เหตุใดจึงมีพระวินัยบัญญัติไม่ให้พระรับเงินทอง
 
email
วันที่  22 ก.พ. 2550
หัวข้อหมายเลข  2891
อ่าน  3,048
ไม่ทราบว่าพระวินัยบัญญัติไม่ให้พระรับเงินและทองมีสาเหตุจากอะไร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 23 ก.พ. 2550


     พระภิกษุเป็นนักบวช  เป็นบรรพชิต  เป็นผู้สละทุกสิ่งทุกอย่าง    เพื่อการละกิเลสเพื่อการเป็นพระอรหันต์  บรรพชิตเป็นผู้ที่ไม่มีเครื่องกังวล มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข  ถ้า

บรรพชิตมีเงินทอง  จะทำให้เป็นเครื่องกังวล  เป็นห่วงต้องคอยเก็บรักษา     เงินทอง

เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปรวมทั้งโจรด้วย   เพราะทรงเห็นโทษของการมีสิ่งของที่มี

ค่า     จะทำให้บรรพชิตอยู่อย่างมีความสุข    จึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้เพื่อประโยชน์

 ๑๐  ประการ

โปรดอ่านต้นบัญญัติและประโยชน์ ๑๐ ประการ   จากพระวินัยปิฎกโดยตรง ...


 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 23 ก.พ. 2550


    เชิญคลิกอ่านได้ที่...    ทรงติเตียนสมณะรับเงิน [มหาวิภังค์]                         

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
email
วันที่ 23 ก.พ. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
medulla
วันที่ 23 ก.พ. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornchai.s
วันที่ 23 ก.พ. 2550

    
     พุทธบริษัทในครั้งพุทธกาล ส่วนมาก เข้าใจพระธรรม  ที่พระผู้มีพระภาคทรง
แสดง  และ     เข้าใจถึงอัธยาศัยของตนเองว่า      ควรประพฤติ ปฏิบัติธรรมในเพศใด     เช่น 

ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  แม้จะบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว   ท่านก็ไม่ได้บวช   ยังเป็น

ฆราวาสทำธุรกิจการงานของฆราวาสต่อไป    แต่ผู้ที่บวช    เพราะฟังธรรมแล้ว     รู้ตน

เองว่าไม่มีอัธยาศัยในการเป็นฆราวาสต่อไป   ไม่ต้องการคลุกคลีกับรูป  เสียง กลิ่น รส 

สัมผัสทางกาย   เช่น  ท่านรัฐปาละ     พ่อ แม่ ของท่านขนทรัพย์สมบัติมากองให้ท่าน

มากมายสูงท่วมหัว   ท่านได้บอกว่า   นำไปทิ้งแม่น้ำคงคาให้หมด       เพราะทรัพย์นั้น

แหละจะทำให้ผู้ติดข้องในทรัพย์นั้น เป็นทุกข์ คือ  บวชทิ้งเงิน  นะครับ  ไม่ใช่บวช

รับเงิน

     เงินและทองคู่ควรกับผู้ใด  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็คู่ควรกับผู้นั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เจตสิก
วันที่ 23 ก.พ. 2550
สาธุ ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ก.พ. 2550

     เงินทองไม่สมควรแก่สมณะ   เป็นเหตุให้เกิดความยินดีติดข้อง    ถ้าการสละวัตถุ

ภายนอก  เช่น  เงินทองไม่ได้     จะสละกิเลสที่เหนี่ยวแน่นภายในได้อย่างไร

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
natnicha
วันที่ 1 มิ.ย. 2550


     ที่ทำงานจะมีการนิมนต์พระมาฉันเพล  ก็เลยคิดจะทำสังฆทานโดยส่วนตัวคิดว่าจะถวายพวกอาหารบำรุง  หรือยารักษาโรคต่างๆ     แต่คนที่ทำงานบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่มี

ชื่อเสียง  และมีคนบริจาคมากอยู่แล้ว      ของเหล่านั้นอาจจะเกินความจำเป็น  และให้

บริจาคเป็นเงินมากกว่า   เพราะที่วัดแห่งนี้  มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยาก

จน    และอีกคนกล่าวว่าเราถวายเป็นสังฆทาน      เป็นของส่วนรวม (พระท่านไม่ได้ใช้

ส่วนตัว  อันนี้ตามความเข้าใจ)    ถ้าเราถวายเงินให้กับพระเพื่อจุดประสงค์นี้จะเป็นการ

สมควรหรือไม่    หรือควรไปบริจาคโดยตรงกับที่วัดคะ    โดยส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะสม

น่าจะไปถวายที่วัด  รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
study
วันที่ 1 มิ.ย. 2550


     ถวายเป็นสิ่งของที่เหมาะสมกับพระภิกษุดีกว่า    เพราะไม่ทำให้ท่านต้องอาบัติ  ไม่ทำให้พระท่านผิดวินัย ไม่ทำให้พระท่านเศร้าหมอง   ถ้าถวายเป็นสิ่งของที่จำเป็น เช่น

 ผงซักฟอก   สบู่   ยาสีฟัน  และ ยารักษาโรค ท่านสามารถนำไปใช้ส่วนตัวได้   เพราะ

พระภิกษุท่านเป็นตัวแทนของสงฆ์มารับวัตถุทาน    ของนั้นก็ตกเป็นของภิกษุผู้รับ   ถ้า

เราคิดว่าที่วัดท่านมีสิ่งของเหล่านี้มากแล้ว    แต่ไม่มีใครถวายเลย   ท่านก็ไม่มีใช้  การ

ถวายสิ่งของ ไม่ทำให้ท่านต้องอาบัติ  แต่การถวายเงินทำให้พระท่านต้องอาบัติ  ชื่อว่า

เรามีส่วนในการทำลายพระวินัยด้วย    

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
natnicha
วันที่ 4 มิ.ย. 2550

ขอบคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Komsan
วันที่ 7 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 5 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
คุณ
วันที่ 3 ต.ค. 2552 16:51 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pamali
วันที่ 5 ก.ย. 2554 13:08 น.
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
เซจาน้อย
วันที่ 12 มี.ค. 2555 19:12 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
jaturong
วันที่ 3 เม.ย. 2555 14:52 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ