การจับด้ามมีด
 
papon
วันที่  15 ก.ย. 2556
หัวข้อหมายเลข  23607
อ่าน  413

      ท่านอาจารย์บรรยายบ่อย ๆ ถึง"การจับด้ามมีด" หมายถึงการฟังพระธรรมอย่าง

เนือง ๆ หรือการระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงครับ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์

กรุณาให้ปัญญาด้วยครับ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 ก.ย. 2556 15:08 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   การละกิเลสต้องเป็นไปตามลำดับขั้น เพียงขั้นการฟัง ยังไม่สามารถละกิเลสได้

แต่ปัญญาขั้นการฟัง เป็นพื้นฐานให้นำไปสู่ปัญญาขั้นสูง ๆ ต่อไป จนถึงการดับกิเลส

ได้ครับ ซึ่งอุปมา ใน นาวาสูตร ก็แสดงไว้ 2 อุปมา ถึง เรื่องการละคลายกิเลส  เช่น

อุปมาว่าด้วยการจับด้ามมีด ช่างไม้ที่จับด้ามมีด ในแต่ละวัน เมื่อจับไปเรื่อย ๆก็ค่อย ๆ

สึก แต่ขณะที่จับวันนี้ ก็ไม่รู้ว่าสึกไปเท่าไหร่   จนในที่สุด ก็ปรากฎรอยนิ้วมือชัดเจน

เมื่อจับบ่อยๆ ฉันใด การละคลายกิเลส อาศัยการอบรมปัญญาทีละน้อย ขณะที่เข้าใจ

นิดนึงในขณะนี้ ขณะนั้นก็ค่อย ๆ ละคลายกิเลส    แต่ก็ไม่รู้เลยว่าละกิเลสไปเท่าไหร่

แต่ก็ค่อย ๆ ละแล้ว จนในที่สุด ปัญญาถึงพร้อมก็สามารถละกิเลสได้หมดสิ้นครับ

  อุปมาว่าด้วยเรือ เรือที่ตากแดด ตากลม เชือกที่ผูกไว้กับฝั่งก็ย่อมค่อย ๆ เปื่อย เน่า

ผุพังไป ฉันใด ผู้ที่อบรมปัญญา บ่อย ๆ เนือง ๆ ก็ย่อมทำให้ละกิเลสได้ในที่สุดครับ

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เล่ม ๓- หน้าที่ ๓๔๘

๙.  นาวาสูตร

 [๒๖๒]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    รอยนิ้วมือ    หรือรอยหัวแม่มือของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้  ย่อมปรากฏ ด้ามมีดให้เห็น  แด่ว่าช่างไม้   หรือลูกมือของช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่า  วันนี้  ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้ วานนี้สึกไปเท่านี้ วานซืนนี้สึกไปเท่านี้   มีความรู้แต่เพียงว่า ด้ามมีดนั้นสึก ๆ   แม้ฉันใด    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบเนือง ๆ   ซึ่งภาวนานุโยคอยู่  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ถึงแม้จะไม่มีความรู้อย่างนี้ว่า  วันนี้  อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปเท่านี้  วานนี้สิ้นไปเท่านี้  วานซืนนี้สิ้นไปเท่านี้  ก็จริง  แต่เธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้ว ๆ.

*********************************

เชิญอ่านข้อความคำบรรยายจากท่านอาจารย์สุจินต์ ครับ

อ.สุจินต์ ..ลองจับด้ามมีด  เมื่อจับนาน ๆ เข้า  ด้ามมีดจะสึกเพราะการจับแต่ขณะที่จับครั้งที่ ๑    ครั้งที่ ๒   ครั้งที่ร้อยที่พัน   ไม่เห็นด้ามมีดสึกเลย   ต่อเมื่อไหร่ที่ด้ามมีดสึกแล้ว      เมื่อนั้นจึงจะรู้สึกว่าสึกเพราะการจับ     อวิชชาความไม่รู้   หรือการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน  ที่จะค่อย ๆ คลาย  ค่อยๆหมดไปได้     เพราะสติระลึกแล้วระลึกอีก     จนกว่าปัญญาจะค่อย ๆ   รู้ขึ้นเจริญขึ้น   จนกระทั่งสามารถที่จะดับความเห็นผิด  ความไม่รู้ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้     แต่ต้องคิดถึงความอดทนของคนจับด้ามมีด ถ้าไม่อดทน  จับสักร้อยปีด้ามมีดอาจจะยังไม่สึกก็ได้   แต่จับต่อไปอีก วันหนึ่งก็ต้องสึกได้

------------------------------------------------

เชิญคลิกฟังเพิ่มเติมที่นี่ ครับ

การขัดเกลากิเลสเหมือนการจับด้ามมีด

การเจริญสติปัฏฐานกับการจับด้ามมีด

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 15 ก.ย. 2556 17:21 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสรู้และทรงแสดงนั้น     มีความละเอียด

ลึกซึ้งยากที่จะตรัสรู้ตามได้ เป็นธรรมอันบัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้ได้     ธรรมจึงไม่ใช่

เรื่องง่าย      เพราะกว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้า       จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น     

พระองค์ต้องใช้เวลาอันยาวนานในการบำเพ็ญพระบารมีตลอดระยะเวลาสี่อสงไขย

แสนกัปป์      และตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา     ในการประกาศพระศาสนาของ

พระองค์นั้น  ก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์ หมดจดจากกิเลสโดย

ประการทั้งปวง        ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการแสดงพระธรรมของพระองค์ในแต่ละ

ครั้ง ๆ นั้น   มีผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม  บรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง ๆ

เป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน     และพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นกว่าที่ท่าน

จะได้บรรลุ ท่านก็ได้สะสมการสดับตรับฟังพระธรรม  สะสมปัญญามาเป็นเวลาอัน

ยาวนานด้วยกันทั้งนั้น 

          สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมในยุคนี้   ก็ไม่ควรที่จะท้อถอย  

ยิ่งยากก็ยิ่งจะต้องศึกษา เพราะปัญญาไม่สามารถจะเจริญขึ้นได้ภายในระยะเวลาอัน

สั้น   ต้องค่อย ๆ ฟังค่อย ๆ ศึกษาไปตามลำดับ   ไม่ใจร้อน  เพียงแค่วันนี้  พรุ่งนี้

หรือ ชาตินี้  ยังไม่พอ  ต้องสะสมความเข้าใจต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนาน(จิรกาล

ภาวนา)ซึ่งมีข้ออุปมาเหมือนการจับด้ามมีด  เมื่อจับบ่อย ๆ  นาน ๆ    รอยสึกย่อม

ปรากฏได้  ปัญญาก็เช่นกัน ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการสะสม    ในการ

อบรมจึงจะเจริญขึ้นได้   เพราะฉะนั้น ในแต่ละภพในแต่ละชาติ  มีชีวิตอยู่ก็เพื่อได้

ฟังพระธรรมได้สะสมอบรมเจริญปัญญา เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูก ต่อไป ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 ก.ย. 2556 17:45 น.

การจับด้ามมีดเปรียบเหมือนการเจริญสติปัฎฐาน ต้องใช้เวลานานกว่า

จะเข้าใจธรรม กว่าสติปัฏฐานจะเกิด กว่าจะเห็นด้ามมีดสึก ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
วันที่ 16 ก.ย. 2556 10:43 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Rodngoen
วันที่ 18 ก.ย. 2556 03:04 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 19 ก.ย. 2556 14:21 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 25 ก.ย. 2556 15:23 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ