Print 
สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต คือ ปัญญาและคุณความดี
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  7 มิ.ย. 2560
หมายเลข  28895
อ่าน  1,820

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาธรรม

ที่บริษัทสยามแฮนด์ จ.นครปฐม
วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
________________

~ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะรู้จักพระองค์ได้อย่างไร

~สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิตก็คือปัญญาและคุณความดี

~เป็นมนุษย์ มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วฟังแล้วไตร่ตรอง จนกระทั่งเป็นความเข้าใจถูกซึ่งต่างกับที่ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มาก่อนเลย แม้น้อย แต่ก็เพิ่มขึ้นด้วยการที่ฟังบ่อยๆ แล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น จนกระทั่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่พึ่งคนอื่นเลย แต่พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะได้ฟังธรรมของพระองค์ ซึ่งจะทำให้สภาพธรรมที่ดีเกิดขึ้น กระทำกิจของสภาพธรรมที่ดีเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลาย ก็เจริญขึ้น

~จากโลกนี้ไปจะเอาอะไรไปบ้าง ใครที่มีมรดกมากมายมหาศาลเอาไปได้ไหม? เอาไปได้เฉพาะความโลภบ้าง ความโกรธบ้าง ความดีบ้าง ความชั่วบ้าง         แต่ความเข้าใจถูกความเห็นถูก   ถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีทางที่จะมีสิ่งนี้(คือความเข้าใจถูกเห็นถูก)อยู่ในใจ จนถึงชาติหน้าและชาติต่อไป

~ความเข้าใจธรรม ทำให้ละการยึดถือซึ่ง(ความยึดถือ)เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย


~แต่ละขณะของชีวิต ผ่านไปหมดไป ก็ควรที่จะได้ประโยชน์จากแต่ละขณะของชีวิต คือ ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง


~ขณะที่เกิด อะไรเกิด? ธรรม เกิด (จิต[สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์] เจตสิก[สภาพธรรมที่เกิดประกอบกับจิต] และ รูป[สภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร] เกิด)


~ถ้ารักตัวเองจริงๆ ต้องไม่ทำทุจริตกรรม


~ทำดี ความดีก็เพิ่มขึ้น สะสมสืบต่ออยู่ในจิต


~เกิดมาแล้วก็ต้องตาย ใครๆก็หยุดยั้งไม่ให้ตายไม่ได้ มีเงินทองมากมายมหาศาลก็ซื้อเพื่อไม่ให้ตาย ไม่ได้


~ฟังพระธรรม แล้วไม่เบื่อ เพราะเข้าใจ และเห็นประโยชน์ที่จะฟังต่อไป


~ฟังพระธรรม สะสมความเข้าใจไว้ เผื่อชาติต่อไปจะได้ฟังอีก เพราะเคยได้ฟังมาแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อน (คือได้ฟังแล้วในชาตินี้ ชาตินี้ก็จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้า)


~สิ่งที่เกิดแล้วดับ ไม่กลับมาอีกเลย เบาสบายไหม ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง


~ไม่ฟังธรรม ไม่เข้าใจธรรม ก็เป็นเหมือนคนตาบอดในสังสารวัฏฏ์ เพราะไม่รู้ความจริง


~แรงของกรรม ทำได้ทุกอย่าง ทำให้เกิดในพรหมโลกก็ได้ ไม่มีใครพาไปเลย ทำให้เกิดโรคประหลาดๆ ก็ได้ ไม่มีใครทำให้เลย แต่เป็นไปตามแรงของกรรม


~เข้าใจธรรม เป็นบุญไหม? เป็นบุญ, เป็นศีลไหม? เป็นศีลที่เป็นกุศลศีล (ปกติของความดีที่เกิดขึ้นเป็นไป)


~ที่เคยยึดถือว่าเป็นเรา ก็คือ สภาพธรรมที่มีจริงแต่ละหนึ่ง ซึ่งหลากหลายมาก


~ไม่ใช่เรา ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะเป็นธรรมแต่ละหนึ่ง ฟังพระธรรมจนกว่าจะมั่นคงในความเป็นจริงของธรรม


~ปัญญา เข้าใจ  รับความจริงว่า ไม่มีเราแน่นอน


~ทุกข์ เพราะติดข้อง แน่นอนที่สุด


~จะเป็นเราได้อย่างไร เมื่อแข็งเป็นแข็ง เห็นเป็นเห็น คิดเป็นคิด เข้าใจเป็นเข้าใจ


~สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา นับไม่ถ้วน ควรฟังไหม


~อยู่ไปวันๆ แล้วได้ฟังธรรม เข้าใจธรรมไหม? ถ้าไม่ฟังธรรม ไม่เข้าใจธรรม ก็อยู่ไปวันๆ ด้วยความไม่รู้


~ในบรรดาสิ่งที่เกิดดับทั้งหลาย ปัญญาประเสริฐสุด เพราะปัญญาสามารถเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงได้


~สนทนาธรรมเป็นมงคล สำหรับผู้สนทนาเองที่จะได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการสนทนา


~สิ่งที่มีจริง เป็นธรรม และมีจริงในขณะนี้ด้วย


~ค่อยๆฟัง ค่อยๆ พิจารณา เมื่อเข้าใจแล้วก็จะไม่ลืม


~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรม เพื่ออะไร? เพื่อความเข้าใจของคนฟัง ซึ่งยากแสนยากที่จะเข้าใจ


~ทำด้วยความไม่รู้ เป็นอกุศล ไม่สามารถนำไปสู่การเข้าใจความจริงได้เลย


~พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลสัตว์โลก ด้วยการทรงแสดงพระธรรม


~คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่านั้น ที่ทรงแสดงว่า ธรรมทั้งหลาย เป็นอนัตตา (ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น


~ความเข้าใจถูกเห็นถูก ขัดเกลาละคลายความไม่รู้ ความติดข้อง ความเห็นผิด


~เปิดเผยคำจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นการดำรงพระพุทธศาสนาไว้


~คำไหนที่ไม่ทำให้เข้าใจความจริง นั่น ไม่ใช่คำของพระสัมพุทธเจ้า


~เราไม่อยากให้มิตรมีโทษมีภัยได้รับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เกิดมาเป็นมิตรสหายกันก็ให้สิ่งที่ดีทีสุดต่อกัน  
และสิ่งที่ดีที่สุดคือคำจริง ไม่ใช่คำเท็จ คำจริงนั้น มาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.

ขอเชิญคลิกฟัง / คลิกชม บางช่วงบางตอนของการสนทนาธรรม
ที่บริษัทสยามแฮนด์ จ. นครปฐม ได้ที่นี่ครับ ...

สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต คือ ปัญญาและคุณความดี     

สิ่งที่มีค่าที่สุดที่อยู่ในจิต (วีดีโอ)

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มกร
วันที่ 7 มิ.ย. 2560 18:03 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Noparat
วันที่ 7 มิ.ย. 2560 18:27 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Mayura
Mayura
วันที่ 7 มิ.ย. 2560 18:30 น.

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ไพเราะอย่างยิ่งค่ะ

~ฟังพระธรรม แล้วไม่เบื่อ เพราะเข้าใจ และเห็นประโยชน์ที่จะฟังต่อไป

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 7 มิ.ย. 2560 18:34 น.

ฟังไว้ พิจรณาคำที่ได้ยินได้ฟัง สะสมไว้ จนกว่าสังขารขันธิทำกิจ กราบอนุโมทนาสาธุในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 7 มิ.ย. 2560 18:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ประสาน
วันที่ 7 มิ.ย. 2560 19:30 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 7 มิ.ย. 2560 20:39 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 8 มิ.ย. 2560 07:10 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 8 มิ.ย. 2560 10:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 8 มิ.ย. 2560 15:55 น.

กราบอนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 8 มิ.ย. 2560 16:10 น.

การฟังธัมมะเพื่อให้ปัญญารู้สภาพธัมมะตามความเป็นจริง ไม่ใช่ฟังเพื่อเหตุอื่นเลย ทั้งการฟังธัมมะ การแสดงธัมมะ และกุสลทุกประการ เพื่อที่จะให้ปัญญาเจริญขึ้น  เกื้อกูลเป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งให้สามารถจะพิจารณาละการยึดถือสภาพธัมมะที่ปรากฏว่า เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตนได้

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thilda
thilda
วันที่ 8 มิ.ย. 2560 17:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
siraya
วันที่ 9 มิ.ย. 2560 07:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 9 มิ.ย. 2560 07:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 10 มิ.ย. 2560 09:19 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ ทุกคำทุกบรรทัดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 14:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ