การทำบุญตักบาตรที่ถูกต้อง
 
fouron
fouron
วันที่  6 ม.ค. 2557
หัวข้อหมายเลข  24293
อ่าน  1,208

ในการทำบุญตักบาตร การใส่บาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้ง เป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์

ผิดพระวินัยหรือไม่ และ การใส่บาตรที่ถูกต้อง ควรใส่บาตรอย่างไรดี ครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 ม.ค. 2557 13:16 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     การให้ทานที่ดีและเหมาะสม และ สมควรกับแต่ละเพศ ย่อมเอื้ออำนวยที่จะทำให้

ผู้รับ ไม่เกิดโทษกับผู้รับ และ ก็เป็นการทำบุญที่ประณีตด้วย      ซึ่งประเด็นการถวาย

ข้าวสาร หรือ อาหารแห้งกับพระภิกษุ   ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำสำหรับคฤหัสถ์

แม้ว่า พระท่านจะสามารถรับของแห้งได้ ในบางคราว    แม้ไม่ผิดพระวินัย  แต่ผู้ที่ให้

ย่อมเป็นผู้ที่จะฉลาด ที่พิจารณา และ ศึกษาพระวินัย ตามความเป็นจริงว่า   ของที่ให้

กับพระภิกษุมีอาหาร เป็นต้นนั้น ควรเป็นอาหารที่ปรุงสำเร็จ ด้วยเหตุผลที่ว่าพระภิกษุ

มีข้อบัญญัติในการห้ามทำอาหารด้วยตนเอง มีการหุงต้ม เป็นต้น   เพราะฉะนั้น เมื่อมี

การให้ข้าวสาร ย่อมจะเอื้อที่จะทำให้ท่านผิดพระวินัยได้ ในข้อหุงต้มอาหารด้วยตนเอง

     อีกประเด็นหนึ่ง พระวินัยบัญญัติ ห้ามภิกษุเก็บอาหาร ไว้ค้างคืน เป็นต้น เว้นจาก

การสะสม ซึ่งอาหารแห้ง ก็เอื้อต่อการต้องเก็บไว้ ทำให้ท่านจะต้องอาบัติ ผิดพระวินัย

ได้ ครับ

     อีกประการหนึ่ง  ประโยชน์ของการถวายอาหารพระภิกษุ ไม่ใช่เพียงนึกถึงตนเอง

ที่จะต้องการได้บุญ แต่ควรนึกถึงประโยชน์ของผู้รับเป็นสำคัญ คือ พระภิกษุ สามารถ

จะฉันอาหารได้ทันที ไม่ใช่จะต้องเก็บอาหารไว้ หรือ ไปทำอาหารนั้นจึงฉันได้ เพราะ

ฉะนั้นก็ควรถวายอาหารที่สามารถฉันได้ทันที ที่ปรุงสำเร็จแล้ว ครับ

         การให้ทาน จึงควรเป็นผู้ฉลาด ที่จะพิจารณาเหตุผลในการให้ โดยมีการศึกษา

พระวินัย ก็จะทำให้รักษาพระศาสนา  เพราะ รักษาพระภิกษุท่านที่จะทำให้ท่านรักษา

พระวินัยได้ถูกต้อง ครับ

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔ - หน้าที่ 488

                               ๗.  ปฐมสัปปุริสสูตร
 

   [๑๒๗]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   สัปปุริสทาน   ๘   ประการนี้ ๘  ประการเป็นไฉน

คือ  ให้ของสะอาด   ๑  ให้ของประณีต  ๑  ให้ตามกาล  ๑ ให้ของสมควร  ๑ 

เลือกให้ ๑ ให้เนืองนิตย์  ๑   เมื่อให้จิตผ่องใส  ๑  ให้แล้วดีใจ  ๑  ดูก่อนภิกษุทั้ง

หลาย  สัปปุริสทาน  ๘  ประการนี้แล.

   สิ่งสำคัญที่สุด การเจริญกุศล ในเรื่องของการให้ทาน เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง

และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับซึ่งของที่จะให้ก็ต้องเหมาะสมกับเพศของผู้รับด้วย บุคคลที่มี

ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ย่อมสามารถแยกแยะ ได้ว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด แล้วน้อมที่จะ

กระทำเฉพาะใน ส่วนที่ถูกต้องและเว้นในสิ่งที่ผิด ที่ไม่สมควร ครับทั้งหมดนั้นก็ต้องมา

จากการได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรมที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   คฤหัสถ์ผู้ฉลาด

ย่อมกระทำในสิ่งที่จะไม่เป็นเหตุให้พระภิกษุท่านต้องอาบัติ  เพราะได้เข้าใจและกระทำ

อย่างถูกต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัย ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
jaturong
วันที่ 6 ม.ค. 2557 15:47 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
fouron
fouron
วันที่ 6 ม.ค. 2557 15:56 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 6 ม.ค. 2557 17:12 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ข้าวสาร  อาหารแห้ง ควรนำไปถวายไว้ที่โรงครัว เพื่อให้คฤหัสถ์ผู้มีหน้าที่ใน

การทำอาหาร คอยจัดเตรียมปรุงสำหรับถวายพระภิกษุ เพราะอาหารแห้ง

ที่ยังไม่ได้ปรุงให้เสร็จ ไม่ควรถวายลงในบาตร เนื่องจากพระภิกษุไม่สามารถ

ทำอาหารเองได้ ไม่เหมือนกับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์และอาจจะเป็นเหตุให้พระภิกษุ

ต้องอาบัติ ในข้อสะสมอาหารได้ เมื่อได้เข้าใจพระวินัยอย่างถูกต้อง ก็จะได้กระทำ

ในสิ่งที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็น เครื่องป้องกันไม่ให้พระภิกษุต้องอาบัติด้วย ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 ม.ค. 2557 17:26 น.

การให้ทานที่ดีกับพระภิกษุ คือ ให้ด้วยความเคารพ อ่อนน้อม ของที่ได้มาก็สุจริต

ให้ของประณีต ที่เหมาะกับพระภิกษุ ให้แล้วไม่เสียดาย ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nopwong
วันที่ 7 ม.ค. 2557 02:58 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
fouron
fouron
วันที่ 8 ม.ค. 2557 16:50 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ ในกุศลจิตของท่านที่ร่วมสนธนาธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
lovedhamma
วันที่ 13 ม.ค. 2557 21:32 น.

สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
isme404
isme404
วันที่ 15 ม.ค. 2557 14:36 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ