   ในการดำเนินการสร้างพระเชตวันมหาวิหาร ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี สละทรัพย์ทั้งหมด ๕๔ โกฏิ (โกฏิหนึ่งเท่ากับสิบล้าน)    และ ในการดำเนินการสร้างปุพพาราม  นางวิสาขามหาอุบาสิกา  สละทรัพย์ทั้งหมด  ๒๗ โกฏิ   ซึ่งเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์จะพึงกระทำได้ โดยไม่ได้ถวายเงินแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุทั้งหลาย  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 11 ก.ค. 2560 20:12 น.

     สาธุ  อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 12 ก.ค. 2560 08:49 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
thilda
thilda
วันที่ 15 ก.ค. 2560 00:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ