Print 
ไม่รู้อะไรเลย ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม 
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  7 ก.ค. 2560
หมายเลข  28967
อ่าน  751

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สาระสำคัญของการสนทนาพิเศษ
“พระพุทธศาสนาเถรวาท”
ที่บ้านคุณทักษพล – คุณจริยา  เจียมวิจิตร
วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

------------------------------------

~คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่เป็นพระพุทธศาสนา     แต่ว่าในครั้งพุทธกาล ก็มีผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรมอย่างมั่นคง อบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์   ท่านเหล่านั้นเป็นเถระแน่นอน หมายความว่าเป็นผู้มั่นคง ไม่มีการเปลี่ยนเลย    เพราะฉะนั้น การจะเป็นเถรวาทะ (เถรวาท)  ก็เป็นด้วยปัญญา  ที่จะสามารถเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่คลาดเคลื่อน และก็เป็นผู้ที่มั่นคง  ในการที่จะเข้าใจจริงๆ ในแต่ละคำ อย่างถูกต้อง และอบรมเจริญปัญญา เพื่อขัดเกลากิเลส 

~เมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  คำของพระองค์เป็นคำจริงทุกคำ  แต่ลึกซึ้ง เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะเข้าใจจริงๆ ต้องเป็นผู้ที่มั่นคง  ตั้งแต่เริ่มที่จะฟังพระธรรม  ก็คือ ฟังด้วยการพิจารณา ไตร่ตรอง ว่า คำนั้นมีจริงๆ  พิสูจน์ได้เข้าใจได้  ทุกกาละสมัย

 ~ถ้าไม่ตรง และไม่จริงใจที่จะขัดเกลากิเลส  จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่ออะไร?

~กิเลสเป็นสิ่งที่ควรละ  แต่ละเองไม่ได้  ต้องพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความมั่นคง

~ผู้ที่มีความมั่นคง จนถึงความเป็นพระอรหันต์ ดับกิเลสได้    วาทะของท่าน  เป็นไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~คำใดก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อปัญญาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้    คำนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~เถรวาทะ คือ คำของผู้ที่เข้าใจธรรมแจ่มแจ้ง โดยละเอียด  มั่นคง
ไม่เปลี่ยนแปลง 

~เถรวาทะ  ซึ่งเป็นคำของผู้ที่มั่นคงแล้ว  จริงๆ     จะไม่เปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสักคำเดียว   คำสอนทุกคำ  ต้องตรง ละเอียดลึกซึ้ง เป็นไปเพื่อละคลายกิเลส

~เถรวาทะ ต้องเป็นคำของผู้ที่มีความเข้าใจพระศาสนาอย่างมั่นคง  ไม่เปลี่ยน  ตั้งแต่ในครั้งอดีต คือ พระเถระทั้งหลาย    วาทะของท่านซึ่งมั่นคง แล้วก็สืบทอดต่อมา เพราะฉะนั้น     เมื่อใดก็ตาม ที่ตรงต่อความหมายที่แท้จริงของพระศาสนา เท่านั้น  ตรงนั้น เป็นเถรวาท   

~ภิกษุ คือ ผู้ที่ทำความดีในเพราะการขอ  (แค่นี้  ซาบซึ้งไหม?)    มีชีวิตดำรงอยู่ได้จากอาหาร ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่  ยารักษาโรค จากผู้อื่นทั้งสิ้น   เขาให้สิ่งเหล่านั้นมาเพื่อที่จะให้ทำอะไร?  ไม่ใช่เพียงแค่ให้มีชีวิต   แต่(เพื่อให้เป็น)ผู้ที่ทำความดีในเพราะการขอ   ซึ่งความดี นี้  ทั้งศึกษาพระธรรม   ถ้าไม่มีพระธรรมจะบวชทำไม  เพื่ออะไร? แล้วก็ยังจะต้องขัดเกลากิเลส ในเพศบรรพชิต ซึ่งเป็นความดีอย่างละเอียดยิ่ง  ซึ่งต่างจากชีวิตของคฤหัสถ์อย่างสิ้นเชิง   แม้พูดเพื่อหัวเราะกันเล่น ก็ไม่ได้

~ไม่รู้อะไรเลย ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม  ได้แต่เพียงชื่อ ว่า เป็นชาวพุทธ   

~ความเข้าใจอย่างมั่นคงในพระธรรมวินัย เท่านั้น  จึงจะดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้  แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงก็ดำรงพระพุทธศาสนาไว้ไม่ได้

~ถ้าขาดการศึกษา   ขาดความเข้าใจ   พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้อย่างไร   

~ความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษา  ถ้ามีความเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน  ก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา  ผุกร่อนไปเรื่อยๆ

 

ขอเชิญคลิกฟังเนื้อหาที่สำคัญบางส่วนได้ที่นี่ครับ  (กรุณาฟังให้จบครับ)

 

 ยังมีหนทางในการรักษาพระพุทธศาสนา

 

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 8 ก.ค. 2560 03:54 น.

ภิกษุ คือ ผู้ที่ทำความดีในเพราะการขอ  (แค่นี้  ซาบซึ้งไหม?)                                                                       ซาบซึ้งอย่างยิ่งถ้าเข้าใจความหมายของความข้างต้น

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งในความกล้าหาญ อดทน และพยายามเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับทุก ๆ คน

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 8 ก.ค. 2560 13:48 น.

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 ก.ค. 2560 23:48 น.

   ไม่รู้อะไรเลย ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรม

   ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
thilda
วันที่ 9 ก.ค. 2560 00:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 9 ก.ค. 2560 09:56 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 9 ก.ค. 2560 21:19 น.

   กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน อดทน กล้าหาญในการเผยแพร่ความจริงสิ่งที่ถูกต้องอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 10 ก.ค. 2560 15:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ