Print 
สงสัยครับ..ถ้าบวชแบบมหานิกาย..แล้วจะไปอยู่วัดธรรมยุติต้องบวชใหม่หรือไม่
 
แอ๊ค
วันที่  3 มิ.ย. 2556
หมายเลข  22997
อ่าน  4,455

สงสัยครับ..ถ้าบวชแบบมหานิกาย..แล้วจะไปอยู่วัดธรรมยุติต้องบวชใหม่หรือไม่ เพราะเห็นว่าเวลาบวชเขาจะขานนาคคนละอันกัน..มหานิกายขึ้นอุกาสะ..ธรรมยุติขึ้นเอสาหัง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 มิ.ย. 2556 18:11 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   จากประเด็นนี้ ได้เรียนถามอาจารย์ประเชิญ แสงสุข อาจารย์ผู้บรรยายพระวินัย ประจำ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา   ซึ่ง อาจารย์ได้ให้ความเห็น อย่างกว้าง ๆ ว่า

ไม่จำเป็นต้องไปบวชใหม่ ก็ได้  สามารถเข้าอยู่ได้ พร้อมกับ นับพรรษาอายุพรรษาต่อ

ได้เลย     ถ้าวัดธรรมยุติที่ตนเองจะเข้าไปอยู่ใหม่ด้วยนั้นบางวัด  มีความประสงค์ที่จะ

กระทำการบวชให้หนักแน่นยิ่งขึ้น  ก็อาจจะให้กระทำการบวชใหม่ในคณะธรรมยุติ ซึ่ง

เป็นการกระทำซ้ำทำให้การบวชหนักแน่นมั่นคงขึ้น  ในกรณีนี้  ไม่ต้องลาสิกขา  และ

สามารถนับอายุพรรษาต่อได้เลย  แต่ถ้าบางวัดในคณะธรรมยุติ มีความประสงค์ที่จะให้

เริ่มต้นใหม่  ก็อาจจะให้ลาสิกขาก่อน  ก่อนที่จะบวชใหม่ในวัดคณะธรรมยุติ (ซึ่งเป็นสิ่ง

ที่ไม่ถูกต้องตามพระวินัย  เพราะการลาสิกขา ต้องเป็นความสมัครใจของผู้ประสงค์จะ

ลาสิกขา เอง  ไม่ใช่ให้คนอื่นสั่งหรือบังคับ) 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของอาจารย์ประเชิญ ด้วยครับ

-----------------------------------------------------------------

   สิ่งที่สำคัญที่สุด  ไม่ว่าจะนิกายไหน  มหานิกาย หรือ ธรรมยุติ   อยู่ที่จุดประสงค์ของ

บวช ว่า บวชเพื่ออะไร?  จุดประสงค์ของการบวชที่แท้จริง  คือ  ขัดเกลากิเลส  ไม่ใช่

บวชเพื่ออย่างอื่น   ขึ้นอยู่กับการสะสมของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง   จะเห็นได้ว่า พระ

อริยบุคคลทั้งหลายในอดีต   มีทั้งผู้ที่เป็นบรรพชิต  และ  เป็นคฤหัสถ์    การศึกษาพระ

ธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง          ไม่ได้จำกัดที่เพศหนึ่งเพศใด

โดยเฉพาะ  ผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรม    มีศรัทธาที่จะฟังที่จะศึกษา  ก็ย่อมได้

ประโยชน์ตามกำลังปัญญาของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ในทางตรงกันข้าม

ถ้าไม่ได้มีความสนใจที่จะฟังพระธรรมและไม่น้อมที่จะประพฤติตามพระธรรมไม่ว่าจะอยู่

ในเพศใด ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทั้งนั้น  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 มิ.ย. 2556 20:40 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    เมื่อบวชถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วก็เป็นอันสำเร็จแล้ว แม้จะไปอยู่ในวัดใด

ก็ชื่อ บวชแล้ว สำเร็จแล้ว ไม่ต้องบวชใหม่    เพราะ ในความเป็นจริง   สัจจะที่ถูกต้อง

พระธรรมวินัย ที่พระุพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่เคยแบ่งนิกาย แต่รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ

เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า ที่รักษาตามพระธรรมวินัย เมื่อผู้ใด บวชแล้ว รักษาตามพระ

ธรรมวินัย แม้จะไม่เรียกชื่อว่าเป็นนิกายใด อยู่ในกลุ่มไหน ก็ชื่อว่า เป็นบุตรของ

พระพุทธเจ้า ด้วยความเป็นทายาทในพระธรรม 

  นิกาย จึงเป็นสิ่งสมมติ แต่ สิ่งที่เป็นปรมัตถ คือ ความดี กุศลธรรม ปัญญา ที่เ่กิดจาก

การศึกษาพระธรรม และ ประพฤติตามพระธรรมวินัย เพราะไม่ว่าจะอยู่นิกายใด   หาก

ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม ชื่อนิกาย ก็ไม่สามารถรักษาให้พ้นจากอกุศลธรรมได้

แม้แต่ไม่มีชื่อสมมตินิกายใด แต่เมื่อใด รักษาพระธรรมวินัย กุศลธรรมประการต่างๆ ก็

เจริญขึ้น และ รักษาผู้ประพฤติธรรม และ ชื่อว่า เป็นการบวชที่ถูกต้อง เพราะเป็นการ

บวช เืพื่อละ สละกิเลสด้วยการรักษาพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 มิ.ย. 2556 22:34 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
jaturong
วันที่ 7 มิ.ย. 2556 11:25 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 25 มิ.ย. 2557 14:59 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ