Loading...
 2890   การปลงอาบัติ
email
วันที่ 22 ก.พ. 2550
อ่าน 4,059
 
 


     พระภิกษุที่บวชใหม่ ไม่รู้พระวินัย 227 ข้อ ถ้าทำผิดด้วยความไม่รู้จะอาบัติหรือไม่ 

และ ถ้ารู้แล้วปลงอาบัติจะได้หรือไม่      จะปลงอาบัติทีเดียวตอนลาสิกขาจะได้หรือ

ไม่   มีพระวินัยบัญญัติอย่างไรครับ

 

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 23 ก.พ. 2550
 

         
     สิกขาบทที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยมีมากกว่า ๒๒๗ ข้อ  พระภิกษุแม้

ไม่รู้สิกขาบท ล่วงละเมิดย่อมต้องอาบัติ   เหมือนกฏหมายทางโลก  แม้ไม่รู้ข้อกฏหมาย

เมื่อทำผิดย่อมต้องโทษเช่นกัน ในทางพระวินัยเมื่อต้องโทษแล้ว มีวิธีแก้ไขหลายอย่าง

ตามสมควรแก่โทษ   คือ    เมื่อต้องอาบัติหนัก (ปาราชิก)   ขาดจากความเป็นพระภิกษุ

ทันที   แก้ไขไม่ได้  อยู่เป็นพระภิกษุอย่างเดิมไม่ได้  ต้องแก้ไขโดยการเปลี่ยนเพศจาก

เพศภิกษุเป็นคฤหัสถ์   อาบัติบางข้อเมื่อต้องเข้าแล้วแก้ไขโดยวิธีอยู่กรรม  คือ  อาบัติ-

สังฆาทิเสส   อาบัติหนักแต่แก้ไขได้โดยอาศัยสงฆ์   ส่วนอาบัติเบาแก้ไขได้โดยแสดง

(ปลง) กับพระภิกษุรูปหนึ่งก็ได้    เมื่อต้องอาบัติแล้วต้องแสดงเลยทันที   ถ้าเก็บปกปิด

ไว้มีโทษคือ มีอาบัติเพิ่มอีก

   

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
email
วันที่ 23 ก.พ. 2550
 
ขออนุโมทนา
 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
เจตสิก
วันที่ 23 ก.พ. 2550
 
ขออนุโมทนา
 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ก.พ. 2550
 


     อาบัติที่ปลงไม่ได้ เช่น เสพเมถุน ลักทรัพย์ ฆ่ามนุษย์ อวดคุณธรรมว่าได้บรรลุ (แต่

จริง ๆ ยังไม่บรรลุ)    ปาราชิกปลงไม่ได้   แต่สึกแล้วบวชเป็นสามเณรได้    ถ้าปาราชิก

แล้วไม่สึก   เป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพาน     แต่ถ้าสึกเป็นคฤหัสถ์ยังมีโอกาสบรรลุได้

ถ้าเหตุปัจจัยพร้อม    ส่วนอาบัติสังฆาทิเลสต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นได้    สังฆาทิเลส  คือ

การไปถูกต้องกายของผู้หญิงแล้วยินดี       อาบัติที่ปลงได้กับภิกษุด้วยกัน   เช่น  เคี้ยว

ข้าวดัง ๆ  แล้วบอกกับเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าได้อาบัติข้อนี้  ต่อไปจะสำรวมระวัง  เป็นต้น


 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
PUM
วันที่ 23 ก.พ. 2550
 

การปลงอาบัติหรือแก้อาบัติ   ทำอย่างไรครับ ?

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
study
วันที่ 24 ก.พ. 2550
 

                   
เชิญคลิกอ่านได้ที่...

วิธีแสดงอาบัติ [มหาวิภังค์]

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
PUM
วันที่ 24 ก.พ. 2550
 

กราบขอบพระคุณครับ  ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
shumporn.t
วันที่ 25 ก.พ. 2550
 


     อ่านความเห็นข้อที่  ๖  แล้ว  รู้สึกถึงความอ่อนน้อมความมีหิริโอตตัปปะของพระ

ภิกษุจริง ๆ
เป็นความงามที่หาได้ยากยิ่งในสังคมที่เรียกหาความสมานฉันท์  

     ขออนุโมทนา

 
  

  ความคิดเห็นที่ 9  
หมาย
วันที่ 1 มี.ค. 2550
 

        
     พระวินัยทำให้หมู่แห่งสงฆ์อยู่อย่างสงบสุข     เพื่อให้พระภิกษุมีความเป็นหนึ่งเดียว

กัน  จะเห็นว่าในพระวินัยปิฎกมีภิกษุทำสิ่งที่ไม่ควรต่างๆ   ซึ่งเป็นเหตุให้ถูกติเตียนจาก

ผู้รู้   ก็จะเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบัญญัติพระวินัยขึ้น เพื่อไม่ให้ภิกษุอื่นทำ

อย่างนั้นอีก   เพราะในสมัยนั้นมีผู้เข้ามาบวชมาจากวรรณะต่างๆ กัน   จากวรรณะสูงสุด

จนถึงต่ำสุด    จึงมีความประพฤติต่างกัน เมื่ออยู่รวมกันจึงมีต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เพื่อความผาสุกแห่งหมู่สงฆ์ เมื่อทรงบัญญัติพระวินัยข้อใด  แล้วภิกษุทำผิดข้อเดียวกัน

ต้องอาบัติตามแต่ความหนักเบาของข้อนั้นๆ    ในปัจจุบันอาจมีปัจจัยที่จะทำให้ผิดวินัย

ได้ง่าย สมควรที่จะปลงอาบัติทุกวันก่อนทำวัตรสวดมนต์  ( อาบัติเล็กน้อย ยกเว้นปรา-

ชิกและสังฆาฑิเสส)  เพื่อจะได้สำรวมต่อไป  แต่จุดประสงค์ของพระวินัยคือ การสำรวม

ระวังกายวาจาให้สงบเรียบร้อย       ให้สมกับความเป็นสมณะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา

เพื่อยังบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส  เพื่อยังความเลื่อมใสแล้วไม่ให้เสื่อมไป

อนุโมทนาครับ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 11  
pornpaon
วันที่ 2 มี.ค. 2550
 
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top